Tullizin
 

| | |

Liẓ-avuntir n Dda Qiqi

Liẓ-avuntir n Dda Qiqi

Aḥris wis-sin ( I I )

 

A Rebbi kečč d lqawi

Εjel s ddwawi

Tarwiḥt bezzaf tḍaε

Ma teẓriḍ ulac llwi

Mennaγ lmut a yi-tawi

Wala kull ass d aseḍmeε

Imeslayen-agi n Ṣaleḥ Seεdawi a ten-hduγ d rreḥma i weltma-tneγ Fuziya Εeggad i yemmuten ass n 17/08/06. A tt-yerḥem Rebbi, yerḥem bab imeslayen-agi, yerḥem yakk tarwa n Ḥewwa d Adem.

 

 Azwel n yixef-a: Ay ack uqeḍmir, lemmer di yeεmir.

Agzul :

Aṭlas yeṣker ilmend n wayen i s-tga Ḥayat. Yemma-s di ccaw terfa nezzeh fell-as; segmi i tt-yessaged s unejli, mačči kan  iγaḍ-itt, tefhem i t-yuγen, tqeṣṣer yid-s, tekkes-as cwiṭ γef wul-is. Azekka-nni mi d-yeffeγ seg wexxam yeẓra ayen ur yenwi ad iẓer: Ḥayat d wexḍib-is! Yemlal-d yiwen seg imeddukal-is di Numidya ( Yuyu), aneggaru-agi yezzem-it nezzeh imi yezgel tameγra n tlawin i tga tiddukla-agi-nsen. Ssyen, yemlal-d daγen ameddakel-is Dd Qiqi ( wagi tessnem-t tura) ara s-d-yeḥkun s zzux γef tmaγra i d-nebder yakan. Maca, xuḍi yessen-it: yemmal-d timucuha akken i tent-yebγa netta, mačči akken ḍrant. Ayen i s-d-yeḥka i Aṭlas iban-as-d i uneggaru-agi d axayel kan. Dda Qiqi ffγent-as tirga mxelfa: ukren-as “ apurṭabl, yernu ula d tameṭṭut-is Nna Ququ, tezzi-yas s weεrur, tesserfa-t… 

Ur ẓriγ ansi d-kkiγ?! Ẓriγ kan anda tedduγ. Ufiγ-d iman-iw di Lḥassi, « lwilaya tis-48 » akken i s-qqaren kra; γur wiyaḍ tesεa xirla n yismawen, yal wa amek i s-isemma… Ufiγ-d iman-iw tedduγ ttdelwaḥeγ, ttmaleγ akin d wakka, amzun d aṣekran! Xuḍi d aṣekran, mačči amzun d aṣekran! Lhemm yellan daxel n tqerεet, temdel fell-as tadimt, kkreγ am ddeεwessu, kkseγ-as tadimt-nni, ssurgeγ-t-id γer tqerruyt-iw! Awwah! “ Mačči d ccrab i iṣekkren, d lhedra n medden i iweεren” i s-yenna Akli Yeḥyaten. D yir imeslayen-nni i d-yekkan seg yimi-nni i nwiγ akken ad summeγ yal mi ara ffadeγ aman n wasif n “ Lkawter” ( d asif yellan di lğennet), taggara yuγal d arseḍ! D yir imeslayen-nni i d-yekkan seg yimi n Ḥayat, tinna akken i nwiγ d taḥurit n lğennet, taggara tuγal-iyi d talafsa!... Ṭṭfeγ abrid s lewhi, qudeγ iman-iw, γas ṣekreγ, leεqel-iw s leεqel-is! Mazal deg-i taqbaylit! Mazal deg-i tirrugza! Ccrab d nekk i t-yeswan, mačči d netta i yi-yeswan! Ur ilaq ara ad cciccihen ( si ccah) deg-i medden! Ur ilaq ara a d-ğğeγ awal ara yidiren deffir-i! Wa a s-yeqqar: ” Mmi-s n tağğalt yufa iman-is, ulac wi ara s-igen aḥkim!”  Ala, ma γelḍeγ, d nekk i iγelḍen, mačči d yemma! A wer tawḍem a d-tecbum ula d yiwen wanẓad di tqerryt n yemma, ay ifuḥanen! Wa a s-yeqqar: Atnad imaziγen, εad “imuzzuren” ( imaṣṣuten i sen-neqqar nekkni)-nni i yebγan  ad εellen ddula iman-nsen! Ala, ma γelḍeγ d nekk i iγelḍen, mačči d Imaziγen “ Izwawen”! “Tadsimant” ( leḥkem n yiman s yiman) –nneγ a tt-naweḍ, leḥkem-nneγ a t-nesbedd, yiwwas ad necbu igduden nniḍen, ad njuğğeg am : Ikaṭalunen ( uklalen azul d tnemmirt, imi ad sslemden tamaziγt aseggas-a, deg wakal n Kaṭalunya tadsimant, mačči di Lyaman i γ-d-snulfan d atmaten!). Tamaziγt ad taweḍ taneflit am yessetma-s tutlayin nniḍen, timmuzγa ad tger iẓuran di Tmazγa akal n lejdud n lejdud-nneγ. Ma d kunwi a ken-yeğğ Rebbi d aklan, seddaw uzaglu n ddel d lεar! Kra nniḍen a s-inin: Atnad wat Numidya, widak-nni i yekkaten ḥqaḥqac γef tmaziγt, nutni rwan ccrab d lxalat γef weεrur n tmaziγt! Ala, ma γelḍeγ d nekk i iγelḍen, mačči d Numidya! At Numidya fkan iman-nsen d asfel, qublen ixṣimen n tmaziγt akk d tlelli s ifassen-nsen d ilmawen, qublen at leḥkem ameṣbaṭli akk d wat ičumar irebraben; γef wayla-nneγ xuḍi i ttnaγen, yal ass ttarren-aγ-d azal useggas seg yiseγ d leḥerma i γ-yettwakksen!

