Timenza  
 • TIƔWIST TANEGGARUT...
 • Asmuḥyet n "Mathilde" - J. Brel - - Sεid At Mεemmer -
 • Tikti d tmetti taqbaylit
 • "Kimi Wa Pet" amanga n "Yayoi Ogawa" s teqbaylit
 • AKRAREN (Rezki Rabia)
 • BU TMELƔIƔT D BU TSELƔIƔT
 • Tafsut Nni
 • TIYERSI : ammud n yisefra n umedyaz MESƐUDEN Fahim yeffeɣ-d ass n 1 di maggu 2014
 • Tamacahut n yitran II
 • Creḍ ulawen qeblen
 • Deg wezniq-nneγ
 • A Reppi ttxil-k serreḥ-as-d i waḍu!
 • Tifranin ɣef tewwurt, idammen ɣef umnar!
 • "Di lǧerra-k ay awal" adlis n Murad IRNATEN yeffeγ-d tura di teẓrigin Lulu.com
 • Tukkist si "Winna kan d wayla-s" n MAX STIRNER
 • "Feṭṭiwej, Tamacahut n tbelfeḍt war afriwen" tamacahut n Djidji Nait teffeγ-d tura di teẓrigin Lulu.com
 • Ça va pas non !!!!
 • Izem d tsedda
 • A saɛid ulaɛmara
 • L. Lionni s teqbaylit d tunṭict n Nnewal i warrac d tullas-nneγ
 • Aneɣrim
 • TASKELMUḤYET TAMEGGAZT !
 • Tamacahutt s ddaw yitran
 • Apupi ukkarṭun di Laturifal !
 • WISSEN MA D YEMMA-S NEΓ D YEMMA (Rezki Rabia)
 • Tamacahutt n tuḥdiqt
 • Uguren yakk d tifrat (ahat?) n tmurt n Yeqbayliyen
 • Tagi d Sunna
 • Arraz Belɛid At Aɛli
 • Sεid at Mεemmer di BRTV
 • YUḌEN WEZGER, QQDEN AƔYUL. (Racid n Tiγilt)
 • Amdakkel-nni (Crif Wanuɣi)
 • TIQBAYLIYIN
 • Si tefsut n 1980 ɣer tefsut 2013
 • Mimmic d Lulum
 • Ma ur d yezwir winnik,wayed ur k-isenttaray!!
 • Tamγart d teslit-is...
 • Iswan n tfaska n tmedyezt n teqbaylit/tamaziɣt ADRAR N FAD, Ayt Smaɛel (Bgayet) : Tamuɣli n yiwen n uɛeggal n tseqqamut
 • D SSALIMA !
 • D acu i teswa ddunit ?
 • Ahya Ssimra !!
 • Nnif adarγal sγur Murad Irnaten
 • Adrar Σebbi
 • Racid At Ali Uqasi: Slimane Azem 30 iseggasen seg asmi i aɣ yeǧǧa
 • D acu i teswa ddunit ?
 • Tafaska Umezgun Amaziγ
 • Tagara Umerri
 • Asenqed usidi "Nnaqus" n Murad Zimu s usefru
 • Amud isefra "Brut-as i wawal-iw!" umedyaz Nufel yeffeγ-d tura di teẓrigin Lulu.com.
 • Adfel d ideflawen
 • spacer
   

  | | |

  YUḌEN WEZGER, QQDEN AƔYUL. (Racid n Tiγilt)

  Agu d agu. Asemmiḍ ddeqs-is. Lehwa d nnec-nni yesselxasen iɛlaḍ. Tamurt temxerbaq. Lmal ikess iman-is; aqabuc yettak-it i wayeḍ. Yeqqel uqelmun s iḍarren. Yexleḍ wemnay d uterras, am warrac am tullas ur llint tilas, icaɛ deg-sen baḥwaṣu.

