Timsirin n Taglal
 

| |

Kra iwellihen ɣef wegnu n « i ».
 

I wakken ad nẓer amek ara naru “i”-yagi; anda ara yili yezdi d wawal d wanda ur yezdi ara d wawal.
Anda ara yezdi d wawal:
1) “i” n yisem yezdi d wawal.
Kra n yismawen imalayen beddun s “i”, dagi “i” yezdi d wawal, imedyaten ( kra n yismawen n wasuf): Izem, inisi, ilef, ilem, iɣil… ur yessefk ara ad naru “i”-nni yeɛzel ɣef wawal, am wakka: I zi, I lef.
-- tigti n yismawen imalayen deg wesget beddun akk s “i”, imedyaten: Ifassen, iḍarren, imawen, ilfan, izmawen, imɣaren…..Daɣen ur yessefk ara ad naru “i”-nni yeɛzel ɣef wawal( I zan, i lfan).
Tamawt: Tiɣri-nni “i” neɣ “A”neɣ “U” d amagrad am winna n Tefransist “ le chat” “ la maison”… Zik-nni asmi ulac lmaqarun amagrad di tmaziɣt, yella ur yenṭiḍ ara d wawal: a xxam, a rgaz… Maca, tura dayen yefra ccɣel-is, yenṭeḍ d wawal, yefra wawal.

2) “i” n wudem wis-kraḍ n tseftit:
Amyag yesɛan yiwet tergalt zdat teɣri: Ruḥ, ḥulfu, ru…
Dagi, udem wis-kraḍ n tseftit yettili s “i”: Iruḥ (truḥ), iḥulfa (tḥulfa), iru (tru), ira (tra).. Tamawt: “i” deg wunti ur yettili ara deffir “t”: T(ulac)ruḥ.
Tamawt:
-- Imyagen yesɛan snat tergalin zdat teɣri: Xdem, kcem, ɛdel….
Dagi, udem wis-kraḍ n tseftit yettili s “ye”: Yexdem (texdem) yekcem (tekcem), yeɛdel (teɛdel) Tamawt: “ye” deg wunti yettuɣal d “te”: Texdem.
-- Akk imyagen ibeddun s teɣri: af, ali, aɣ…
Dagi, nrennu-yas kan “y”: Yufa (tufa), yuli (tuli), yuɣ (tuɣ)
Yuɣ awal n baba-s, ad yaɣ awal n yemma-s. Ad yali d asawen. Yuli s igenni…
-- Ula d talɣa umaɣun daɣen kif kif: Ikerzen, yettarun, yafen …
3) “i” n wemqim s tenzeɣt:
Fell-i, deg-i, seg-i, aql-i, sɣur-i..

Anda ur yezdi ara d wawal:
1) “i” n tenzeɣt ur yeddi ara neɣ yettwaḥwaṣ ɣef wawal:
Fkiɣ idrimen i gma. Nniɣ awal i yemma. Uzneɣ i umeddakel-iw. Rriɣ-tt i tɣimit. Seg wegdud i wegdud… Tamawat “i” n tenzeɣt yeṭṭafar-it-id yisem ( mačči am “i”umassaɣ yeṭṭafar-it-id wemyag).
Amassaɣ: Tira i nelmed/tira ay nelmed/tira nelmed.
Tanzeɣt: Uriɣ-as i yelli. Awal i kunwi.Taqbaylit i wegdud.

Anda ur yeddi ara d wawal:

