Timenza  
 • TIƔWIST TANEGGARUT...
 • Asmuḥyet n "Mathilde" - J. Brel - - Sεid At Mεemmer -
 • Tikti d tmetti taqbaylit
 • "Kimi Wa Pet" amanga n "Yayoi Ogawa" s teqbaylit
 • AKRAREN (Rezki Rabia)
 • BU TMELƔIƔT D BU TSELƔIƔT
 • Tafsut Nni
 • TIYERSI : ammud n yisefra n umedyaz MESƐUDEN Fahim yeffeɣ-d ass n 1 di maggu 2014
 • Tamacahut n yitran II
 • Creḍ ulawen qeblen
 • Deg wezniq-nneγ
 • A Reppi ttxil-k serreḥ-as-d i waḍu!
 • Tifranin ɣef tewwurt, idammen ɣef umnar!
 • "Di lǧerra-k ay awal" adlis n Murad IRNATEN yeffeγ-d tura di teẓrigin Lulu.com
 • Tukkist si "Winna kan d wayla-s" n MAX STIRNER
 • "Feṭṭiwej, Tamacahut n tbelfeḍt war afriwen" tamacahut n Djidji Nait teffeγ-d tura di teẓrigin Lulu.com
 • Ça va pas non !!!!
 • Izem d tsedda
 • A saɛid ulaɛmara
 • L. Lionni s teqbaylit d tunṭict n Nnewal i warrac d tullas-nneγ
 • Aneɣrim
 • TASKELMUḤYET TAMEGGAZT !
 • Tamacahutt s ddaw yitran
 • Apupi ukkarṭun di Laturifal !
 • WISSEN MA D YEMMA-S NEΓ D YEMMA (Rezki Rabia)
 • Tamacahutt n tuḥdiqt
 • Uguren yakk d tifrat (ahat?) n tmurt n Yeqbayliyen
 • Tagi d Sunna
 • Arraz Belɛid At Aɛli
 • Sεid at Mεemmer di BRTV
 • YUḌEN WEZGER, QQDEN AƔYUL. (Racid n Tiγilt)
 • Amdakkel-nni (Crif Wanuɣi)
 • TIQBAYLIYIN
 • Si tefsut n 1980 ɣer tefsut 2013
 • Mimmic d Lulum
 • Ma ur d yezwir winnik,wayed ur k-isenttaray!!
 • Tamγart d teslit-is...
 • Iswan n tfaska n tmedyezt n teqbaylit/tamaziɣt ADRAR N FAD, Ayt Smaɛel (Bgayet) : Tamuɣli n yiwen n uɛeggal n tseqqamut
 • D SSALIMA !
 • D acu i teswa ddunit ?
 • Ahya Ssimra !!
 • Nnif adarγal sγur Murad Irnaten
 • Adrar Σebbi
 • Racid At Ali Uqasi: Slimane Azem 30 iseggasen seg asmi i aɣ yeǧǧa
 • D acu i teswa ddunit ?
 • Tafaska Umezgun Amaziγ
 • Tagara Umerri
 • Asenqed usidi "Nnaqus" n Murad Zimu s usefru
 • Amud isefra "Brut-as i wawal-iw!" umedyaz Nufel yeffeγ-d tura di teẓrigin Lulu.com.
 • Adfel d ideflawen
 • spacer
   

  | | |

  D acu i teswa ddunit ?


  D acu i teswa ddunit ?