  Ffɣen-d yakk qeccuc meccuc. D azerbabuɛ imesbaniyen iwakken ad beggnen tirwas ten-izedɣen. Tifenzuɛin kersent. Win teččiḍ s wallen a k-id-izellem. A k-yini, yya-d fell-ak i yuǧweɣ timẓin. Ffɣen-d, yal wa ansi d-yeffeɣ, yal yiwen s wayes d-yegla. Wa s tgelzimt; wa s wemger ur nettwaḍerreq, wa s ẓẓebra; wa s tefrut tameḥfarut, teffurem am useḍu-s. Wa s tenhizt; wa s wefḍis d umenɣar. Lmadani At Kukru, d tisura kan i d-yewwi cuddent s tnelli tazeggaɣt, yeddawar-itent ɣef meccaḥ n terbutin. Bujemɛa n Lqaɛa yusa-d. Netta ɛad! Argaz d aḥenṣali. Seg izumal-nni ttawin d inzi. Yiwen umeḍɛafu deg-s. D amurqiq, d amurqiq; yezwi. Yeḥḍem yiɣes-is dayen kan. Tafekka-s terrewrew am imenḥafen-nni n Lityupi. A s-tiniḍ yuẓam taɛetbart neɣ werǧin s-yudir uḥetḥut. Ma d lqed, iga aɣanim. Yiwen ujaɛluq deg-s! Ɣas lwi-d yis-s tazert. Ihi yehna-tt-id ula d netta, d tikli n wargaz s iḍulan. Iteddu yesneznuz tizlatin n Maɛṭub. Yeẓẓuɣer-d aṭarus di lqarneb. Yekkes-as takmamt-nni s-d-iga, zunakit yesseḍ. D acu i s-yerra d takmamt? D rrṣen uɛejmi i d-yejber. Yessextutec-it, yeqqmeḍ-as sya d sya, yerra-yas-t d takmamt i weqjun-is. Yeqqar-as:

  - Haw haw. Seglef inɛal jed mmuk. Seglef ad ak-d-slen mulac a ɣ-awin d imi a yir ssekka.

  Ilmeẓyen-nni imencufen, imir-n ur llin d iɛekkamen, ṣṣerɣen ka yettaɣen awal i tmes. Ad teggalleḍ ur tḥennteḍ ar d tabuciḍant ilizeq i d-iɛeddan. Di teswiɛt n teswiɛin kullec yezlef. Ayen wɛan sdegddgen-t. Tuɣal temdint ur tettwaɛqal ara.

  Bujemɛa n Lqaɛa yenna-yas i weydi-s:

  - Imi terriḍ akka taseṭṭa-k ger iḍarren-ik, ɛni teṭṭreṭṭreḍ a Bihbih? Tebra ar d ak-tt-qermeɣ. Aha kan nekk yid-k, ar naweḍ s axxam ad ak-mleɣ a čči ppwappwa! Yečča-k lxuf a ḥpirru ah! S jaɛejju am kemmini ara ṣeggdeɣ ilfan, terneḥ terneḥ! Tebra ar tyif limmer k-beddleɣ s yiɣid neɣ s tyaẓiḍt At Belqasem. Ɣas akken yiwen wezrib ay tessen, nettat xerttum kan akka a yi-d-tarew tamellalt; meqqar ad rwuɣ ticelleqluqin.

  Yerra-yas-d awal Bihbih yenna-yas:

  - Kkseɣ-ak awal, rriɣ-ak tament a Dda Buja, s yixef-ik ar tent-uɣeɣ anda tent-yuɣ yilef uḥeggan. La tesrebrub tɛebbuḍt-iw seg usemmiḍ ur k-ɛniɣ. Teǧǧiḍ-iyi i laẓ, a wer k-id-iqas ugellid ameqqran. Ula d asiger ulac. Amek a yi-d-yali lmenṭeq? Nekk aql-i d tikli ad ɣliɣ menṭeq, kečč teqqareḍ! Amek triḍ ad sgellfeɣ?

  Yenna-yas Bujemɛa n Lqaɛa:

  - A k-fkeɣ ad teččeḍ? I teččeḍ iẓẓan, a ṣṣifa-nnsen! A k-d-gezmeɣ aftat seg tmeccact-iw? Wamma taqsesbuḍt-iw, ala aglim yezdi ɣef yiɣes; yerna iɣsan-iw d iquranen, ugaren ddkir di taɣert. Limmer ad tdermeḍ deg-sen abrid, tebra ar d frurint d tuɛlacin-nni-ubelqettiḍ.

  Wissen si melmi akka i d-ssemɣayen yefrax tuɛlac? Yettkemmil yeqqar-as:

  - Aha ziɣ ɛreḍ, hmej kan abrid ad twaliḍ.