1)“i” umassaɣ ur yeddi ara neɣ yettwaḥwaṣ ɣef wawal:
Awal i nemla. Aɣerbaz i nebna. Tamaziɣt i neɣra..Maca, nezmer daɣen ad nbeddel “i”-nni s “ay” ula d netta ur yezdi d wawal: Awal ay nemla. Aɣerbaz ay nebna. Tamaziɣt ay neɣra.. yernu amassaɣ nezmer a t-nekkes akk, awal-nneɣ ad yeqqim akken s unamek-ines: Awal ( ) nemla. Aɣerbaz ( ) nebna. Tamaziɣt ( ) neɣra..
-- Maca, “i” umassaɣ s tenzeɣt yedda d yid-s ( akka i yenna Kamal U Ẓerrad): Ideg, iseg, iyes, iɣef.. Zik nettaru-t akka : i deg, i seg, i yes, i ɣef…
2) “i” Umassaɣ zdat tzelɣa n tnila mi ara tezwir amyag ur ineṭṭeḍ ara yid-s:
i d-nečča, i d-nenna, i d-nefka, i n-nefka, i n-tuznem… Maca, win n tzelɣa n tnila deffir wemqim yedda yid-s, acku mačči d amssaɣ, yettili kan akken ad yebḍu ger tergalin: yenna-t-id, yesserwel-iken-id, yuzen-awent-id… Ula d “i”n wemqim udmawan daɣen akken am tzelɣa n tnila : I k-yenna, i yi-tečča, i wen-uznen.. Maca: Yenna-yasen-t-id, tečča-yas-t-id, tuzen-iken-id…

Tamawt: Wigi, d kra iwellihen kan; ur tettuneḥsab ara d tamsirt. Ma llan kra n yesteqsiyen nezmer a d-nerr fell-asen.
Tanemmirt
S wazul n Ṭaglal
Isalen & tidmiwin
Sγur Birkus Tiwal
Tanemmirt nniḍen a Mass Ṭaglal.
Timsirin-ik ssifsusent tira. s tedfi tameqqrant i tent-γγareγ. yal mi ad greγ tiṭ-iw γur-sent, amummi-ynu n tira simmal irennu.

_____asteqsi:
turiḍ "Akk imyagen ibeddun s teγri: af, ali, aγ…"
"i"-nni n "ibeddun" d amassaγ neγ xaṭi? ad yenṭeḍ neγ uhu: ad naru: i beddun neγ ibeddun?
nek truḥ-iyi da. abeεda imi d-uriγ: "amummi-ynu n tira simmal irennu", ur ẓriγ ara ma yella yessefk ad aruγ ( i rennu) neγ ( irennu)?
ttxil-k sefhem-iyi-d ugar. suref-iyi kan ma yella ssugteγ-tent fell-ak.
Ar tayeḍ

Sγur Tiririt i Birkus 1
Azul a Birkus,
Fiḥel asnemmer, fiḥel kra yellan, imi d awwar (lwaǧeb)-inu kan i tgeɣ, daya.
Attan tririt i yesteqsiyen-inek:
“i”-nni n “Ibeddun” yenṭeḍ yid-s. Mačči d amassaɣ, d amaɣun. “i” n amassaɣ nezmer a t-nbeddel s “ay” neɣ a t-nekkes akk, yernu ad yeqqim unamek n wawal (“i” neɣ “ay”) i s-nra. Amedya: Amecwar “i” neɣ “ay” bdiɣ, neɣ amecwar bdiɣ. Ssqedceɣ “i” d “ay”, uɣaleɣ kkseɣ-ten i sin, war ma ibeddel unamek-ines.
Amassaɣ:
-Amecwar i bdiɣ;
-amecwar ay bdiɣ;
Amecwar bdiɣ.
Maca, “i” neɣ “ye” neɣ “y” umaɣun (am wudem wis-kraḍ n tseftit, d acu kan nrennu-yas „n“ di taggara “yebda+n”>”yebdan”; ma di tibawt d “n” i s-nrennu di tazwara :ur “n+ebdi”>ur “nebdi”) yezdi d wemyag, ma ulac mačči d amaɣun: “ibeddun”.
Tamawt : Amaɣun d armeskil, ur yettbeddil ara talɣa neɣ yiwet talɣa i yesɛa i yakk udmawen, amedya:
Nekk, kečč, netta, nettat, nekkni, nekkenti, kunwi, kunemti, nutni, nutent “ibeddun/ara yebdun”. Ula s yemqimen imeskanen: Win, tin, wid, tid “yeɣran/ara yeɣren”.
Tibawt: Nekk, kečč, netta, nettat, nekkni, nekkenti, kunwi, kunemti, nutni, nutent “ur nebdi/ur nbeddu”. Ula s yemqimen imeskanen: Win, tin, wid, tid “ur neɣri/ur neqqar”.
I wugar n waya, uɣal ɣer iwellihen yerzan agnu n”I”, ad tafeḍ tiririt iwulmen s talqayt.