  Mi d-yemdel tawwurt n uxxam, bdan imeṭṭawen tteγlayen-d deg wallen n tmeṭṭut-is, fsusit di tazwara, maca ttnernayen di teqseḥ almi qqlen d acetki :
  - Ttxil-k a Nnadir ẓer d acu i txeddmeḍ, ttxil-k uγal di ṛṛay-ik tettuḍ tiktiwin-ayi tiberkanin i d-yeγlin γef uqerruy-ik…
  Maca imeṭṭawen-is d tmeslayin-is nnerfadent deg igenni am tagut n ṣṣbeḥ, Nnadir ur asent-yesli ara. Lḥess-nni i d-εellent tektiwin yennejmaεen deg wallaγ-is akked wul-is rrant timedlin fell-as, ur t-ğğint ara ad isel i kra nniḍen.
  Iεel tisura deg lğib-is. Tura ad iεeddi γef wergaz-nni umi yezzenz axxam i wakken ad as-tent-yefk, s yinna ad yeṭṭef abrid-is γer tmurt akken i as-iεel leḥsab deg tazwara. Akamyun i iεebban lqec n uxxam yezwar, yegra kan ad ilaḥeq netta d tmeṭṭut-is.
  Yeldi tawwurt n tkerrust, isers kra n lqec d ameẓẓyan deg-s, umbεed yerkeb, yessekker amutur. Ur yefki ara ula d azgen n tiṭ i tmeṭṭut-is yellan tneggef deg berra. Yezmer ad iruḥ ad tt-yeğğ mebla ma tuqeε-as akken i yezzenz axxam-is, yeṭṭaxxer-d deg lxedma-ynes yezmer ad tt-yeğğ ula d nettat. Ula d nettat teẓra annect-a acku yenna-as-d ussan iεeddan:
  - tebγiḍ ad tedduḍ, tebγiḍ ad truḥeḍ axxam n baba-m.
  D aya kan, ur d-yerna ara awal.
  Din-din terkeb. Imeṭṭawen mazal d tiregwa deg udem-is. Imi mazal tessaram ad yuγal deg ṛṛay-is, tenna-as s taγect qerriḥen:
  - A Nnadir ad ak-yehdu Rebbi, madam ur ifut ara lḥal, uγal s axxam-ik, uγal γer lxedma-ynek, tekkseḍ fell-aγ lhem-ayi…
  Yerfed-d allen-is γur-s, twala deg-sent tamuγli n win umi iruḥ leεqel, yenna-as:
  - D acu i teswa ddunit ?
  Deg ussan iεeddan, yal tikelt mi ara testeqsi-t i wacu i yebγa ad yexdem akka, yella yettarra-as-d s tefyirt-ayi: “D acu i teswa ddunit?”. Tugi ad tefhem d acu i t-yuγen. Tenna-as dayen argaz yemxel, yeffeγ-it leεqel, neγ yella kra n uḥeckul i yečča.
  Yiwen wass yenna-as-d d acu i t-yessembawlen, ziγ d taluft-nni n tarwa. Tenna-as:
  - Tayi d lḥağa n Rebbi, ur nesεi d acu ara nexdem. Ilaq amdan ad yeṣber γef wayen i as-d-yefka Rebbi, d netta i aγ-d-yennan yella win umi ara fkeγ lwacul yella win umi ara fkeγ tiqcicin, yella win umi ur ttakeγ ara tarwa.
  Maca Nnadir ur as-yesli ara, ula d yimeddukal-is ur asen-yesli ara, nitni daγen εerḍen ad t-sḥebsen, meεna yiwen ur yewwiḍ.
  Ha-t-an tura iteddu γer tmurt. Takeṛṛust qrib ad tefferfer deg ubrid ameqqran akken i qrib ad yefferefer uqerruy-is yeččuren d tiktiwin d wul-is yeččuren d iḥulfuyen.
  Ayγer yexdem annect-a ?
  Netta s yiman-is ur yeẓri ara. Ahat d tarewla i yebγa ad yerwel γef wayen ak i t-id-yesmektayen ? Yezmer lḥal… Yeẓra kan yiwet n lḥağğa : Yebγa ad d-yeğğ later deg ddunit-ayi, ur yebγi ara ad yemmet mebla ma yeğğa-d ayen ara d-yesseknen d akken argaz-ayi yella yedder kra n wussan deg lqaεa-ayi. Tikti-ayi n lmut tettuγal qerriḥet mi ara yeḥṣu umdan d akken ulac win ara d-yekkren deg umkan-is ma yemmut yeεni yenger…