  Bihbih yenna-yas, yya-d fell-ak I k-ttnadiɣ. Yuɣ-as awal. Yedda ɣef tgalult n Bujemɛa. Winna yeccerɣet.

  - Erreẓ inɛal jed n baba-s n baba-s-nni n baba-k. Yyah! Ihi tɛuddeḍ d tidet? Yelha fell-i.

  Llah llah! “Ifrax akk wwin-d ayen a ččen, aɣbub yewwi-d wi t-yeččan”. Rebḥeɣ ufiɣ-t.

  Bihbih, yebda yettinẓi, yessuter-as smaḥ. Bujemɛa yuɣwas:

  - Ulac smaḥ ulac.

  Imesbaniyen yellan deffir-s, slan-as-d i wawal-nni. Refden-t. Smermuɣen am yiwen: “Ulac smaḥ ulac, imaziren, ulac smaḥ ulac,  imaziren, ulac smaḥ ulac”…

  Bujemɛa, ss amek akken, tetti fell-as ddunnit. Tennulfa-t-id leḥnana. Yezzi ɣer Bihbih, yekna ɣer-s. Yesbecbec-as s ameẓẓuɣ:

  - Smaḥ, smaḥ a Bihbih. Tɣaḍeḍ-iyi ay akelbun afuḥan. Tgezmeḍ tasa uṛumi nɛal bu yema-k a bu tqamumt inisi. Ɛeddi ad ttesseḥmuḥḍ. Ha-t ɣer-k uḥeǧǧaǧu n tmes. Yuɣ di li pnu a mimmi. Wali, wali. Ay tecbeḥ tezweɣ n tmes, tcuba ɣur-s semman-as semman-as madden fuffu. Bib la ribulisyu! Aẓ ad tesseḥmuḥ, meqqar a ncuḥ i userɣu. “Isɣaren nezdem taffa, ɣer lǧar ay nesseḥma”.

  Bihbih yerna deg wawal-is:

  - Axxam n Baba yerɣa, meqqar ad sseḥmuɣ, wi'!.

   

  Imesbaniyen snekkren ahetwir. Sseḥman iriḍeḥ. Tabeɛ yečča-ten lxiq. Ur yelli karnabal, ur yelli buɛfif. Ula d hayu-nni n zik yessefraḥen igerdan kksen-t. Yeqqel unecreḥ s axxam-is. Akka meqqar ad farsen tagnit warrac. Ad ssifessen cwiṭ ɣef wulawen-nnsen tɣunza tayri. D tin ɛad ad ten-id-iṣaḥen; ṛuḥ ammi ṛuḥ! Yerna ẓran, yehwa-yasen kan, am win yessiriden i wakli. Ma yettbeddil mejjir aẓar ad bedllen tikli wid ten-yesselḥuyen. Ima! Ini-yasen tura kečč mačči akken.

  Bdan ttɛeggiḍen, reǧmen, regmen deg udabu deg yettekki lwali akked lawliya d iɛessasen s umata. Ssuturen idudanen. Acku, tanzit-nni, yezzeḥzeḥ-d yiwen weɛdaysi s tkerrust tettirriq, yuker-as-tt-id i nanna-s. Mi d-yeflali am tfirellest yessegra-d aḍu akked wemɣar yeẓẓel di terga n lfusi. Yeddhem Dda Ubaɛuz d-yesɛukkzen ɣef temɣart-is. Llan teddun ddac ddac ɣer sbiṭar. Taggara kemmlen-asen les pompiers, wwin-ten s tḥaḥayt. Afen-n imejjayen ffɣen. Ulac anwi a s-icehden. Ṛuḥen ad ẓẓallen di lawan di tmezgida anda akken rennun leqraya taɛlayant n tujjya s rruqya. Tamɣart-is, Nna Terkiya n Ɛdidi Ubisar, la s-teccehhid s ufus aẓelmaḍ: “f layleh irellah, Muḥenned raṣur lleh”. D ayen yesselqef. Wa ara sɛuɣ d ampwanes? Tserreḥ-as i yiẓri-s. Imeṭṭawen axlul.