Tedduγ zdiγ lqedd-iw, i lemmer a yi-faqen medden ṣekreγ. “Ma d at tmira d nniqab”, akken i sen-isemma Lwennas; wiyi heyyaγ-asen-d ṣṣerf,  d awal-nni i yenna Abu newwas i umeddakel-is, ara sen-iniγ: “ Eğğ leğwameε i imeẓẓulla, yya yes-neγ γer ttberna a d-nsew, yak Rebbi-k ur d-yenni ara: Abbuh ( tawaγit/ “lwil”) i wid itessen. Maca, yenna-d: “Abbuh i wid yettẓallan!” …

“Aṣekran yessen tawwurt n wexxam-is”, i nnan wat zik. Sṭebṭbeγ s leεqel kan di tewwurt. Ttxemmimeγ amek ara qableγ yemma!?...  Ufiγ-tt-id!! Aql-i d amuḍin! Yemma tessen asṭebṭeb-inu, teldi-d bla ma tenna anwa. Kecmeγ s axxam ttemdudduεeγ, yemma meskint tewhem: D acu k-yuγen akk?!

--Aql-i d amuḍin, helkeγ.

--Sslama-inek a mmi, d acu k-iqerḥen?!

--Wissen d acu-t lehlak-agi?! Feqεeγ-d, bγiγ a d-rreγ !

Tefrawes yemma meskint, rniγ-as-d tid-iw, amzun txuṣṣ di lexlayeε!

--A k-d-sewweγ cwiṭ n cciḥ, neγ cwiṭ n tselγa, mi ara tt-tesweḍ a d-yefju wul-ik!

Werεad d-tfukk awal, gglefεeγ-d s iriran, qqleγ amzun d asif n Lḥerrac, sfuḥeγ ddunit. Rriḥa n ccrab tesṭeεṭiε. A tawaγit-ik ay ul! Ssetḥeγ, teḍra-yi am win i wumi yefsi wagus, yeqqim εeryan di tejmeεt!

Yemma tfaq, terfed acerγit: Xxah γef uqerruy-iw! Teswiḍ ccrab?!

Ḥṣiγ, iḍ-a a yi-tessired am ujeεbub ( anda nniḍen qqaren aẓrem). I wakken  a yi-tefk talwit, ilaq a tt-ssigdeγ, ssneγ yemma, ader-as-d kan anejli, a tt-teṭṭef tergagayt, aḥlil! Ala nekk i tesεa, yiwen “uẓemẓum” akka i teqqar meskint! 

--A yi-thenniḍ, neγ ad nnejliγ, ad rreγ γef uqerruy-iw!

Teḍḥa-d meskint tesmiskin: Yyah a mmi ad ternuḍ anejli! Daya i ssuggmeγ seg-k ar ccib n leεmer-iw!!

Tezzuγer-iyi γer wusu, tewwi-yi-d afenğal n lqahwa taberkant, teqqim-d zdat-i rrif n wusu, teslufuy i tqerruyt-iw s leḥnana  am wegrud amecṭuḥ, testeqsay deg-i:

--D acu i k-yeblan a mmi ad tesweḍ ccrab?!

--D zzεaf a yemma.

--Anwa i k-d-izeεfen?!

Kkseγ leḥjab-nni usetḥi, ssdermeγ aγrab-nni yellan gar-i d yemma, iḍ-a ad sdegdgeγ ayen akken i nerra d lεib. I tikkelt tamenzut ara s-ḥkuγ iγeblan-iw i tinna akken i yi-d-yurwen; i tikkelt tamenzut ara kkseγ aẓeṭṭa yedlen ul-iw, iḍ-a a s-d-ssekneγ i yemma iḥulfan akk d tayri i iberken γef wul-iw. Yuγ lḥal aql-i ṣekreγ, d ccrab i d-yettmeslayen,  mačči d nekkini, “am winna akken yeṭṭef inijel, mi d-yufa sebba yewḥel,  yerra-tt i iγimi”  i yenna Lwennas.

--D yiwet teqcict i yekksen fell-i sser!

--Amek, amek! Anta tagi?! Ma yebγa Rebbi ahat d yiwet si tmaziγin-nni-nwen?! ( teqsed-d tiqcicin-nni-nneγ n Numidya)

--Ala, tagi texḍa i Numidya, tekreh ula d tamaziγt.

--D acu i k-yewwin ihi γur-s?!

--Ttḥibbiγ-tt ( ḥemmleγ-tt), zeεma d tameddakelt-iw!

--Εni tessečč-ik?! Tgerrez-ak tarkasin, almi temxelleḍ akka fell-as ?!

--Lemmer γas i yi-tessečč, yili ad fehmeγ belli tebγa-yi.

--A nnger-is, a tuqqiṭ-is! Wama εni teḍreḍ-as-d ( tṣaḥeḍ-as-d)?! D acu-tt akka?! Εni d “Ccemceḍya  Bent Drifa deg  bu sebεa lebḥur akin” !

--Tebγa amerkanti, mačči aẓawali am nekk!

--Yal yiwen  kan ilaq ad yeεnu tamtilt-is a mmi. Εni uqant akk fell-ak teqcicin almi i s-tessuliḍ akka ccan-is?! I teqcicin-nni-nwen, d acu i tent-ixuṣṣen?! Ẓriγ-tent, d ticebḥanin, d timelḥanin, ččurent d sser, yernu d tiqbayliyin i k-yecban.

