Timenza  
 • TIƔWIST TANEGGARUT...
 • Asmuḥyet n "Mathilde" - J. Brel - - Sεid At Mεemmer -
 • Tikti d tmetti taqbaylit
 • "Kimi Wa Pet" amanga n "Yayoi Ogawa" s teqbaylit
 • AKRAREN (Rezki Rabia)
 • BU TMELƔIƔT D BU TSELƔIƔT
 • Tafsut Nni
 • TIYERSI : ammud n yisefra n umedyaz MESƐUDEN Fahim yeffeɣ-d ass n 1 di maggu 2014
 • Tamacahut n yitran II
 • Creḍ ulawen qeblen
 • Deg wezniq-nneγ
 • A Reppi ttxil-k serreḥ-as-d i waḍu!
 • Tifranin ɣef tewwurt, idammen ɣef umnar!
 • "Di lǧerra-k ay awal" adlis n Murad IRNATEN yeffeγ-d tura di teẓrigin Lulu.com
 • Tukkist si "Winna kan d wayla-s" n MAX STIRNER
 • "Feṭṭiwej, Tamacahut n tbelfeḍt war afriwen" tamacahut n Djidji Nait teffeγ-d tura di teẓrigin Lulu.com
 • Ça va pas non !!!!
 • Izem d tsedda
 • A saɛid ulaɛmara
 • L. Lionni s teqbaylit d tunṭict n Nnewal i warrac d tullas-nneγ
 • Aneɣrim
 • TASKELMUḤYET TAMEGGAZT !
 • Tamacahutt s ddaw yitran
 • Apupi ukkarṭun di Laturifal !
 • WISSEN MA D YEMMA-S NEΓ D YEMMA (Rezki Rabia)
 • Tamacahutt n tuḥdiqt
 • Uguren yakk d tifrat (ahat?) n tmurt n Yeqbayliyen
 • Tagi d Sunna
 • Arraz Belɛid At Aɛli
 • Sεid at Mεemmer di BRTV
 • YUḌEN WEZGER, QQDEN AƔYUL. (Racid n Tiγilt)
 • Amdakkel-nni (Crif Wanuɣi)
 • TIQBAYLIYIN
 • Si tefsut n 1980 ɣer tefsut 2013
 • Mimmic d Lulum
 • Ma ur d yezwir winnik,wayed ur k-isenttaray!!
 • Tamγart d teslit-is...
 • Iswan n tfaska n tmedyezt n teqbaylit/tamaziɣt ADRAR N FAD, Ayt Smaɛel (Bgayet) : Tamuɣli n yiwen n uɛeggal n tseqqamut
 • D SSALIMA !
 • D acu i teswa ddunit ?
 • Ahya Ssimra !!
 • Nnif adarγal sγur Murad Irnaten
 • Adrar Σebbi
 • Racid At Ali Uqasi: Slimane Azem 30 iseggasen seg asmi i aɣ yeǧǧa
 • D acu i teswa ddunit ?
 • Tafaska Umezgun Amaziγ
 • Tagara Umerri
 • Asenqed usidi "Nnaqus" n Murad Zimu s usefru
 • Amud isefra "Brut-as i wawal-iw!" umedyaz Nufel yeffeγ-d tura di teẓrigin Lulu.com.
 • Adfel d ideflawen
 • spacer
   

  | | |

  "Di lǧerra-k ay awal" adlis n Murad IRNATEN yeffeγ-d tura di teẓrigin Lulu.com

  Di lǧerra-k ay awal

   

  Ccfawat am tara ma ur tt-nesway ad teqqar” i yecna umedyaz.

  Ihi tira d tala yettaken aman i tara n ccfawa i wakken ad tegmu. Aya d ayen nwala di tmettiyin ibedden ɣef yidelsan-nsent, tutlayin-nsen d umezruy-nsent, yettqadaren imyura-nsent, anida yal adlis iḥrez amur si ccfawa, awal yeqqel i bab-is d ayla. Yal tira d tirmit, d rredma n tudert i tutlayt. D tudert s unamek-ines ubriz, alqayan, ahrawan. Yal asekkil, yella d aẓru amenzu i wawal, yesrus umyaru ɣef lkaɣeḍ, yettfukti, yettnerni am akken yettfukti uɛeqqa n yirden di teɣzut yerẓa lmaɛun i tikkelt tamezwarut.

  Yal tira tettak anzi ɣer tiɣwist-nni tamenzut s i d-ikeččem wemdan ɣer tudert. Yal awal d taẓunẓut, d aẓar i wejgagal n wesnulfu. Akka i d-yekcem Murad Irnaten s annar n tira di tewsit-agi n “tullisin”. Send aya, nessen-it d aneɣmas, d ameskar n imagraden deg waɣmis Tamurt.info. Ihi, Ɣas akken d tikelt tamezwarut ara d-yessufeɣ, ad ḥṣun imeɣriyen belli ur yelli ara d abujad di tira.