  Yenna-yas wefremli-nni yeznuzuyen lḥenni deg wass n ssuq, yella yettawi yettarra seg teɣmert ar tayeḍ:

  Ad yertiḥ deg weḥnunef,

  Tagecrirt tekref

  Yerna ula d rebbi yugi-it.

  Ɣer lǧameɛ ur yezmir tikli

  Ɣer sbiṭar ad icali

  Amɣar mi icab ɣas nneɣ-it

  Ɣer medden la icerreḍ udi

  A rebbi dawi neɣ awi

  Deg wexxam yectaq zzit

   

  Wwḍen-iyi-d isallen din din. Isem n win t-yessexnunsen. Isem n nanna-s d melmi itlul. Ansi-t umerkanti tt-yuɣen. Wi t-ilan uttezḍam yufa ccix Aḥecraruf di ssuq Iɛeẓẓugen. Ulamma tadyant-nni dayen, teddez tebrez, teklasi. Ma yettili-yas i Muḥ Terri. Uṭṭun n tkerrust-nni yettirriqen d as-yefka d tunṭict uḍeggal-nnsen i nanna-s asmi yuɣal d dipiti… Ma nniɣ-ak srabes n laman yettkelfen s icilan ur bdiden ara, skaddbeɣ.

  Refdeɣ tilfun, sawleɣ-as i uselway n tɣiwant Uhetwir. Aselway n tɣiwant yessawel i Ssi Buɛezza. Ssi Buɛezza yessawel-as i mmi-s n xalti-s n werbib n tayawt n weslif-is iwakken ad as-d-yini i mmi-s Belqiccubeckiḍ, belli atan iḍebber-as-d baba-s asenfar. D acuntyi s wazal-is ara yesxedmen geddac d ilemẓi xerttum yiwen wass. Ad d-ssisen azal n ddurt usebsi. Amahil iban. Ad ɛadlen kra idudanen deg webrid ukerrus yettawin ger sbiṭar d wezrib n Tingaẓ.

  Azekka-nni kan, tefra tfuk. Mmezlent ugar n ṭeẓẓina n zwayel deg ubaṭwar. Ssemɛaddlen izugar-nnsent deg webrid. Yal 50 lmitrat sersen-as adudan. Takerrust d-iɛeddan, ma izad-as rrcem di tazla, ad teǧǧ din ijeɣdan-is neɣ ad as-ifelleq ukartiṛ. A d-tessegri azabuq n zzit ɣer deffir. Yebluleɣ yak webrid. Yeqqel d taḥnaccaṭ, a s-tiniḍ d tissi n wegris aberkan i yessan.

  Sellazekka-nni, akken kan d-tefrari tafat, yiwen uɛerḍi terra-t tmara, yewwi amuḍin ɣer sbiṭar. Yenṭer mačči d kra. Yeɣli-d seg wusu. Yuɣ-itent di squma. Yelleɣẓam ufus-is, yenna-yas-tent-id ula d ajgu n waɛrur. Yeqqar kan, way way s unazeɛ. Bab uṭaksi iḥar. Ira ad t-yessiweḍ d amuddir ammar anida s-yettmurḍus di tkarrust ad yerwu tiden yuran. Yeɣseb tazla. Yerna d acu i d tazla d acu ḥala. Ahat, ma izad, ur iɛedda ara i 30 km/h. Adudan amezwaru i t-id-inuqqren, acku ur t-iwala ara yerna mi yeslukkez tazerrust, ḥnucḍent rrwaḍi seg wannecten n zzit. Tneggez ṭṭumubil ar ttɛa u ttɛin, tuɣal-d deg ugudrun. Yeǧǧa amutur-nni din. Amuḍin-nni yesfeq, yeṭṭaqqef deg-s nnefs. Di ddeqqa-nni, inziz-nni s-yeṭṭef wejgu n waɛrur-is yeqqres. Yemmut ugeswaḥ ur d-igir xerttum d nnehta. Ula d iẓiɣer-is mačči yeffeɣ-d. Kečč teqqareḍ! Ula ansi ad d-yeffeɣ seg wakken yeqber. Temmeɣ-d fell-as tmettant am tmedda. Terra-yas tisfi ar daxel. Teddem-it ur t-id-tsawem ur t-id-tsuma, xerttum ad yebnu fell-as ad yerr areṭṭal n wasmi ixeddem, itett uuḍeggal.