--Tayri ulac deg-s taqbaylit neγ tayeḍ. Ul d netta i d amnir, anda i s-yehwa i yettwellih bab-is. Ma d tagi n teqbaylit, teḥṣiḍ ur ttakeγ ara deg-s afus. Tegra-d di “ teqcicin-nni-nneγ” akken  i sent-teqqareḍ kemmini, ur cukkeγ ara ttasent-d akken ad jewğent γef ddemma n tmaziγt! Yernu ttqadareγ-tent, ttsetḥiγ deg-sent, ḥesbeγ-tent am yessetma kan, ur zmireγ ara a d-refdeγ allan-iw zdat-sent…

--Mačči d lεib a mmi win yettnadin leḥlal, lεib d win ara yezzuγren wayeḍ γer yir iberdan. Akka ay d yir lweqt ideg d-negra! Teḍḥa-d tmeṭṭut treggem argaz! Ula d Σelğiya-nni-nneγ ay nwiγ d lmalayek, ass-a tbeddel ṣṣifa…

Ur tt-ğğiγ ara ar d-tfak ula d  awal, akken i s-sliγ i yisem n Σelğiya frawseγ, axaṭer ar γur-i isem-agi mačči d menwala, ttεuzzuγ-tt mačči d kra, γas tjeyyeḥ-iyi Ḥayat, Σelğiya teṭṭef amkan meqqren deg wul-iw. Dγa steqsaγ-tt s lḥir meqqren: D acu tt-yuγen!? D acu i m-d-tenna?!

--Tenna-yi-d: “Mmi-m-nni yexṣer, yebda iteffeγ γer yir iberdan!” Akken i s-d-jebdeγ γef jjwağ, tenna-yi-d: “ Nekk ur ttaγeγ ara ahwawi yettferfiren, ma yexḍa umeẓẓallu ur jewwğeγ ara…

Akken i sliγ i imeslayen-agi, zedreγ deg uxemmem, ttmeslayeγ kan deg wul-iw: A ziγ mačči kan d Ḥayat i ibeddlen; attan terna-d  Σelğiya, tinna akken i wumi giγ azal d ccan! Ula d Σelğiya tewhem fell-i, tebra lemmer mačči d tagella d lemleḥ i nečča akken, yili a d-mleγ ula d llun n “tkiluṭ”-nni i tettlusu asmi meẓẓiyet! Ayen i yi-yeswehmen ugar: d tagi umaẓẓallu! Σelğiya tafeḥcuct, tahwawit ad taγ bu učamar! Ad taγ yiwen seg “iqelwacen”, akken i sen-isemma Dda Qiqi. Atan wamek  i yi-t-id-yenna yiwwas:” Lqum-agi cban aqelwac! Wissen Ma tegreḍ tamawt i uqelwac amek iga?!

--D acu d-yewwin aqelwac γer lqum-agi?!

--Aqelwac sufella yeğğa tačamart, yettγummu yes-s udem-is; swedda yessuli taseṭṭa-s, yeğğa tajeḥniṭ-is εeryan! Ula d wiyi akken: sufella ttağğan timira, swedda ttqeffiḍen tiserwula-nsen! Akken i kkreγ ad ḍṣeγ, tesduqqes-iyi-d yemma s westeqsi-agi: I yelli-s umeddakel-nni-inek?

--Anta yelli-s umeddakel-agi-inu?!

--Tinna akken i d-nemlal ass-nni , tella nettat d bab-as akk d yemma-s. Imir-nni tluεaḍ baba-s, tenniḍ-iyi-d: Wagi d ameddakel-iw.

Segmi xemmemγ cwiṭ, ufiγ teεna-d yelli-s n Dda Qiqi, dγa nniγ-as: ferruğa, yelli-s n Dda Qiqi?!...

--D acu tt-yuγen?! Tezyen amzun d taεelğet. Γas rqiqet cwiṭ, meεna akka i tent-tbeqqum tura, xuḍi d “ lamuda”!

Ṭsiγ-d almi d-ttrunt wallen-iw! Ula d yemma tessen “lamuda”! Deg leεmer i qeṣṣreγ nekk d yemma γef lecγal-agi, a ziγ ula d nettat tekkes-d cwiṭ γef wul-is, fkiγ-as tagnit, am wakken i tt-fkiγ i yiman-iw. Maca, welleh ar telha tagi n nnesba d Dda Qiqi ! Ḥṣiγ akken ara s-iniγ: Bγiγ ad aγeγ yell-ik! A yi-d-yini: “Alamma uγeγ qbel yemma-k!” Argaz ttergigint teclaγemtin-is γef tlawin, yezga yeqqar: “ Win yufan lγar ur t-yeγliq ara, a t-yatem Rebbi!”

Weqbel a s-rreγ leğwab γef temsalt n Ferruğa, nniγ-as: Kker γef yiman-im ad tegneḍ a yemma! Lḥal iruḥ, kemm ttekkreḍ zik.

Akken tekker yemma, yekker daγen wallaγ-iw s axemmem, Yeṭṭef talemmast, ger Ḥayat d Σelğiya! Qqaren wat zik: “ Yerfed taγaṭ ireḍ-d, yenna-yas: rnu-d yelli-s!”  Werεad d-ffiγeγ si theddurin n Ḥayat, rnant-d tid n Σelğiya! Abbuh a lmumnin! Yewḥel uwaẓwaẓ-iw!...

Σelğiya d yelli-s n εemmi, akken i d-nekker nekk yid-s, ssneγ-tt am lğib-iw: ḥninet, terẓen teḥdeq, tessen d acu i d “taqbaylit”, mačči d askeεrer am Ḥayat! Werğin i d-xemmemγ kra n wass, a yi-teḍru akka; ad ğğeγ Σelğiya, ad neṭdeγ di tayeḍ! Di tazwara, wwiγ-tt-id d asqecmeε kan, almi d-ufiγ iman-iw ttwakebleγ deg iciwi n Ḥayat. Ahat smenyafeγ Ḥayat imi teffγeγ yid-s, mačči am Σelğiya, ulac din asluttef neγ ayen nniḍen; tella tayri, llan iḥulfan, ayen nniḍen deffir jjwağ! Xemmemγ, xemmemγ, ufiγ bu snat yiwet a s-truḥ, skud ur d-ffiγeγ ara seg uzerdab n Ḥayat, fiḥel  ad kecmeγ win n Σelğiya.