Aru “irennu” mačči “i rennu”, acku d « i »-nni yezdin d ufeggag n wemyag i ɣ-d-yemlan d wis-kraḍ i terza tigawt; ma ulac “ladɣa ma tekkseḍ neɣ ma ur tezdiḍ ara “i” d wemyag ad yuɣal d udem wis-sin deg wurmir ussid, (“kečč rennu”, mačči d udem wis-kraḍ ( “netta irennu”)
Ṭaglal

Sγur Birkus Tiwal
Riγ a k-senimmereγ ugadeγ ad iyi-d-tiniḍ: fiḥel asnimmer...mst
tura kan i d-uriγ tizlit n ferḥat i wakken ad att-id-sizergeγ di Facebook. ttxil-k muqel ma yella gziγ akka ayen i iyi-d-tenniḍ γef "i" n umassaγ d win n umaγun, neγ uhu.
suref-iyi ma yella ssaẓiγ fell-ak
________________

Uγaleγ-d si tmura
Anda ttinigeγ
Gğiγ-n tisura
N wul is-s i ttafgeγ
Temẓi-w ay isefra
Wid is-s i yeğğuğugeγ
S tirga-w i tt-id-cergeγ

Uγaleγ-d si laman
Isganayen izem
S tiẓeḍt n waman
Iswayen semm
Seg idrimen i d-igman
Ttaγen irgazen
Wid i nenwa fazen

Uγaleγ-d si kulci
Ḥala tayri n tudert
Ttagmeγ-d tiḥerci
Ad as-rnuγ di tezmert
Skanyeγ-tt i lγaci
Tettebdad di yal tiγmert
Slusuyeγ-as ifici
Sserkabeγ-tt γef tegmart
Fell-as i d-senniγ
Ayen akk i ttmenniγ
Ad sğğuğgeγ tiniri
Di lebγi i s-rniγ
Di lqedd γas kniγ
Ad rẓeγ dğağ n igenni

Akken yebγu yekker unaγur
Deg uzal n sḥari
D adfel kan i yessutur
D waman d ubeḥri
Γas yettban-d wul yeqqur
Am wuzal ḥesri
Netta daxel d awaqur
Icennu tayri

Uγal-d si tmura
N tazzla n idammen
Uγaleγ-d si tmara
N lekdeb ineqqen
Uγaleγ-d si ṣeḥra
N ulawen immuten
Zellun ur ttniẓifen
Uγaleγ-d si leḥkem
N wid iḥeqqren
Aγref mi yessusem
Γef umur i s-ukren
Uγaleγ-d seg udem
N wid innekren
Yerna ur ttizwiγen

Uγaleγ-d si tmura
Uγaleγ-d si kulec
Seg wawal d tira
Seg yiḍes d uqeddec
Ma d fell-as ar tura
Ul amzun yedderwec
Yenwa ayetma-s d iẓra
Yerna ul-is yeffunnec

Fell-as a wen-mleγ
Amek i εellaγ
Di tmecgagalt s igenni
Ziγ tayri-nni i sneγ
I iḥeyyun allaγ
N yimdanen n lεali

Akken yebγu yekker unaγur
Deg uzal n sḥari
D adfel kan i yessutur
D waman d ubeḥri
Γas yettban-d wul yeqqur
Am wuzal ḥesri
Netta daxel d awaqur
Icennu tayri