  Tezdeγ-it tikti-ayi n nnger, tuγal-as d yir targit. D acu ara yexdem iwakken ad tt-yesfeḍ deg wallaγ-is?...
  Yiwen wass yeqqim isekked yiwen usaru γef yiwen wergaz yettleqqimen tizemrin, iger-as iγallen i yiwet n tzemmurt yenna-d :
  - Nekki tizemrin-ayi γur-i am warraw-iw, mi ara leqqmeγ tazemmurt, ad as-fkeγ ak leḥnana i sεiγ i wakken ad tegmu wa ad teğğuğğeg amzun d yiwen n uεeggal deg twacult-iw…
  Waqila d wayi ara yexdem netta daγen, ad yeẓẓu tazemmurt neγ ad ileqqem taẓebbujt, akka azekka ma yemmut, mi ara d-εeddin yimdanen γef tzemmurt-nni ad as-inin “Tayi yeğğa-tt-id Nnadir”.. Akka kan i as-iεel leḥsab.
  Iwakken tikti-ayi ad tuγal d tidet, ilaq ad yuγal γer tmurt, γer teḥriqt i as-d-yeğğa baba-s. D tayi i d tikti yifen ak tiktiwin ! Akka, ad yeğğ ak lqaεa-ayi n « nnger ». Ad yezzenz axxam-is, ad d-iṭṭixxer deg lxedma-ynes, wa ad yettu ak imeddukal yesεa dayi. Ad yebdu tudert d tamaynut. Ma yella d tameṭṭut-is ad as-yebru… Ala, tayi ur izemmer ara ad tt-yexdem, tameṭṭut-ayi yufa-tt γer yidis-is, ur tesmiḥ ara deg-s, amek ara tt-yeğğ netta ?!... Iiih ! Tameṭṭut-is ! Tettγiṭi-t mači d kra, limer yufa, ayen ak tettmenni ad as-t-id-isers gar ifassen-is, maca tayi nnig ufus-is, akken tenna nettat : Ur yesεi d acu ara yexdem.
  Yeqleb γer tmeṭṭut-is i yellan tsekked γer ubrid tettxemmim, imeṭṭawen mazal ur kkawen ara deg legdaḥ-is… Yettmektay-d ussan imezwura n zwağ-nsen. D ussan iẓidanen, ččuren d asirem d tmuγli γer sdat. Yal tameddit mi ara d-yuγal deg lxedma, ad d-qqimen ad ččen imensi, ad as-yeḥku ayen i as-yeḍran deg wass-is, ad teḍs wa ad yeḍs. Llan am ugṭiṭ d tegṭiṭ, ttrağun kan ad yeččar lεec s yifrax. Meεna ussan εeddan, agguren εeddan, iseggasen εeddan, lεec yugi ad yeččar.
  Nnadir bdan ttaẓayen fell-as wussan almi i as-truḥ lbenna deg ddunit, kullec yeγli deg ul-is. Ula d tameṭṭut-is i yella ur iṣebber ara fell-as nnig n tmanya n tsaεtin, yuγal ur d-yettnejmaε ara zik iwakken ur yettmeslay ara yid-s. Ula deg usi ur tt-yeṭṭas ara, ccbaḥa ak i tesεa tmeṭṭut-is tuγal ur tesεi ara anamek γur-s.
  Mači γas aya, ayen yellan ak deg ddunit, yuγal ur yesεi ara anamek γur-s : Lxedma, tazmert, axxam, takerrust, tameṭṭut… ayen ak i ttnadin medden deg ddunit. Netta yesεa-ten ak meεna ur asen-yufi ara lbenna. Nnig wakka, uγalen-as d taεkemt tamaẓayt, yebγa ad yerwel fell-asen sadil ad yaf talwit deg tlemmast n lḥif.
  Mi yewweḍ γer tmurt, isers tameṭṭut-nni umi yebḍa wul deg uxxam aqdim i as-d-yeğğa baba-s. S yinna lḥağa tamezwarut i yexdem, iruḥ γer ssuq yuγ-d tagelzimt d tmencart d lmus. Γer uzekka yekker-d zik, isuma γer teḥriqt n uzemmur…