  Din din yenndeh uberraḥ. Yekker wahruḥu. Ffɣen-d yakk qeccuc meccuc. Bab uṭaksi d amezwaru. Bujemɛa n Lqaɛa ulac-it ass-nni. Nnan-d dakken iɣeẓẓa-t Bihbih. Yesred deg wusu. Tawla tesdegdig deg yiɣsan-is am tmes deg wafrasen. Tteccef-it-id tidi tasemmaḍt am tebyirt-nni ibedden isserṣar. Imesbaniyen ur llin d iɛekkamen. Nneɣlen-d am weclim ɣer wezniq. D asif n Bubhir mi ara d-yeḥmel. Di ddqiqa n dqayeq, ṣṣerɣen daɣen ka yettaɣen awal i tmes. Ttɛeggiḍen, reǧmen, regmen deg udabu deg yettekki lwali akked lawliya d iɛessasen s umata. Ssuturen s ṭṭelq n tuɣac-nnsen:

  - Kkset-anaɣ rebbi n lidudan-agi a ken-yeččen. Kkset-anaɣ lfuḥa-yagi ay ifuḥanen.

  Yenṭeg-d yiwen llaqura, yenna-yasen:

  Tikelt-a yessefk ad d-yas lwali, d netta kan ad aɣ-d-iwalin xerttum s yiwet tiṭ.

  Wiyaḍ refden awal-is:

  - A lwali wali-yaɣ-d, a lwali wali-yaɣ-d… Wan tu tri, siwlet i lwali; wan tu tri, nebɣa a t-nwali. Wan tu tri, siwlet i lwali; wan tu tri, nebɣa a ɣ-d-iwali…

   

  Yessawel-iyi-d uselway n tɣiwant. Nniɣ-as:

  - A k-yessenṭeq rebbi ɣef ṣṣwab yeǧǧɛel lxattima d lxir. D acu tebɣiḍ ɣur-i akka imir-a?

  Yenna-yi-d:

  - Anɛam a sidi lwali wali-yi-d…

  Gezmeɣ-as awal, nniɣ-as:

  - Fak-iten-id! Ur tezzi ur tenneḍ. D acu triḍ ɣur-i, i k-nniɣ?

  Yerra-yid awal yenna-yi-d:

  - Texnez. Tikkelt-agi ad teḥres. D tisri tameqqrant a sidi Lwali. Yebda yetturug yidim yakan. Yessefk ad aɣ-d-temleḍ amek ara nefsi tiyersi.

  Nniɣ-as:

  - I kečč i wacu-k a lɣiḍa? Ḍebber ixef-ik. Tiyersi tcuddem fsit-tt kunwi. Fell-ak i bbuṭin mačči fell-i. Inurar-nnwen srewtet-ten s yizgaren-nnwen.

  Amecwar akka yeslalew tilifun. D netta daɣen. Yenna-yi-d:

  - Anɛam yirbeḥ a sidi lwali wali-yi-d. Ihi aql-aɣ nemsefham nekk akked uqerru n ddayra, akerwa n iǧardarmiyen akked lkumisar. Nufa-yas-d ixef-is. Sya ar tameddit, ad tt-nefru ma yebɣa weḥnin. Yal wa ad yuɣal s axxam-is akken ad yessired idammen-is s imeṭṭawen n lakrimujan.

  Ur tzeggen ara tsaɛet, atan yeẓẓerẓer tilifun-nni azeggaɣ. D bab-uneɣlaf n daxel s timmad-is i yi-d-yessawlen. Ma ihedder, yettfeqfiq am Ferquɛa. Yenna-yi-d:

  - Ar ani i tzemmrem ad tqeṭṭim deg-sent, wulli-nni yuḍnen ajeǧǧiḍ, sima ara yefru lḥebb ɣef walim war ma ẓrran yetbiren?

  Nniɣ-as:

  - A maɛali lgehmir surref-iyi, ur fhimeɣ tren.

  Yenna-yi-d:

  - Ɛni deffir lakul i teɣriḍ? Ur tessineḍ ara tasaḍit?

