Tullizin
 

| | |

BU TMELƔIƔT D BU TSELƔIƔT

 Ǧamal  BENƐUF

 

 

BU TMELƔIƔT D BU TSELƔIƔT.

 

 

I umaru-amedyaz-nneɣ ameqqran: Sɛid AT MƐEMMER.

 

 

 

 

 

 

 

Agzul :

 

Tadyant n tmezgunt-a tebna ɣef yiwet twacult, ladɣa sin iɛeggalen seg-s. Amenzu deg-sen d Bu tmelɣiɣt. D netta i d aqerruy n twacult, d imḍebber zuni. Maca, d acu ara d-yekken seg wuzlig n wallaɣ, ɣas ma d bu umelɣiɣ i yella? Wis-sin d Bu tselɣiɣt, d mmi-s n gma-s n Bu tmelɣiɣt, yekker-d d agujil. Akken i d-ldint wallen-is, tenna-yas ddunit ṭṭef ɣur-k! Ssya d ɛemmi-s yedda-tt fell-as, acku ur yessaweḍ ara ad yerr tameṭṭut n gma-s d tislit-ines, temmut mi teṭṭef s waddud n Bu tselɣiɣt. Yeṭṭef-as-tt d tuḥsift alammi i t-yessuseq seg wexxam. Di taggara yeffeɣ-as leɛtab ɣer tafat i Bu tselɣiɣt : yekfa fell-as ucali n lɣerba, yeḥla si tiferḍest i iselɣen ixef-is, yeḍḥa-d d amerkanti, yerna yeḍḥa-d s tmeṭṭut-is i s-d-yessunṭec umeddakel-ines Mqidec Bu lehmum.

S Bu tselɣiɣt-a dɣa ara nissin iwadamen-nniḍen: Amuḥuc, Azeddi-Muḥ, ameslub n taddart, uḥdiq d umeddakel-ines ungif, agellid Yugurten deg tkurmut n Ṭulyanum...

Annect-a yakk a ɣ-t-id-imel umala (win d-yemmalen) s isefra ger tfelwiyin, ssyen a ɣ-t-id-uraren imariren yal wa s nnuba-s. Lḥaṣul, tamacahut-nneɣ mačči d tin yesganayen imdanen…

 

Tazwart:

 

"Tameddurt d amezgun, yal wa yetturar deg-s turart-is" i yenna William Shakespeare deg wawal-is. Ma d Bertolt Brecht, aqemqum-nniḍen deg umezgun agraγlan yeğğa-yas-d imeslayen-agi i yemma-s n tẓuri: "Amezgun yelhan mačči d win d asen-iεeğğben i lγaci kkaten-as afus, maca, d win yettbeddilen deg-sen kra."
Dda Ğamal Ben
εuf, amyaru-amedyaz-argaz umezgum n teqbaylit ameqqran mačči kan d imhanayen i ira ad aten-ibeddel s tmezgunt-agi "BU TMELƔIƔT D BU TSELƔIƔT", maca, lewhi umeyyez-is yakk d tmuγli-s yezmer wemdan ad yini, zegren i wayagi d-yenna unaẓur-agi ameqqran almani akin, netta, ameskar aqbayli ira ad asen-yeldi allen yes-s ula i yergazen d tilawin umezgun n teqbaylit, yessuter deg-sen s wallus imeslayen n Kateb Yasin, akken ad rren amezgun i wegdud.
Abeqqa imeslayen-agi yakk d widak n tal
γa tamsefruyt swayes akk yura tamezgunt-agi yesseṛbak di leḥnak n wulawen.
Dda Ğamal Ben
εuf d anaẓur ameqqran ssnen akk wid yessnen taqbaylit war ma ssugteγ awal γef waya, nekk s timmad-iw, ssneγ deg-s ugar n wannect-a:
D aselmad-iw n teqbaylit yakk d tẓuri.

Tella kan t
γawsa-yagi, yekcem-iyi deg-s ccekk:
Wissen d
γa ma yella uklaleγ yiwen am nekk ad iyi-yerr tajmilt uselmad-iw, maca, ẓriγ ira ad iyi-yernu ifadden, ad iyi-yessebγes, acku sxerbubuceγ acemma s teqbaylit ula d nekk.
Ayagi zemren ad walin yes-s yemdanen dda Ğamal d bu tmusni yakk d tegzi yernan tehrew n wul yeččuren d tayri taqbaylit tazedgant. S te
γzi n tudert-ik ay anaẓur ameqqran!"