Azekka-nni taṣebḥit, ffγeγ-d seg wexxam war lewhi, ur ẓriγ sani ara ruḥeγ. Tedduγ ttxemmimeγ, i lemmer ad yaweḍ lexbar γer Dda Qiqi amcum, ad yerwu fell-i aεekki, a yi-d-yini yir tiheddurin-nni-ines: Rwu rray-ik a “lbiṭ”! Lemmer i s-tfeccreḍ taremmant-is, lemmer i s-teldiḍ tiḥruzin-is, yili ur k-tḍerru akka! Yili d nettat ara d-yettnadin fell-ak! … Ah ya ddin qessam! Teḍra-yi am umakur,  εad ugar, am win yenγan tamgerṭ, axaṭer d wagi i yettuγalen s amkan, akken ad ibaṣṣi! Ufiγ-d iman-iw zdat “ umarci Micli”, anda akken i nettemlil nekk d Ḥayat, asmi akken seggmen wussan. Werεad i d-rriγ nnefs, attah tejba-d, teḥlallec-d. Tewwet tjenwit di tεebbuṭ-iw, rgagint tgecrar-iw. A ziγen usiγ-d ad zzuγ tasa-w! Di ccaw, kkreγ a tt-mmagreγ; almi tt-ẓriγ temzuγar-d d yiwen umexluq akken… Ulac ahat, iban d wagi i d-tenna d axḍib-is. Wissen ma teẓra-yi-d?! Rriγ iman-iw zeεma ḥerceγ, nniγ ad laεiγ axḍib-is, ahat s waya ara d-jebdeγ lwelha-s, ulaεudd a d-yiḥnin wul-is fell-i;  ma ulac akk, xerṣum ad tuγal d tazeggaγt, ad tessetḥi!

Kkreγ luεaγ amexluq-nni, nniγ-as s taεrabt: Cḥal tkun sseεa derwek?!

Yerra-yi-d s trumit: “Ili: 11h, 20”.

A tawaγit-ik ay ul! A lxir-iw γef taγect-nni rqiqen, amzun d agrud! A rrbeḥ-iw γef ṣṣifa-nni s waydeg i yi-d-yerra, d ayen i d ” tamadamt”! Ruḥeγ am wakken ur umineγ ara ayen ẓrant wallen-iw d wayen slan imeẓẓuγen-iw. Εawdeγ, nniγ-as s taεrabt: Semmeḥ-iyi, ur d ak-d-sliγ ara! Din kan texẓer-iyi-d Ḥayat, lxeẓra-nni ulac deg-s kra n leḥnana, d lxeẓra n wexṣim γer weεdaw-is, tejbed amexluq-nni, tenna-yas : “Xṭina men had leklucar!” Uγaleγ d “aklucar”!... Ṣṣaḥa di Rebbi, meεna uklaleγ ugar… Ṭefreγ-ten s tmuγli imi teddun, ttwaliγ deg-sen amek ttleγwayen, tebra ar d amexluq-nnit i yugaren Ḥayat deg uzeεbel! Wehmeγ d acu i s-iεeğben deg-s, s wacu i  d iyi-yif?! Almi wwḍen γer leεğeb n ṭṭumubil ( takeṛṛust)-nni, wissen d acu-tt “lmerka”-nni?! Almi d imir-nni d wamek fehmeγ belli Ḥayat d ṭṭumubil ideg teεceq, mačči deg winna! Maca, deg wass ad tessers imeṣṣḍen-ines deg ṭṭumubil, i yiḍ anda ara ten-tessers?! Di ddqiqa-nni mmektaγ-d asefru-nni n Si Muḥend U mḥend, i yi-d-yemla Dda Qiqi:

99 d aḥlalas

Wis-100 d rrṣaṣ

Zznad atah γef timmi

Taqcict-agi sserḥet-as ( nekk, nniγ-as: Bru-yas)

Ma ulac ass-agi ad tt-nerwi ( Dda Qiqi, yeqqar-as: Aqewwad a tt-isami)

...

Teqleε ṭṭumubil, teğğa-d ala aḍu deffir-s. Nutni ruḥen, tismin ğğan-tent-iyi-d i nekk. Yezza wul-iw! Tmeḥḥeq teffwaṭ-iw! Wwteγ a d-snulfuγ ṣṣber, ttṣebbireγ iman-iw s tedyanin , qqareγ deg yiman-iw: ahat yif-iyi umexluq-nni i textar?! Fiḥel ad awiγ ddnub-is, yal yiwen yeẓra d acu i t-iwulmen. Ahat d tismin kan i yi-t-yerran d abelεarriw, d lqaε n yergazen! Dγa, ters-d di lbal-iw tedyant n tismin, i yi-d-yemla Dda Qiqi, attan ihi:

« Yiwen wergaz iḥemmel nezzeh tameṭṭut-is, yiwwas yewwi-tt a tt-yesserzef γer imawlan-is i  izedγen deg taddart nniḍen. Deg webrid-nsen, ẓran yiwen uḍebbal iruḥ-d si mebεid yettreqriq am yetri: d acu i d ccbaḥa-nni, d acu i d llebsa-nni… Akken i tres fell-as tmuγli n tmeṭṭut-nni, yekcem ul-is; tettu argaz-nni-ines i tt-iḥemmlen, tečča amexluq-nni s wallen. Seg wakken i t-id-tmuma, ahat deg wul-is tcennu taγect-nni n Fahem:

 Aqcic uḍrif

Zzin yettrefrif

A wi yellan yid-k

Cehrayen n lexrif

Argaz-is ifaq, rḥant-t tismini. Maca, d acu ara yexdem ? Ma yessusem yeqber, ma yenṭeq d acu ara d-yini ?! A s-yini ur t-ṭṭallay ara, ur yezmir ara, axaṭer ur yezmir ara a s- yergel allen-is, yernu ur yebγi ara ad yekkes γef yiman-is sser. Dγa , yufa-d tifrat, d tiḥerci kan i d ddwa-s, yekker iluεa taεzizt-is, yenna-yas: A tettwaliḍ deg umexluq-ihin?