   

  Deg wammud-a, amyaru di yal tikelt ittaf-d iman-is ilaq ad yefren: Gar targit d tilawt. Ɣas yefren targit, d tin yessufuɣen ɣer tilawt.  Gar tmettant d tudert yezga yefren aseklu n tudert war akukru.

  Tudert werǧin ad as-tili i wemyaru d acengu. Imru-ines yezga yessassen-it di tament i wakken ad yeglu s ddwa ḥellu.

  Amyaru yezga yefren ad yessider tameslayt i d-izegren leqrun n ẓmik d maḥyaf, yedda am wid akk i t-yezwaren ɣer tira di “Lǧerra n wawal” yeddren.

  Deg wammud-a, sin leṣnaf n tullisin i yellan:

  Tid i d-yesnulfa wemyaru s timad-is am “Nnif Aderɣal”, “Teǧǧa-k tikli ay aḍar”, “Iles agugam”. Ladɣa “Di Lǧerra-k ay awal…” I deg yerra tajmilt i umeskar n Tira n Teqbaylit Lmulud At Mɛemmer, s-yellan d tagnit ad d-yessenṭeq s teqbaylit udmawen n wungalen-is.

  Ṣṣenf wis-sin d tid i d-yerra si tutlayt tafrensist ɣer tagi nneɣ: Snat n wemyaru arumi Guy de Maupassant: “Nnaqus” d “At Yir Meksa”.Tayeḍ d tin yura s tefransist wemyaru aqbayli Tariq Yasin: “Tirza n at laxert”

   

  Sin n leṣṣnaf i yettwarun, ṣṣenf amenzu d ayen yellan di tilawt, d ayen ddren yemdanen, wid i deg yettazzal yidim. Ma d ṣṣenf wis-sin d ayen i d-yesnulfa s tfulki-ines. D acu kan ilaq ayen yeḍran di tilawt ad aɣ-d-iban amzun yennulfa-d, ma d ayen yellan d asnulfu ad aɣ-yili am akken ddren-t medden. D wagi i d iswi n tira.

  Acku, ɣas neẓra, asugen d agellid ɣef tilawt, maca ur ilaq ara ad nettu belli asugen si tilawt i d-yefruri, seg-s i d-yuɣ aẓar, am akken i yezmer ad d-yejnu tilawt.

  Di tullisin-a i aɣ-d-yugem Murad Irnaten si tala n teqbaylit-is, nessaram ur tettɣar ara, udmawen ulin isawnen, ṣṣubben ikesran, cerhen, nnuɣnan, run, ḍṣan, urgan akken llan yemdanen di tmetti taqbaylit. Meqqrit tirga-nsen akken meqqrit tirga d lebɣi n Murad Irnaten. Yal tullist d tanagit ɣef kra n tallit, yal tullist d timlilit akked uẓar n teqbaylit, d tamsirt si temsirin n tudert, d tudert n tutlayt taqbaylit.

  Qqaren wat Zik-nneɣ: "Timucuha tiwedella deg-sent i nella!" Yyaw ula d nekkni ad t-id-nini akken-nniḍen: Ad nzedɣet tirga i wakken ad d-nesnulfut tilawt yelhan i deg ara yeddari yimal n teqbaylit.

  Ilaq ad iẓer imeɣri daɣen; belli Murad Irnaten yewwi-d iman-is deg “wesmuḥyet”*, nezmer ad t-nernu ɣer wid i d-yeffɣen si tecbaylit n Muḥya.

  Imi abrid n Muḥya d win ara yeččaren, yellez wul!            

   


  Djidji Nait

  Asabter yellan deffir wa | Asabter n zdat

  Zdi-t deg Facebook
  Copyright 2006 imyura.net
  Just how well will this year�s Air Jordan gamma blue 11s retro do give that it�s a colorway we�ve never seen before? We can�t exactly imagine an Air Jordan XI sitting on shelves for too terribly long, but we have a feeling they won�t fly off shelves as quick as previous years� �Concord� and �Bred� releases. The sneakers will land a bit earlier than we�re used to seeing them-December 21st is the due date. Stay with us after the break for extra images on the �Gamma Blue� Jordan 11 gamma blue 11s and watch for them soon at shops like Nohble.Gamma Blue 11s}Jordan 11 Gamma Blue}Jordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan gamma blue 11jordan 11 gamma blueJordan 11 Gamma BlueJordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan 11 Gamma BlueGamma 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11 gamma blueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma 11sJordan Retro 11Jordan Retro 11 gamma blueJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11Gamma 11sGamma Blue 11sJordan 11 Gamma Bluegamma blue 11sgamma blue 11gamma blue 11s for saleJordan 11 ChristmasJordan 11 ChristmasGamma Blue 11sJordan Retro 11Retro 11 2013Retro 11 Gamma BlueJordan Retro 11Jordan 11 2013Jordan Retro 11Gamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sjordan retro 11jordan 11 gamma bluejordan 11gamma blue 11sGamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11s