Hanuver – Lalman-, ass n 16 Yennayer 2014.

Sεid At Mεemmer

 

 

Kra n tewlafin si tmezgunt« Bu tmelɣiɣt d Bu tselɣiɣt» ahanay n 20 yebrir 2014 -  Wehran.

                                                                       

Tukkist si tmezgunt-a:

 

Tafelwit tis-mraw d sat (17).

Asayes 1

Dagi, deg Ruma.

Amala a d-yeqqar asefru, Bu tselɣiɣt  a d-yetturar ayen d-yenna.

Amala:

I yedda uḍar amcum

Asalu rẓan-t wid yezwaren

Akk iberdan ttawin ɣer Rum

Tamaneɣt Irumanen

Yesla i wanza ur nessusum

“Ur nkennu, d Imaziɣen”

Yessaweḍ ɣer Ṭulyanum

Anda yensa Yugurten

D wi ibeddlen adrum s weɣrum

D Buxuṣ i t-yezzenzen

                                                                                            Asayes wis-2       

“Ṭulyanum” isekraf/ takurmut/ abniq/ lḥebs anda yettwanɣa - d ameɣras- ugellid Amaziɣ YUGURTEN.

 

Di Ṭulyanum.

Bu tselɣiɣt yeqqim ɣef tgecrar afus-is ɣef umayeg-is amzun akken yettru. Yugurten yettwarez s leqyud.

Yugurten:

Asmi yedder Mass-nsen

Yes-s yeddukel wegdud

Yenna “Tafriqt i Yefriqen”

Nerẓa i wefniq leɣrud

D nnuba  Irumanen

Mi ara d-yaweḍ wakud.

Deffrir Mass-nsen d Mikawsen

Iga leqrar i umenkud

Ger warraw-is d Yugurten

Tagelda Tanemdit mi d aɣ-tt-imudd

Yenna “a tarwa iḥercen”

Ɣurket acengu a ken-ihudd!

Ma yella tekker gar-awen

A d-iger iman-is zuni a ken-iḥudd

A wen-yernu deg iɣisiyen

I ccetla-s ad yeg amud

D aklan ara ken-rren

Deg wakal n tmurt n lejdud

Ur ttamnet icenguten

Ur llin d atmaten, ur ttɛudd!

                Asayes wis-3

Bu tselɣiɣt a t-yesteqsi s lḥir meqqren:

-      Wi k-ilan?! I wacu tettwarzeḍ akka?!

Yugurten ad yerẓ leqyud, a s-d-yerr s taɣect ɛlayen:

D nekkini i d Yugurten

D agellid Imaziɣen

Ɣas ma di Tulyanum nettwacudd

D yir gma i yi-yezzenzen

Buxuṣ yettwabexṣen

Yes-s i yi-rran leqyud

D nekk i d iman ilelliyen

D azamul imesnaɣen

Ttun ttlaleɣ-d d yal agrud

Anda llan Yefniqen d Irumanen

Di tallit-a negren

Am yiɣed yeǧǧa merɣiɣud

Amaziɣ d tutlayt-is ddren

S tamust-is m ifadden

Ɣer tlelli abrid d amaɣud.

Asayes wis-4

Bu tselɣiɣt ad as-yerr s usefru-ya:

Nefka i Yugurten lɛahud

Miḥyaf a t-nhudd

I d aɣ-d-yezzin si yal tama

Ad nennaɣ ɣef wayla n lejdud

Ad as-nernu afud

I tedmi n timmuzɣa

S tdukli ad nerẓ leqyud

I ikeblen agdud

I tallit n sin igima (n)

D lawan yewweḍ-d wakud

S tigawt d waddud

Ad as-d-nerr udem i tɣerma

S uselmed d talqayt usekkud

Tamusni a d-tger amud

A d-nifrir ger tmura.

 

Ad xsint teftilin…

Tafelwit tis-mraw d yiwet (11).

Asayes 1

(Dagi, di taddart)

Amala a d-yeqqar asefru, Bu tselɣiɣt a d-yetturar amek t-id-yemla umala.