-- D acu i t-yuγen umexluq-ihin?! I s-d-tenna tmeṭṭut-is.

--Yecbeḥ, yerbeḥ. Meεna yal wa anda i tt-yuγ…

-- Amarezg n tin i t-yuγen!

-- Tamuγli n sufella tettγurru. Muqel zdaxel d acu i yellan deg-s!

-- ?!!

Ikemmel awal-is, yenna: A yettuγal γef wudem!!

 -- Ay argaz ssefhem iman-ik, nekk ur fhimeγ ara tiyi?!

-- A deg-s ṣṣenεa!

-- Ay argaz xzu cciṭan! Ur d-ggar ara  γef wergaz ayen ur nelli deg-s.

-- Yeshel lḥal, ma ur yi-tumineḍ ara, tura a t-steqsiγ zdat-m, ad tesleḍ s imeẓẓuγen-im.

Akken i d-yewweḍ ar γur-sen, yenna-yasen-d “azul” , rran fell-as, dγa yesteqsa-t wergaz-nni: Ḥqa mazal-ik kan akken di ṣṣenεa-nni-inek taqdimt?

Aḍebbal-nni di nniya-ines kan meskin, yettεudd yesteqsa-t-id « ma mazal-it d aḍebbal ». yerra-yas s ih :

-- Mazal-iyi deg-s, bab n ṣṣenεa ur tt-itettu, aḍebbal ur itettu ahuzzu n tuyat. »

A ziγen tuεer tayri, tettarew-d tismin. Akken i d-dduqqseγ, ufiγ-d iman-iw ṣemmreγ, qqureγ deg wemkan-iw, bateγ deg wayen yeḍran yid-i! Dγa, i wakken ad ssettuγ iman-iw deg tismin-nni i yerḥan taffwaṭ (d asimẓi n weffwad)-iw, mmektaγ-d tullist-nni «  Lemmer a d-yuγal zzman » ( Wissen dγa amek tga lal-is –-tin i tt-yuran-- ?! Wissen ma tejweğ neγ mazal ?! Lemmer mačči d tayuga-agi  -- Ḥayat d Σelğiya— ideg ḥeṣleγ, yili ad awiγ yemma a yi-tt-id-texḍeb : Wissen ma a yi-teqbel, neγ a yi-d-tini : Beεεed akin fell-i a bu leεrur, a bu teqcicin !). Wexxreγ-d seg wemkan-nni amcum ideg tt-ttemliliγ, ideg tt-ẓriγ ass-a, tedda-d d wayeḍ ; ggareγ isurifen ttmeslayeγ d yiman-iw, qqareγ : Lemmer a d-yuγal zzman, yili aql-i ttemdelwaḥeγ nekk d Ḥayat. Lemmer a d-yuγal zzman, yili werεad akk ur tt-ssineγ. Lemmer a d-yuγal zzman, yili aql-i nekk d Σelğiya ( “Ğğuẓi Mari Naṭ”, ar γur-s i tt-cebbheγ nekkini); ad yili werεad i d- igir iman-is Murad bu tčamart i yesluγen tamda gar-i d Σelğiya…

Ufiγ-d iman-iw zdat tewwurt usideg ( axxam) n Tiddukla Numidya. Akken i d-refdeγ aqerruy-iw ufiγ-d ameddakel-nneγ: Yuyu, akka i s-nessawal nekkni, iteddu-d yettezmummug, akken i d-yewweḍ γur-i, yerra iman-is yerfa ḥqaḥqac, yesteqsa-yi-d s ucennef: Amek a yir argaz?! Teğğiḍ armud n tiddukla, truḥeḍ ad teblagiḍ γef yiman-ik!?

Deg wul-iw qqareγ “ccwi kan imi d wagi i d-mlaleγ d amenzu” axaṭer ssneγ-t ḥnin, yernu nennum nettqeṣir nekk  yid-s; wama, lemmer d wayeḍ akka am Ssi Fenyan-nni, yili terwi fell-i, a yi-yessired am ujeεbub ( aẓrem)”. Ula d nekk rriγ iman-iw rfiγ:  Wi k-yennan ruḥeγ ad blagiγ?! Ruḥ ad trebbebḍ γef yiman-ik, d ccγel i yi-yeṭṭfen.

-- Ẓriγ! D ccγel-nni n “ lmadamat” i k-yeṭṭfen, a bu teqcicin!!

-- Aya Qader iman-ik! Εni d  «  lmadamat » kan i yi-ixuṣṣen!…

-- A yezzenz-ik-d umeddakel-ik.

-- Anwa ameddakel-agi-inu, i yi-d-yezzenzen?!

-- Amγar-nni bu cclaγem.

-- Yusa-d Dda Qiqi?!

-- yusa-d, yemmeslay-d γef izerfan n tlawin, yečča “ lgaṭu”, iruḥ.

-- Dda Qiqi yemmeslay-d γef izerfan tlawin?!! Eğğ-aγ akin seg-s. Amek i tεedda tmeγra n “ssittat” ( tulawin s tmaṣrit, bγiγ a t-id-sseḍseγ)?