Sγur Ṭaglal
Azul a gma-tneɣ Birkus,
Tanemmirt tameqqrant ilmend n tezlit-agi yelhan n Ferḥat i ɣ-d-tewwiḍ.
Igerrez maḍi wakken turiḍ amassaɣ d umaɣun. Afud anezmar.
Tamawt: Akka tura ulac ɣur-i tizlit-agi, maca, mi ara twennɛeḍ aḍris-is, ɣas efk-itt i wesmel, ternuḍ-asen taɣect akken a tt-id-ssersen deg wesmel.
Tanemmirt a Birkus, a Birkus tanemmirt.
Ṭaglal
________________________________________

Sγur Uγaleγ-d
azul ,
ayen giγ ger tuccar d winna ay d aseγti, ma ur iyi-yewwit ara wugur daγen.

Uγaleγ-d si tmura
Anda ttinigeγ
Gğiγ-n tisura
N wul is-s i ttafgeγ
Temẓi-w ay isefra
Wid is-s i yeğğuğugeγ ( *)
S tirga-w i tt-id-cergeγ (cerrgeɣ)

Uγaleγ-d si laman
Isganayen izem
S tiẓeḍt (tiẓeṭ) n waman
Iswayen (Yesswayen) semm (ssem)
Seg idrimen (yedrimen)i d-igman (yegman)
Ttaγen irgazen
Wid i nenwa fazen

Uγaleγ-d si kulci (kullci)
Ḥala tayri n tudert
Ttagmeγ-d tiḥerci
Ad as-rnuγ di tezmert
Skanyeγ-tt i lγaci
Tettebdad di yal tiγmert
Slusuyeγ-as ifici
Sserkabeγ-tt γef tegmart
Fell-as i d-senniγ
Ayen akk i ttmenniγ
Ad sğğuğgeγ tiniri
Di lebγi i s-rniγ
Di lqedd γas kniγ
Ad rẓeγ dğağ (ǧǧaǧ) n igenni

Akken yebγu yekker unaγur
Deg uzal n sḥari (ṣṣḥari)
D adfel kan i yessutur
D waman d ubeḥri
Γas yettban-d wul yeqqur
Am wuzal ḥesri
Netta daxel d awaqur
Icennu tayri

Uγal-d si tmura
N tazzla n idammen
Uγaleγ-d si tmara
N lekdeb ineqqen
Uγaleγ-d si ṣeḥra (ṣṣeḥra)
N ulawen (wulawen) immuten (yemmuten)
Zellun ur ttniẓifen(ttniẓẓifen)
Uγaleγ-d si leḥkem
N wid iḥeqqren
Aγref mi yessusem
Γef umur i s-ukren
Uγaleγ-d seg udem (wudem)
N wid innekren (inekkren)
Yerna ur ttizwiγen

Uγaleγ-d si tmura
Uγaleγ-d si kulec (kullec)
Seg wawal d tira
Seg yiḍes d uqeddec
Ma d fell-as ar tura
Ul amzun yedderwec
Yenwa ayetma-s d iẓra
Yerna ul-is yeffunnec

Fell-as a wen-mleγ
Amek i εellaγ
Di tmecgagalt s igenni
Ziγ tayri-nni i sneγ (ssneɣ)
I iḥeyyun allaγ
N yimdanen (yemdanen) n lεali

Akken yebγu yekker unaγur
Deg uzal n sḥari (ṣṣḥari)
D adfel kan i yessutur
D waman d ubeḥri
Γas yettban-d wul yeqqur
Am wuzal (uzal) ḥesri
Netta daxel d awaqur
Icennu tayri