Amala:

Neffu si taddart d lemrar

Wi yi-yecban a wen-yini

Afurk ma yettwakkes-d seg uẓar

“Tuɣalin” ur tettili

“Yugar ucerrig tafawet” yezwar

“Tuzzma tujjma” ur d-tegri

“Lemmer a d-yuɣal zzman” meqqar

S “lkuraj n tyaẓiṭ” a d-yini

“Ansuf yes-m a lmut” s amnar

“Ah ya ssimra”, yelha umekti

S “imeṭṭi n bab idurar”

Yunez zdat wid yeddren dagi.

Asayes wis-2

(Dagi, deg usemṭel - timeqbert)

Amala a d-yeqqar asefru, Bu tselɣiɣt  akk d win yeqqazen iẓekwan a d-tturaren  amek ten-id-yemla umala.

 

Amala:

Yekcem d wi yeqqazen iẓekwan

Yufa “Asxerbubec-iw” f tmedlin

Yura s usekkil areqman

Yettwali deg-s tugniwin

Banent-as-d ttjur n yeɣsan

D yiwen wedrar n tecriḥin

Zzin-as-d sin iɣeẓran

N wadif , idim, d uyefki d tigergurin

Mlalen din sin iselman

Ula d nutni llan d tiwekkiwin

D tagi i d taqṣiṭ n wemdan

Tudert d tmettant d tigzirin

Ɣas ma ur telliḍ d Einstein

Ggar tamawt i termitin.

Dɣa ma testeqsaḍ Ṭṭaliban

Yella wacu ara k-inin

A winnat xzu cciṭan

Neɣ a d-ssmesden ɣur-k tiferyin

Netta kkawen deg-s imetman

Mi yefka usaru n tigdin

Tura uɣalen akken llan

D wi yeqqazen iẓekwan i t-id-yettlaɛin

Dagi, wi yeqqazen iẓekwan a d-yeddem takemmict n wakal si lqaɛa, ad yesked akal-nni, a t-yezzuzer. Ad ilaɛi Bu tselɣiɣt, a s-yini:

“Lemmer ddunit akk d ureɣ a flan

Ɣef tkemmict n wakal ad negrent tudrin”!

 

Ad xsin teftilin…

 

Tafelwit tis-mraw d snat (12).

Asayes 1

(Dagi, deg webrid)

Amala a d-yeqqar asefru, Bu tselɣiɣt a d-yetturar amek t-id-yemla umala; ma d Askuti yezga yeṭṭafar-it sdeffir.

Amala:

Atan yehmel “iḍ d wass”

Yerna yedhem “tagrest urɣu”

“Askuti” am tili di lǧerra-s

Yettkel ɣef “yiɣil d wefru”

Di “Tizi n ṭṭlam” m tillas

Yesla i “teɣwist n bururu”

Yettgallan s yixef n yemma-s

Ar tenger “ la gestapo”

“Amezdaɣ n wul” yessen lḥara-s

Mi s-d-yebda “amacahu”

Asayes wis-2

(Dagi, di lwali n wedrar)

Amala a d-yeqqar asefru, Bu tselɣiɣt a d-yetturar amek t-id-yemla umala.

Amala :

Ur yejhil, ur yenni amin

Yumen akk tidyanin

D “10 tmucuha i yiḍes”

Yeḥṣa  a t-ɛassent tewkilin

Ara s-d-yessiɣent tiftilin

Di “lwali n wedrar” mi ad yens

A ccix Muḥend U Lḥusin

D ssi Muḥ U Mḥend aḥnin

Ɣas wennɛet-as targit-ines

Tillumẓi d m tfeswin

Tecbeḥ d tiwiztin

A wi yufan a tt-ifareṣ.

Asayes wis-3

(Dagi, di lwali n wedrar)

Bu tselɣiɣt ad yili igen, yettargu zuni akken yeḍfer aferṭeṭṭu.

Amala:

Aḥlil meskin d anubi

Deg-s yal lɛib a d-yettnulfu

Yefka lemqud i tayri

Mi akken i t-yeẓẓuɣer uḥulfu

Tirmit n tzizwit ur tt-yesɛi

Yettferfir kan am uferṭeṭṭu

Yebɣa a d-yegmer seg yal imɣi

D ilili neɣ d asisnu

Ɣur-s kullci d tahuski

  Am lyasmin am qlilu.

Asayes wis-4

(Dagi, di lwali n wedrar)

Bu tselɣiɣt ad yili igen, yettargu zuni yeḍfer yiwet m ujellab i t-yewwin ɣer yiwen uzerdab.