Yebda-d Yuyu azewweq, yeḍra waya, nexdem aya, nenna aya…

Γef wakken i t-fehmeγ, yebγa a d-yini : Lxalat yebhan, lgaṭu aẓidan, ijeğğigen fsan, imdanen akk zhan, s tuγac yelhan, ala kečč  i ixuṣṣen ay afuḥan…

Akken i imuqel ssaεa yellan deg ufus-is, yenna-yi-d: Nekk d axeddam, ma tebγiḍ ad teẓreḍ ugar n lexbar, εeddi-d tameddit γer Numidya. Yessenser iruḥ.

Netta yeddez iberdan-is, nekk kemmleγ tikli-w γer “ plaṣ d arm”. Rewleγ-d si lḥebs, ufiγ-d iman-iw zdat tewwurt-is! Seg Yuyu, γer Dda Qiqi! Dda Qiqi ufiγ-t  yeqqim γer winna akken yeznuzun cemma, akken i yi-d-yeẓra, yemmuger-iyi-d, yebda-yi-d asgedrurrez s lehdur-is: Anda teddiḍ a “budenεi” ( muqel kan i theddurin-ines!), iḍelli ur d-baneḍ ara?!

-- Dayen, ttwaṭṭfγ. Sεiγ ccγel, Mačči d ayen ara ğğeγ!

-- D lxir kan?!

-- D yemma i d yi-iceyyεen.  Dagi skaddbeγ-as akken kan ad yettu tamsalt-nni n tlawin. Εad ma yesla s tedyant i yi-texdem Ḥayat ad iεekki fell-i alma yerwa. Atan yebda la yi-id-iḥekku, ma d nekk ttxayaleγ-d ayen nniḍen, axaṭer ssneγ-t, kra yella, kra irennu-t-id kan sγur-s:

« Yewweḍ γer Numidya, yufa akken i yebda wermud, yeqqim deg ukersi wis-3 yellan γef yimi n tewwurt. Γer Dda Qiqi Kullec d leḥsabat, yezga-d deg wemkan-nni axaṭer yeffer cwiṭ; yerra-d akk medden zdat-s, netta iẓerr-iten akk, nutni ur t-ẓerren ara. S waya  yiwen ur t-yeḥṣi ma yefka-d idrimen, ma yuγ ajernan, ma yečča xirla n lgaṭu… Winna akken i yeldin armud, yenna-d ahil n wegraw n wass-a. DdA Qiqi yefhem a d-yettunefk wawal i imeεraḍen di taggara unejmuε. Atan yecqarrew, yundi timeẓẓuγin-ines, iεuss am wuccen, yerra lwelha-s anda ara tmal teqrint, ma nenna-d: “Imaziγen d imagdayen, ttqadaren izerfan n tlawin”. Netta daγen a d-yini:” Imaziren d nutni i d imenza di ddunit merra i yesbedden tameṭṭut d tagellidt. Iban a d-yebder Dihya”.  Ma wiyaḍ nnan:” Imaziγen ur qudren ara tulawin, axaṭer ẓran d yir axemmem i  sεant”. Netta daγen a d-yini: Imaziren sεan lḥeqq imi ḥeqren tulawin, axaṭer ḥṣan tulawin d yir sekka ( Ma ur yessetḥa ara yezmer a d-yini: Axaṭer leεqel n tulawin ger imeṣṣḍen-nsent i yella!)”.  Dda Qiqi yemmekta-d areffiε-nni n cemma, a s-tiniḍ d tiggent i t-id- yeqqsen di ṭṭfer-is. Yeḥrurred yeḥrurred, yuγal yeffeγ. Di berra-nni γer yimi n tewwurt, yufa qqimen din  kra n yelmeẓyen, yessetḥa ad icumm zdat-sen. Yerra γer tama-nni n “ frun d mer”, icumm, yeqqim din i ubeḥri, yettu iman-is. Ahat lewhi n ssaεa d wezgen d wamek i d-yemmekta anejmuε-nni. Mi d-yuγal-d, yufa-d d nnuba imeεraḍen, yettunefk-asen wawal a d-inin ayen ttxemmimen. Akken i t-id-yeẓra weqcic-nni i iseddayen armud, iwehha γer γur-s, yenna: Tura d nnuba n wemγar-ihin n lbaraka. Atan wawal γer γur-k a baba amγar!

Dda Qiqi yesneḥneḥ tikkelt neγ snat, yebren cclaγem-is, yebda awal-is s lewhama:

-- Llah wemṣelli fell-ak a nnbi. ( Wa yerra-yas-d s leεyaḍ, wa s leεqel kan, wayeḍ ulac akk, axaṭer ḥṣan mačči di lğameε i llan) A tiyessetmatin, ay atmaten! Aql-aγ akk d arraw n yemma Ḥewwa. Yal win i iḥesben iman-is d belḥaret (izem), ilaq ad yeḥṣu d tasedda i t-id-yurwen. Dagi ihedder yeṭṭallay γer yiwet  tnebgit, ṣebḥan ay d-yexleq uxellaq, amzur awraγ, tiṭeṭṭucin tizerqaqin, terna lqedd d lufa! Akken i mlalent wallen-nsen, terqaqqes teqcict-nni ( temdel allen-is, teldi-tent-id, ur tεemmed ara, mačči d aγmaz i s-d-teγmez), Dda  Qiqi ṣemmrent wallen-is, dayen “ yeddibuṣuli”, yesbeε, qquren iγeṣmaren-is, yeggugem!  Akken i t-teẓra Nna Cabḥa (tinna akken yetturaren amezgun), terfed tiγratin ( teslallew), tenna i lγaci: Wwtet-as afus i wemγar n lbaraka! Bdan lγaci: Ṣerfeq, ṣerfeγ, ṣerfeq…

Dda Qiqi “teldi-yas”, tuγal-as d agraj, yezmer ukamyun “Hinu” ad yekcem war ugur! Yuγal s awal, yewwet-d s leqseḥ di lqanun n twacult amezwaru, ma d ajdid-agi yewwet fell-as nneḥ, yugad!