Tamawt :
Awalen yessefken a ten-tafeḍ ger tuccar (.. ).
Kra seg-sen atan usegzi-nsen:
ṣṣeḥra/ṣṣḥari (ɣas nessawal-d aneggaru-ya akka “ssḥari).
cergeγ (cerrgeɣ) seg wemyag « cerreg/ttcerrig. »
Iswayen (Yesswayen) seg « ssew> d azellum n wemyag talɣa asswaɣ. Sew aman, ssew tibḥirt neɣ wayeḍ.
Sew/tess keččini<Talɣa taḥerfit.
Ssew/ssway tibḥirt neɣ kra<azellum n wemyag s asswaɣ.
Ssu/tessu usu i tguni.
Usu/ttusu ( awer taḍneḍ ! Ma tuḍneḍ ɣas ssiweḍ-as azul i umejjay-nneɣ Smaɛil ! )
Sseww (ssegg/ssebb/ssepp)/ssewway tuccit ɣef lkanun.
sneγ (ssneɣ) Seg wemyag “issin/ttissin: ssneɣ, tessneḍ, yessen,tessen, nessen, tessnem,tessnemt, ssnen, ssnent.

Azal (lweqt)/Izilan (amaruz-ines: uzal/izilan).
Azal (lqima/ssuma)/azalen (amaruz-ines: wazal/wazalen).
innekren (inekkren) : nker/nekker (d talɣa tussidt)
dğağ (ǧǧaǧ) nekkni neqqar « jjaǧ) (awal-a yesmektay-iyi-d s wawal „jaj“=“daxel“ s tumẓabt)

Sin-agi tadyant-nsen ɣezzifet. Tzemreḍ a ten-teǧǧeḍ kan akka.
yeğğuğugeγ ( talɣa taḥerfit : juǧǧeg (am ujeǧǧig)/juǧǧug. Juǧǧgeɣ, tjuǧǧgeḍ, ijuǧǧeg… Maca, win i wumi ara temleḍ alugen-a, ad yerwu fell-ak taḍsa!
* Maca, „ye“-nni kkes-it, acku mačči d amaɣun ( d “i” neɣ d “ay” umassaɣ i tesdukled d wemyag). Ma ur yesɛi “n” ɣef taggara atan mačči d amaɣun (yeǧǧuǧugeɣ>ǧǧuǧǧugeɣ (=juǧǧugeɣ).
Ad sğğuğgeγ ( d azellum n wemyag, talɣa asswaɣ) sjuǧǧeg/sjuǧǧug. Maca, yettemserti „s“-nni mi ara yemlil d „j“ neɣ “c”, neɣ d “z”…
Sseč>ccečč. Ssenz>zzenz. Sjuǧǧeg>jjuǧǧeg
Akken k-n-nniɣ, anef-asen kan akken, ma ulac ad ḍsen fell-aγ ISELMADEN N TMAZIƔT.
Ṭaglal

Sγur Birkus Tiwal
Tanemmirt-ik γef iwellihen-a i γ-d-terniḍ akka. suref-iyi kan γef wagulen-nni i giγ, yerna tessegzaḍ-ten-d yakan. d nekk kan i yewwet wugur.

imi tenniḍ, awal-nni n "Dğağ", uriγ-t akken, acku d Ferḥat i s-yeqqaren akken. wameg nekkni neqqar "Seğğağ" (s cwiṭ kan i yemgared d Zuğağ n teεrabt...mst)

Ma d ayen icudden γer usizreg n tizlit-a deg wesmel n Imyura, yelha cγel.
Nekk a k-d-ssutreγ ad tekkiḍ deg Facebook. Deg uẓeṭṭa-yi, aql-aγ nettaεraḍ ad nessebγes leqbayel (i yellan s waṭas deg-s) i wakken ad arun taqbaylit-nsen. lemmer ad tiliḍ kečč d wid yakk yessnen i tira n teqbaylit, ahat akken taqbaylit ad taẓ γer zdat. dγa, ussan-a yewwet-d yiwen ubeḥri n tezlatin. yal yiwen deg-nneγ yettaru-d tizlatin i iḥemmel (Ferḥat, Zimu, Crif Xeddam, Akli Yeḥyaten, Brahim Ṭeyyeb, Ulaḥlu...qqimen i twaγit..mst). yal ma d-nessizreg taγect, yettili-d s ddaw-as uskasi γef tira, γef umawal d tikta...