Amala:

Yeḍfer yiwet m ujellab

S uwehhi i t-id-tluɛa

Ur yeẓri i yeffer nniqab

Ma d tasekkurt neɣ d llafɛa

Almi d-yufa iman-is deg uzerdab

Mi ddan lewhi n ssaɛa

Qbel ad tekkes ajelbab

Teẓẓull acḥal d rrekɛa

“Ma tebɣiḍ ad nili d leḥbab

Qbel jjwaǧ lmutɛa

Ma ulac ad terwuḍ leɛtab

Ulac dagi ccafuɛa

Aql-ik deg irebbi n rrebrab

Fiḥel a winnat lxelɛa

Aql-i la ttraǧuɣ leǧwab

Mi ara d-takiḍ si ṣṣerɛa”!

Asayes wis-5

(Dagi, di lwali n wedrar)

Bu tselɣiɣt ad yili igen, yettargu zuni akken rsen-d ɣur-s Lunǧa d Ɛeṣfur u lehwa, sellken-t-id seg uzerdab ideg yella.

Amala:

I “umazan n tayri” inuja

S “Imeṭṭi n tsusmi” yura-yas izen

“Akin i tudert” yuzen-d Lunǧa

M imezran iɣezfanen

Ɛeṣfur ulehwa iguǧa

Gar-asen yeldi afriwen

Yessuli-ten-id am uɣenǧa

Di talwit yessers-iten.

Yufa-d Lunǧa am lɛelǧa

Yewwet si tqrmmuct a tt-yessuden

Tenna: A winnat rǧa!

Ili-k seg wid iceɛfen

Tayri mačči d leɛwaja

Nekk d taxḍibt n waɣzan.

Asayes wis-6

(Dagi, di lwali n wedrar)

Bu tselɣiɣt ad yili igen, yettargu zuni akken yemlal Zalgum, maca, yekkes-as-tt Uɛeqqa yessawalen.

Amala:

Yelkem targit s lehmum

Atan yekcem Ɛemrayen

Yemlal d zzin ur yennum

Leḥnak s temlel d tezweɣ reqmen

Ala amray yessnen i lɛumm

Ara tt-imuqlen s allen

Ma  d win yettnadin ɣef ccum

Ad yerẓ ɣur-s imnaren.

 

Yenwa ur yettil fell-as llum

Mi ara tt-id-yezmeḍ s idmaren

Tenna: Ay aqcic a bu lehmum

Ul-iw  iḥemmel yiwen

D nekkini i d Zalgum

Taxḍibt  Uɛeqqa yessawalen

Kemmel abrid-ik s adrum

Anda ttemsawalen wulawen.

Asayes wis-7

(Dagi, di lwali n wedrar)

Bu tselɣiɣt ad yili igen, yettargu zuni akken yemlal Ṭac-tač ɣerbal i yenwa d Selyuna.

Amala:

Iwala Ṭac-ṭac ɣerbal

Mi d-yegrareb ɣer luḍa

Yerra ɣur-s  yettazzal

Yenna: Azul a Selyuna!

“Muqel amzur-iw yemxumbal

Lsiɣ ddil d lfuḍa

Ay aqcic i d-yeǧǧa uḥemmal

Nekk d Taxellalt-lfeṭṭa

Ma triḍ ad nili kan d imeddukal

Fiḥel tuzuft, a ssixṭa

Ma ulac bru i wawal

Argaz-iw d izem n tizza”!

Asayes wis-8

(Dagi, di lwali n wedrar)

Bu tselɣiɣt ad yili igen, yettargu zuni akken tewwi-t Taklit n tayri.

Amala:

Qbel a d-yeḍru lmuḥal

Tewwi-t Taklit n tayri

Teẓẓuɣer-it ɣer tala imulal

Aḥulfu din yettmiri

Yettazzal  d tiḥemmal

Yeswa seg wurawen yessemdi

Segmi yessared metwal

Ddɣel deg-s ur d-yegri

Tismin yečča-tent wakal

Tala teqqel-as d lemri

Anza seg-s la s-d-yessawal

“ Nekk d yemma-k, kečč d mmi”

Fiḥel tuḥsifin d ccwal

Tullas teẓriḍ akk d nekkini

D udem-iw i k-yezgan d lexyal

Yettuɣal-ak  d nutenti

I talsa ttak azal

Ulac tayri war tilelli.

Asayes wis-9

Bu tselɣiɣt yeṭṭes di lwali n wedrar, Taklit n tayri tessaɣ-as snat tcemmaɛin, tezga-d zdat-s.