Imi  i yekfa awal yuγal s amkan-is yeqqim. Attan tewweḍ-d nnuba n lgaṭu d lgazuz. Mačči d tikkelt neγ d snat i yečča, tin ara d-iεeddin ini tini-yas: Ax lgazuz a baba amγar. Ax lgaṭu a baba amγar. Yečča yesnager, almi yeqqeẓṭel, tuf-d tεebbuṭ-is. Tikkelt taneggarut d Nna Cabḥa i s-d-yewwin ( ass-nni ur d-telsi ara lqecc i tettlusu di tannumi, tewwet-itt-id s “lebniqa”, lqecc-nni i ttlusunt tetlemsaniyin!) lmektub-is. Dda Qiqi iluεa yiwen ilemẓi, yella γer tama-s i yeqqim: I tagi tejweğ neγ werεad?

Nna Cabḥa ḥercent tmeẓẓuγin-ines, tesla-yas-d, iḥun-d Rebbi d tanecraḥt, tḥemmel ( tettḥibbi) ad tqeṣṣer, terra-yas: Werεad jwiğeγ . Εni tebγiḍ a yi-txeḍbeḍ i mmi-ik, neγ i yiman-ik a baba amγar?!  

Dda Qiqi  ( winna akken i yeqqaren: Xedmeγ aya d wa di tlawin) yessetḥa, teḍra yid-s am win i d-yerḍen di tejmeεt. Yessenser yeffeγ. Yuli di tsawent-nni n “ Munṭubun” ,  yuγ lḥal teqqezbel tεebbuṭ-is, teččur d nnefs si lgazuz-nni i yeswa; ur yuḥtam yebra-d i wewriḍ amzun d lmedfeε, ma ur tcerreg ara tserwalt-is, ahat tebzeg si sdeffir, dγa yezzi amgerḍ-is γer tama ukessar anda tella Numidya, yenna: D acu i d-ttruḍun akka fell-aγ, wiyi?!! Zuni mačči d netta i d-yerḍen! Akken i yewweḍ γer “uparking”-nni n la ru d Xmisti, yettwali deg lxir-nni n tlawin, d amalah n teqcicin i d-yeffeγen ass-nni! Yernu cebḥent akk, akken i t-yenna netta deg wawal-is: Taggara-agi yettuqqet zzin deg Wihran, mačči am zik d tiberzegzawin akk!” Lḥaṣun Dda Qiqi ffγent-d wallen-is, yemγel meskin, tin ara d-iεeddin ini yesseḍfer-as tamuγli γer deffir. Ta tewwet-itt-id s userwal “ilaṣtik”, ta tcudd-d iman-is di “ jip ( jupe) poṛtfay”, ta tḥezzem-d taqummict-is “di jip kiluṭ”; llant ula d tid  i d-yettcebbiḥen iman-nsent s lḥijab-nni n Surya… Kra  seg-sent bubbent-d sdeffir-sent, ahat ayen i wumi ur tezmir ara ad tbibb rrumurka n weṭraktur!  Dγa d ṣṣenf-agi i iḥemmel, yettḥibbi daγen titeftufin-nni ( ččiččiyat-nni) , tiyi yettḥibbi-tent kan i uqeṣṣer!  Iḍaε umexluq n Rebbi, yemxel, yesderwec-it zzin! Akken almi i iḥuss yers-d fell-as ufus, yewhem, terkeb-it lxelεa, yenwa d argaz n kra n yiwet seg tidak-nni i “yettedragi”!? Imi d-yezzi yufa-d d yiwen ilemẓi, weqbel ara t-ilaεi yezwar-it-id s awal: Εeğbent-ak tlawin!? Yettuqqet zzin a lḥağ!

Dda Qiqi di ccaw yugad, yebγa a s-yini: “A tent-yemsex Rebbi! Γef ddra-nsent i nectaq akka tiqqit n waman ( ad yettu akk  ayen i d-yenna di Numidya). D wa ay d lqum n bni εeryan!”  Yuγal ibeddel awal-is: Yal lğil s lweqt-is a mmi. Ma ur zhint ara tura, melmi ara zhunt?!  Kemmlen abrid-nsen, teddun ttqeṣṣiren almi i wwḍen γer wexjiḍ “ apasaj”-nni ideg llant ssinimat: “Aṭlas akk d Afrik” (winna akken i yessufuγen si ” ru d Xmisti” γer “ru d Labasti”, ibeqqa-t s lxir weqcic-nni, iruḥ. Akken i yedreg weqcic-nni, yeḥlelli-d wayeḍ, yenna-yas-d i Dda Qiqi:”Winna akken i yellan yid-k d amakur, yessenser-ak-d aporṭabl si lğib-ik ur d-tukiḍ d yiman-ik”. A ziγ wagi yella deffir-sen, yeẓra-d  kullec, ma mačči akken i kkaten taḍebbaltd netta d umakur-nni!? Aya yusa-d di ṣṣwab, wama ad yettεudd di Numidya i s-iruḥ upurṭabl-ines; a d-iger fell-aγ ayen ur nelli! ( dagi ilaq a d-ssfehmeγ aya: Arrac-nni i sin llan ttmeslayen-as-d s taεrabt) Dda Qiqi yengef, werraγ wudem-is, tγaḍ-it tlelluct-nni-ines, yernu d “Nukya”.  Di ccaw yebγa a d-yerr llum γef at Numidya, zuni d  nutni i d yir lğerra; yuγal ibeddel axemmem, mačči d at Numidya i t-iγaḍen, ur yebγi ara ad yesluγ i yiman-is tamda, amzun yufa lbenna deg tugniwin ( ttṣawir)-nni n tlawin i ineṭṭden deg wallaγ-is…