Sγur Meẓyan
Azul fell-awen,

A Ṭaglal, bγiγ a d-greγ tamawt γef wayen tesseγtaḍ di tezlit-a n Ferḥat, ur tesseγtaḍ ara wa : "Isganayen izem", γileγ yessefk ad yettwaru akka : yesganayen izem, neγ nezmer a ten-naru i sin ?

Sγur Ṭaglal
Azul A Meẓyan,
D tidet ay ameddakel, yessefk ad naru « Yesganayen » mačči “Isganayen” acku yekka-d seg “sgen/sganay>gen/ggan. D azgal kan i t-zegleγ, yewwet butellis! Aql-i ihi bubbeγ-k!
“Wi k-yesεan deg wesmel, a t-id-tesmektiḍ ma yezgel” .

Tamawt: Ula d “aswaγ” uriγ s snat talγiwin, kra s yiwen “s” di kra ssdeγ “s”-nni. Yelha usuref.
Tanemmirt
Ṭaglal (s tidet yewwet-it ṭaglal)

Sγur Meẓyan
Tanemmirt a Ṭaglal, segmi ṭṭafareγ timsirin-ik ddeqs ay lemdeγ, simma (waqila yessefk ad yettwaru akka : simmal, maca, ssuref-iyi akka ay t-ssneγ) la gezzuγ ilugan n tira, taseftit, tussda deg wawal, d wayen akk yerzan tira n tmeslayt-nneγ, ssuref-iyi daγen ma ssugteγ fell-ak tuttriwin.

Ar tayeḍ.

Sγur Aḍu
Azul,

Tanemmirt-ik af umagrad-agi. Lameɛna, dacu yeɛni « lmaqarun » deg-s ? Ẓriɣ kan lmeɛna « pâtes ». :)

Sγur Houacine Mourad
azul fell-awen!
tazwara riɣ awen-iniɣ tanemmirt ɣef yixeddim-agi nnwen, ẓriɣ mačči d ayen isehlen, s tebɣest kan d tayri n tutlayt nneɣ i aɣ-yettaken afud ad naẓ ɣer sdat.
iwellihen ɣef temsalt n "i" lhan maca llan lecɣal werɛad fran, am umaɣun, llan wid yeqqaren ilaq ad yaru s "i"( iɛeddan, iččan) mačči (yiɛeddan neɣ yeččan) kif kif akked yimyagen ibeddun s sin yiskilen ( ixeddem,ibennun)

tikwal gtent tikta de waṭas n lecɣal, ula d nekkni s yiselmaden ssexraben-aɣ later..
ssarameɣ ugar n yiwellihen s ɣur-wen.. tanemmirt nnwen i tikkelt tis snat.. ar tufat

Tekki da akken a d-tiniḍ kra neγ kra.
Zdi-t deg Facebook
Copyright 2006 imyura.net
Just how well will this year�s Air Jordan gamma blue 11s retro do give that it�s a colorway we�ve never seen before? We can�t exactly imagine an Air Jordan XI sitting on shelves for too terribly long, but we have a feeling they won�t fly off shelves as quick as previous years� �Concord� and �Bred� releases. The sneakers will land a bit earlier than we�re used to seeing them-December 21st is the due date. Stay with us after the break for extra images on the �Gamma Blue� Jordan 11 gamma blue 11s and watch for them soon at shops like Nohble.Gamma Blue 11s}Jordan 11 Gamma Blue}Jordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan gamma blue 11jordan 11 gamma blueJordan 11 Gamma BlueJordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan 11 Gamma BlueGamma 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11 gamma blueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma 11sJordan Retro 11Jordan Retro 11 gamma blueJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11Gamma 11sGamma Blue 11sJordan 11 Gamma Bluegamma blue 11sgamma blue 11gamma blue 11s for saleJordan 11 ChristmasJordan 11 ChristmasGamma Blue 11sJordan Retro 11Retro 11 2013Retro 11 Gamma BlueJordan Retro 11Jordan 11 2013Jordan Retro 11Gamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sjordan retro 11jordan 11 gamma bluejordan 11gamma blue 11sGamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11s