  Nniɣ-as:

  Ur ssineɣ ara Tasaɛdit a maɛali lgehmir. Ssneɣ kan Zayna At Nnger Uqriḍ. D nettat i yi-tteyyiqen lbiru deg wass Lǧemɛa.

  Yenna-yi-d:

  - Anwa i k-yerran d lwali keččini? Ɛni si tzuliɣt i d-tkecmeḍ am wezrem s adaynin? Ur tessineḍ ara taṭawaǧit n tsertit? Awwah keččini ad ak-d-stufuɣ keččini.

   Sliɣ-as yettawel, yestextux am teccuyt ubazin. Yeẓẓad, yeggar awren. Nniɣ-as:

  - Anɛam a Ssi Flan, la yesxerxuc tilifun yeflan. Llan lexyuḍ i gezmen warrac. I yelhan d smaḥ, ur la ferrẓeɣ ara d acu akka i la yi-d-teqqareḍ. La yi-d-tselleḍ neɣ ala?

  Bdiɣ slexbuceɣ s waccaren-iw kemmzeɣ-as i usawaḍ-nni n tilifu iwakken a s-iban amzun d txerxic. Yules-as-d i wawal s tutlayt tamaynut taɣelnawt tunsibt:

  - Combien de brebis galeuses pouvez-vous sacrifier en catimini pour apaiser la situation? I wakka tegziḍ ?

  Ssɛuẓgeɣ. Rriɣ iman-iw ur sliɣ ara. Nekk qqareɣ-as:

  - Alu!

  Netta yeqqar-iyi-d:

  - Alu! La k-n-selleɣ. I kečč, la yi-d-tselleḍ?

  Nekk qqareɣ-as kan :

  - Alu.

  Netta yettarra-yi-d:

  - Alu wwiii! La k-in-selleɣ. I kečč la yi-d-tselleḍ? Tegziḍ d acu yak-n-nniɣ?

  Nekk qqareɣ-as alu, netta yeqqar-iyi-d alu…

  Serseɣ tilifu. Ssaɣeɣ igirru, ffɣeɣ si lbiru.

   

  Yekker-d uqeddac amezwaru yenna-yid:

  - Anɛam bujuṛ tujuṛ a sidi lwali wali-yi-d. Yella wanda ara truḥeḍ ad siwleɣ i win ara k-inehren.

  Nniɣ-as:

  - Amek?

  Ččiɣ-t sbelɛeɣ-t. Ur as-ǧǧiɣ acemma. Sseggraɣ-as awal-nni amcum itekksen aɣrum:

  - Aql-i staxxreɣ-k. Ɛni tɛuddem-iyi d cctaɛtaɛ a yi-tnehhrem? A wer tawḍem a zerriɛa taseṭṭaft! D kunwi i d iɣyal n wurti, mačči d dada-twen.

  Yuɣal di ttelbiba. Yerra-yi-d:

  - Waḥḥeq Sidi Ɛabdelqader akked jeddi Ɛmer igan isem i yessi-s. Aḥḥeq at wakka imir-a, ma d annecten i d-qesdeɣ a sidi lwali fiḥel ma tettwaliḍ-iyi-d akkenni. D acifur, i bɣiɣ a…

  Smermɣeɣ fell-as:

  Nniɣ-ak aql-i sṭaxxreɣ-k. Ṭṭef aqemmuḥ-ik neɣ a k… Yerna ṭṭef iṭergan-ik ur k-ttwalint ara wallen-iw zdat-i ay amruri. Tɛuddem ur ssineɣ ara lexbuṭ-nnwen d iseklilen-nnwen ah!

  Yelɣet din. Iṛuḥ ad i yi-d-yelli tawwurt usansur; nekk wwteɣ ɛeddaɣ. Dḥeddḥeɣ d skali. Snat snat teḥḍurin i usurif. Ziɣ aṭas n tseddarin yaw! Cwi kan mačči d alluy i tent-uliɣ, tilfi ad d-ssakint aneggaf-nni-inu.

  Win neɣ tin d-mmuggreɣ, akken kan a yi-d-yini: “anɛam a sidi lwali wali-yid”, a s-iniɣ: “D acu i k-id-yessufɣen si lbiru-k? Aql-i sṭaxxreɣ-k.