Yerkeb aṭruli, yezreb ad yaweḍ s axxam, terkem-d teccuyt-is seg wayen i iwala ass-a.Yeḥren, yettnadi ansa ara d-yessew aγyul-is?! Ala taεwint n Nna Ququ i  s-d-yegran. Yuγ lḥal yeḥṣa belli yell-is ( Ferruğa, tinna akken i s-iεeğben i yemma) ulac-itt deg wexxam, attan γur jida-s. Yesṭebṭeb, akken i s-d-teldi tawwurt Nna Ququ, yufa-tt d tazeggaγt am tḥemret ( meẓẓiyet xirla fell-as, tesεa 40 iseggasen kan di leεmer-is, yerna tusa-d si lḥemmam, teḥḥerqes), yemmeγ fell-as am yifis, yedmummeγ fell-as, tinna tdemmer-it-id, tenna-yas: Buh γef uqerruy-ik! D acu i k-yuγen akka ay argaz?! Nekk usiγ-d si lḥemmam akken ad qḍuγ lewqat-iw n tẓallit, yernu ma yebγa Rebbi seg uzekka ad uẓumeγ 6 wissan-nni i yi-yettalas; kečč aql-ik-id testufaḍ-d i tiyi, tuγal-ik-id temẓi!

Dda Qiqi yejjet ( sellaw) am yifer-nni n yifit ( tanneqlet) di taggara n lexrif, yekreh iman-is, yendem di tlalit-is. Yekcem γer texxamt n yiḍes, yessaγ tilibzyu, yernu ala “ la ẓiru” ( entv)-nni-nsen i yellan deg-s, yufa ttmeslyen-d γef “ ssaqiya lḥemra”, din kan sεeddan-d tuddna n lmeγreb; Dda Qiqi yerma-d am wezger: Xxah, xxah! Si terga zeggaγen γer tẓallit!  Slil imi-k d remḍan! »

 

Tamawt: Atah yezwel n yixef i d-iteddun: Ass d yir ddunit, iḍ d yir targit.

Agzul: Aṭlas ad yennuγni ilmend n  liḥala ideg  ttidirent tlawin s umata, timaziγin ladγa; ad igen s unezgum-nsent, ad yargu tusa-d γur-s Σelğiya i d-iceyyeε Sidi Valuntinu. Mi ara iruḥ γur-s a s-d-yini uneggaru-agi: D kečc ay d imsellek n talsa, ma ur tḥuddeḍ ara tulawin, a tent-yessenger Dda Qiqi!

A ziγ Dda Qiqi yuγal d awaγezniw s ṣṣifa n ssaylala ( berret, neγ ačeγyay), yebγa ad yessenger akk tulawin n ddunit. Aṭlas ad yuγal d aferṭeṭṭu ( taḥacḥact) ameqqran, ad yesserkeb akk tulawin γef weεrur-is, ad yafeg yes-sent di tegnewt… Amek ara yili umennuγ gar uferṭeṭṭu akk d ssaylala, neγ gar Dda Qiqi akk d Aṭlas? Wissen anwi ara yernun (iγelben) wayeḍ? Wissen ma ad temlil Σelğiya akk d Ḥayat ilmend n tegnit n lḥerṣ? Wissen ma ad yessiweḍ mmi-s n Wemsed akken a d-isellek akk tulawin n ddunit, neγ a d-negri akk d “ li maččist”?!...

Aya a t-naf deg wuṭṭunen i d-iteddun.   

atlasnatwemsed@yahoo.fr

 

Asabter yellan deffir wa | Asabter n zdat


Susem - Tinin-is...
Ḥemmu - Tinin-is...
"Ḥimyar" d mmi-s n takna n yemma-s n Aṭlas - Tinin-is...
Newara - Tinin-is...
Ameslub-nni! - Tinin-is...
Muḥend U Remḍan Abdenbi. - Tinin-is...
Amcum-nni n Wehran - Tinin-is...
Tanaṣlit - Tinin-is...
Ğamal Benεuf - Tinin-is...
Tanaṣlit - Tinin-is...
Muḥend U Remḍan - Tinin-is...
Mmi-s n Wemsed. - Tinin-is...
Tanaslit - Tinin-is...
Amejjay - Tinin-is...
Ḥemmu - Tinin-is...
Atlasnatwemsed - Tinin-is...
Amejjay - Tinin-is...
tawent - Tinin-is...
tawent - Tinin-is...
tawent - Tinin-is...

Zdi-t deg Facebook
Copyright 2006 imyura.net
Just how well will this year�s Air Jordan gamma blue 11s retro do give that it�s a colorway we�ve never seen before? We can�t exactly imagine an Air Jordan XI sitting on shelves for too terribly long, but we have a feeling they won�t fly off shelves as quick as previous years� �Concord� and �Bred� releases. The sneakers will land a bit earlier than we�re used to seeing them-December 21st is the due date. Stay with us after the break for extra images on the �Gamma Blue� Jordan 11 gamma blue 11s and watch for them soon at shops like Nohble.Gamma Blue 11s}Jordan 11 Gamma Blue}Jordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan gamma blue 11jordan 11 gamma blueJordan 11 Gamma BlueJordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan 11 Gamma BlueGamma 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11 gamma blueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma 11sJordan Retro 11Jordan Retro 11 gamma blueJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11Gamma 11sGamma Blue 11sJordan 11 Gamma Bluegamma blue 11sgamma blue 11gamma blue 11s for saleJordan 11 ChristmasJordan 11 ChristmasGamma Blue 11sJordan Retro 11Retro 11 2013Retro 11 Gamma BlueJordan Retro 11Jordan 11 2013Jordan Retro 11Gamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sjordan retro 11jordan 11 gamma bluejordan 11gamma blue 11sGamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11s