A d-yekcem wesmug-asayes, a d-isuɣ ɣef umala:

-      D acu i k-yuɣen akka, a winnat?!

Amala:

-      D acu i yellan?

Asmug-asayes:

-      Waqila, tettxayaleḍ-d deg yiman-ik belli kečč d Freud?!

-      Ur d-xuyleɣ iman-iw, ur ssawaḍeɣ ad iliɣ d Freud!

-      Ihi, d acu k-yewwin ɣer tayri n lejnun, n lmalayek, n truḥaniyin…

-      D kunwi i yebɣan tayri.

-      Nekkni, nenna-yak awi-d ɣef tayri taḥerfit, tin ssnen akk medden. (ad yesferfud di lekwaɣeḍ-is)  Atan wayen d ak-nenna: Yiwen iḥemmel yiwet teqcict tecbeḥ nezzeh, yuɣ-itt. Daya.

Amala ad yeǧǧ adeg-ines, ad yaẓ ɣer zdat, ad yettmeslay i yiman-is kan:

-      Yiwen iḥemmel yiwet teqcict tecbeḥ nezzeh, yuɣ-itt. (ad yeqqim sadda, ad yettmeslay i yiman-is) Lejnun,.. lmalayek,… tiruḥaniyin…

-      Ilaq-ak ad teẓreḍ apsikulug, a winnat!

A d-tekker Taklit n tayri, ad tteddu s leɛqel kan ɣer wesmug-asayes, a s-teqqar:

-      Yiwen iḥemmel yiwet teqcict tecbeḥ nezzeh, yuɣ-itt. (ad tekkes aɣummu i wudem-is ara d-ibanen yexṣer) Tecbeḥ akka am nekkini?! Init-d, a wid yettmeslayen ɣef tayri d leḥmala!...

Asmug-asayes ad yagad, ad yefriwes, ad yettuɣal ɣer deffir. Taklit n tayri ad tettaẓ ɣur-s, a s-tini: Ah, tugadeḍ-iyi ɛni?! Ihi mačči d tayri akk d leḥmala i tebɣam? Ihi d afareṣ i tettfaraṣem di ccbaḥa n tmeṭṭut!..

Asmug-asayes ad yeɣli, yefsex di lqaɛa. Taklit n tayri  a s-tini: Ilaq-ak wepsikulug, a winnat. (Ad teffeɣ).

Amala yettɛudd  d asmug-asayes i s-d-yennan ilaq-ak wepsikulug acku ur yeẓri ara d acu i iḍerrun deffir-s.

Amala i yiman-is kan: D tidet, ilaq-iyi wepsikulug.

A d-yefriwes Bu tselɣiɣt yellan yeṭṭes, a d-isuɣ:

Yemmaaaa!!!

Ad xsint teftilin…

 

         Tafelwit tis-mraw d kraḍet (13).

Asayes 1

Deg yiwen ugemmaḍ i d-yettqabalen taddart.

Amala a d-yeqqar asefru, ameslub a d-yetturar ayen d-yenna umala.

Amala:

“Ameslub n taddart” yeṭṭef agemmaḍ

Yettsuɣu ɛinani di tɣaltin

“A lqum yeddren di leɣlaḍ

Ffɣet-d si tekwatin

I wemteddu ad nbeddel tirkaḍ

Akken a ɣ-lhunt twenziwin”.

Adrum ur yesli i leɛyaḍ

A ziɣ d tameɣra n dda Lḥusin

Ameslub ul-is icaḍ

Yuɣal yettwehhi-yasen-d s teftilin

Akk imezdaɣ n leḥnad

Ttullsent-asen taṭṭucin

S usafu n tafat yura ticraḍ

Yerqem merra tiblaḍin

Segmi yezri wakud d timaḍ

Bnan-as 99 tqebbtin

S wannuz i “jeddi ablaḍ”

Leqbelleč d imuzzag n tejmilin

Lemmer yeddir Kamps d wat leɛraḍ

Yili seddan-t-id di tezrawin

Xerṣum ad yili d yiwen wanẓad

Di “Ccfawat d tamust” i tsutwin

Ihi fiḥel ma nerǧa kra useqqaḍ

Azul i umeskar n “Warek d Wasin”!