  Mi wwḍeɣ d akessar, walaɣ inehharen yakk heggan-d iman-nnsen zdat tkeryas. Iɛessasen akk kkan-tt di leqlala. Tewqeɛ deg-sen tmellalt. Tekker lqiyyama di lawliya. Imuṭaren sneddhen imuturen. Mmdurarren am yeqnac ɣer tessirt. Heggan-d iman-nnsen am tquffet. Ad sberbren am tnamit i umirsidis aberkan ad ḥarben fell-i. Zzawezḥeḥ. Rriɣ iman-iw ur walaɣ yiwen; am win iwumi yekker busiq. Kkiɣ tawwurt n lawliya. Aṭaksi amezwaru iwumi sɣallweɣ, yeḥbes-d ɣur-i. Ṭṭfeɣ-t srid ar tɣiwant Uhetwir.

   

  Amecwar akka, newweḍ armi d talemmast n tɣiwant. Afeɣ-n agraw yaɛmer. Usan-d si yal tama. Tezzelbubi tmurt seg imezdaɣ. Wehmeɣ. Imdanen yakk qqimen yerna rekden. Ala abbu i n-ufiɣ la yesbumbux. Tusut tessefqed-iyi-d. Bdiɣ sgeḥguḥeɣ a s-tiniḍ imir imir ad d-yeffeɣ iziɣer-iw. Ay tecmet rriḥa n lakrimujin! Kecmeɣ ar wexxam n tɣiwant. Yemmuger-iyi-d uselway-is. Yessekcem-iyi ɣer tzeqqa anda ssemlalen tiqerray-nnsen yemḍebbren ubeḥri d-yeffalen. Afeɣ-ten-in la kkaten iyuẓaḍ yecwin, ẓemmin-asen lqares. Walan-iyi-d kan, kkren s ibeddi. Nnan-iyi-d:

  - Ayya, besm lleh!

  Nniɣ-asen:

  - D acu-tt txazabit-agi ay arbaɛ?

  Yenṭeq-d ɣur-i uqerru n ddayra, ɛeqleɣ-t, acku yettban s tibburreft-is:

  - Ansuf yis-k a sidi lwali wali-yaɣ-d. Nesserwa-yasen lmerta s lakrimujin d waman yerɣan. Yerna d wid n tzuliɣin. Ncuḥ-asen i waman n tissit. D anebdu i la d-iteddun. Niqal, amek ihi! Tura atn-an sgunfan cwiṭ. Ur ttɛaṭṭilen ara daɣen ad d-kkren s azemzi d laɛyaḍ. Ur sen-smeḥsis ara ttxil-k. Ma tsayseḍ-ten wihidak, imir-n ara ḥmun ugar. Ad refden tiẓaɛkukin-nnsen am wemcic-nni mi ara s-tesluffuyeḍ. D adebbuz kan I d ddeb-nnsen wihiden…

  Walaɣ aparlur-nni ufus metwal asfaylu. Mmɣeɣ fell-as. Ɛniɣ abalku, berrḥeɣ-asen i yimesbaniyen:

  - Alu, alu! Way irgazen ibaḥanen. Nekki d lwali-nnwen, ḥesset-iyi-d mliḥ. Riɣ ad awen-n-iniɣ sin imeslayen.

  Kkren-d akk ɣef tikelt. Qqunefɛen-d am iqencaben d-tessegra tmes di tezgi. Wa yeqqar i wa, susem a nsel d acu ara d-yini. Ṭṭucnen-d a s-tiniḍ d ismawen n wid d-ṣaḥen yexxamen baṭel  iwumi ara d-siwleɣ. Ssendin-iyi-d tameẓẓuɣt. Nniɣ-asen:

  - Aql-i ṭṭaxreɣ. Tebra ma ɛawdeɣ-asent!

  Teɣli-d yiwet n tsusmi tegla-d s lheffa tesserhab.

  - Seg tura d afella ad uɣleɣ am kunwi, d waluuuu.

  Ẓẓuɣreɣ-t walu-nni, am si sya ar Yixef Usammer.

  Uẓẓafen-d, a s-tiniɣ d iswi i d-ssaseɣ di teqbuc umadal.

  Wwten-iyi-d akk afus. Rran-tt sikin i useffer, tiɣratin. Cerhen qeccuc meccuc dayen kan. Uɣalen yakk s ixxamen-nnsen ferḥen. Lamana tewweḍ bab-is. Yeddimisyuni lwali. Ttun timegraḍ-nni yeɣlin, ttun idim yuzlen, ttun ka din, din din.

   

  Ur d-tezzi ara ddurt, ddmeɣ leḥtater-iw ad inigeɣ. Ad rewleɣ seg tmurt igedlen tidet, ammar ad iyi-nfun ar tniri. Ur ṭṭixiren ara medden si tmasit n lawliya kan akka.

  Wwḍeɣ ar l’aéoroport, sɛeddan-iyi kra n yemdukal xmet xmet. Simi kkreɣ ad zeggreɣ tawwurt taneggarut yessufuɣen ɣer tlelli, mččučin-d fell-i wuqbiḥen-nni. Sin sya, sin sya. Keccben-iyi ur ukiɣ d yiman-iw. Usan-d am nnda. Ur iban ansi d-ffɣen. Allen-iw qqnent ɣer tmesrifegt. Tamuɣli-iw tjebbed-iyi ɣer labyu, imcumen-nni, annect n rramyat, cennqen-iyi s igenni. Yedda laɛmer-iw. Suɣeɣ. Tanafa tger-d yis-i. Ssendekwaleɣ-d iman-iw.

   

  Susfeɣ s iciwi-w. Swiɣ tiqit n waman. Seg waken cerheɣ dayen kan imi d walu kan i lliɣ, am nekk am medden irkelli, beddleɣ idis. Tewwi-yi tnafa, naxeɣ deg yiḍes. Urgaɣ Tamilla, yemlal yizem tasedda; iiih!

  Azekka-nni mi d-kkreɣ, yessaki-yi-d weydi. D ṣṣut n Bihbih. Yesseglaf yettinẓi am wanza.

  - Wannaɣ a Bujemɛa Lqaɛa tɣeḍreḍ-iyi, wa ara sɛuɣ tura?

  Ḍeggreɣ tiṭ-iɛ ɣer berra, walaɣ abbu d aberkan la yettali yettnerni, yessemɣumbas igenni. Ssaɣeɣ rradyu, sliɣ-as i Mexluf n Zwina n Lǧudi la d-yeqqar isallen: “Atan tekker deg lḥurum n Lawliya acku iḍelli, Lwali Wali-yi-d, yesṭaxxer yakk iqeddacen-is. Ass-a, atn-an sneddhen-tt di yal tamnaṭ…

  Ahya a ssimra taberkant! D widak-nni i qeddmeɣ neɣ i lissansyiɣ di targit. Yewqem! Dɣa qqureɣ. Tebbiɣ taglimt-iw, ma di targit nniḍen i zzreɣ neɣ d lmut i mmuteɣ.

  Sefru-tt tura keččini! J

   

  Racid n Tiɣilt. 27/06/2013

   

  Asabter yellan deffir wa | Asabter n zdat

  Zdi-t deg Facebook
  Copyright 2006 imyura.net
  Just how well will this year�s Air Jordan gamma blue 11s retro do give that it�s a colorway we�ve never seen before? We can�t exactly imagine an Air Jordan XI sitting on shelves for too terribly long, but we have a feeling they won�t fly off shelves as quick as previous years� �Concord� and �Bred� releases. The sneakers will land a bit earlier than we�re used to seeing them-December 21st is the due date. Stay with us after the break for extra images on the �Gamma Blue� Jordan 11 gamma blue 11s and watch for them soon at shops like Nohble.Gamma Blue 11s}Jordan 11 Gamma Blue}Jordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan gamma blue 11jordan 11 gamma blueJordan 11 Gamma BlueJordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan 11 Gamma BlueGamma 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11 gamma blueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma 11sJordan Retro 11Jordan Retro 11 gamma blueJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11Gamma 11sGamma Blue 11sJordan 11 Gamma Bluegamma blue 11sgamma blue 11gamma blue 11s for saleJordan 11 ChristmasJordan 11 ChristmasGamma Blue 11sJordan Retro 11Retro 11 2013Retro 11 Gamma BlueJordan Retro 11Jordan 11 2013Jordan Retro 11Gamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sjordan retro 11jordan 11 gamma bluejordan 11gamma blue 11sGamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11s