Asayes wis-2

Ameslub:

Kkreɣ ad nadiɣ tagmat

Ahat ad afeɣ atmaten

Skud ay sɛan tayemmat

Tin akken i ten-id-yurwen

Ziɣ teǧǧa-ten daxel n tekwat

I tlafsa tessuṭeḍ-iten

Ulawen debɣen s tinwat

Ur frin d izerman neɣ d imdanen

***

Kkreɣ ad nadiɣ tayri

Ɣileɣ a tt-afeɣ ɣer tullas

Xulḍeɣ-tent merra d tirni

Yal yiwet amek tga ṣṣifa-s

Ayen bɣiɣ deg-sent ur yelli

Xulfent irgazen kan s umeqyas

Ma yella kan d tuzuft-nni

Ula d tagmart tesɛa ammas

***

Kkreɣ ad nadiɣ tamusni

Yal adlis dliɣ fell-as

Ahat ad yili wayen nettnadi

I yal taluft a s-d-afeɣ tifra-s

Asmi d-mmektiɣ Galili

Leḥlal d leḥram gan tilas

Teḥweṣ-iyi tselbi

Graɣ-d i tugdi yakk d lweswas

***

Kkreɣ ad nadiɣ ccbaḥa

Ger lelwan ferneɣ temlel

Wwiɣ-d seg war cceḥḥa

D lekfen i d iyi-teqqel

Ɛemmdeɣ ddiɣ di nnefḥa

Tɣurr-iyi nnesma n wedfel

Ɛuddeɣ deg uẓekka ad afeɣ rraḥa

Ziɣ temlel s tebrek tbeddel

***

Kkreɣ ad nadiɣ tissas

Ad issineɣ azal n trugza

Asmi ddiɣ am yiḍ am wass

Ufiɣ nnif n zik yenza

S leɣder d tyiti n lemwas

Mucaɛ yisem n ihuẓẓa

Uḥdiq ur nekcim leḥbas

Ad yeqqel d lɛar ger tizzya

***

Kkreɣ ad steqsiɣ zzman

Ufiɣ imal iɛeddan

Bɣiɣ ad ferzeɣ ussan

Ziɣ ttwaḥsaben s yetran

Kkreɣ ad nadiɣ amkan

Anida yezdeɣ laman

Kerfeɣ ur ufiɣ umlan

Ccah lemmer xḍiɣ ayen i yi-yexḍan

(Ad yeg tasellalut ad yexneq iman-is, ad yemmet)

Asayes wis-3

Di lemqam i s-bnan i umeslub.

Inerzafen ad ssekren lweɛda s ibendyar (ibenduyar), ccna d ccḍeḥ.

Ad xsint teftilin…

G.M: win/tin iran ad iɣer yakk tamezgunt-a, a tt-id-yessuter di tansa-ya:

tigawtdwawal@gmail.com

«Tigawt d wawal » (allusen - répétions) n wass n 11/04/14) Wehran.

 

Awlawal seg Wehran.

 

Asabter yellan deffir wa | Asabter n zdat


Ulac win i d-yennan kra γef umagrad-a. Ilik(kem) d-amdan amenzu ara d-yinin kra fell-as.

Zdi-t deg Facebook
Copyright 2006 imyura.net
Just how well will this year�s Air Jordan gamma blue 11s retro do give that it�s a colorway we�ve never seen before? We can�t exactly imagine an Air Jordan XI sitting on shelves for too terribly long, but we have a feeling they won�t fly off shelves as quick as previous years� �Concord� and �Bred� releases. The sneakers will land a bit earlier than we�re used to seeing them-December 21st is the due date. Stay with us after the break for extra images on the �Gamma Blue� Jordan 11 gamma blue 11s and watch for them soon at shops like Nohble.Gamma Blue 11s}Jordan 11 Gamma Blue}Jordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan gamma blue 11jordan 11 gamma blueJordan 11 Gamma BlueJordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan 11 Gamma BlueGamma 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11 gamma blueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma 11sJordan Retro 11Jordan Retro 11 gamma blueJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11Gamma 11sGamma Blue 11sJordan 11 Gamma Bluegamma blue 11sgamma blue 11gamma blue 11s for saleJordan 11 ChristmasJordan 11 ChristmasGamma Blue 11sJordan Retro 11Retro 11 2013Retro 11 Gamma BlueJordan Retro 11Jordan 11 2013Jordan Retro 11Gamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sjordan retro 11jordan 11 gamma bluejordan 11gamma blue 11sGamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11s