  Yefren-d yiwet n ẓebbujt, ifres-itt, igzem-itt, ileqqem-itt akken ilaq lḥal. Mi ifukk, yeqqim γef tgecrar-is isekked γur-s, iḥulfa am wakken d tayi i d lḥağa lεali i d-yexdem ak deg ddunit-is. Yerfed allen-is γer igenni yenna-as : “Deg leεnaya-k a Rebbi taγeḍ-iyi afus, temleḍ-iyi abrid n leslak...” .
  S yinna, imi yufa d akken mazal lḥal, iεedda γer tzemrin nniḍen yebda-tent-id deg ṭṭerf yiwet yiwet yettberriz-itent itekkes-asent lγaba, ur tent-ifukk ara almi d tameddit.
  Mi yebda yiṭṭij yettizwiγ, bdan lexyalat n tzemrin ttikmilen, yeqqim-d deg tizi n teḥriqt yettmuqul deg lxedma-ynes. Iḥulfa s yiwet n tumert d temeqqrant, yeğğa iṭṭij ad d-yessdel γef udem-is, abeḥri ad yessergagi acekkuḥ-is. Yemdel allen-is, usant-as-d tirga d tibninanin, yeğğa-tent ad zzuznent rruḥ-is, yedda yid-sent almi d taggara…
  Maca mi d-yeldi allen-is, tumert-nni tufeg deg igenni amzun ur d-telli ara maḍi. Yuγal-d uḥulfu-nni n war anmek, iḥulfa am wakken ayen yexdem neγ ayen ixeddem ak ur yesεi ara anmek, layas yewweḍ γer tizi-s .
  Yuγal yettxemmim: Imi kra ur yesεi anamek, imi ara iḥewwes fell-as i wacu? Ass-is iεedda-d akken iwata s tumert d lehna deg ṣṣbeḥ almi d tameddit, yeqqim tura ma yella tuγ tzemmurt-nni neγ teqqur, wayi mači d aγbel, netta yexdem ayen i fell-as.
  Yemmekta-d yiwen yinzi i as-d-teqqar tmeṭṭut-is: “Akken i yella wass, ad t-id-isεeddi umeksa”, teqqar-as-d daγen yiwen wawal n yiwen umusnaw aglizi ur d-yecfi ara γef yisem-is: “ Lḥif yettas-d asmi ara yesεu umdan lewqet ara t-yeğğen ad yesteqsi iman-is yadṛa yetthenna neγ ala…” .
  Awwah! Tameṭṭut-ayi i yesεa d tuḥdiqt, d tuḥrict, testahal ala lxir. Ilaq ad yuγal γer wayen ak i yeğğa deg temdint, mači γef lğal-is netta, γef lğal-is nettat.
  Ilaq ad yeḥbes timmexlelt-ayi n uḥewwes γef yinumak… Din-din yeqleb γer tzemmurt-nni i ileqqem yenna-as s leεyaḍ: “Ma d kem tesliḍ: Tebγiḍ aγ, tebγiḍ qqar!!”.
  Daya kan, ur d-yerni ara awal…
  Tefreḥ tmeṭṭut-is mači d kra imi d-yuγal γur-s s ṛṛay-ayi amaynut… Werεad i yuli ṣṣbeḥ llan jemεen lqec-nsen ṭṭfen abrid… Lemziyya Nnadir yesεa imeddukal ẓẓay ṛṛay-nsen, zemren ad terren γer lxedma-ynes, ma yella d axxam, yezmer ad d-yaγ wayeḍ.
  Kra n wussan, tuγal-d tudert-nsen γer tannumi, ma yella d tazemmurt-nni i ileqqem Nnadir teqqur…


  Walid Saḥli
  Genzat n It Yeεla .

  Asabter yellan deffir wa | Asabter n zdat

  Zdi-t deg Facebook
  Copyright 2006 imyura.net
  Just how well will this year�s Air Jordan gamma blue 11s retro do give that it�s a colorway we�ve never seen before? We can�t exactly imagine an Air Jordan XI sitting on shelves for too terribly long, but we have a feeling they won�t fly off shelves as quick as previous years� �Concord� and �Bred� releases. The sneakers will land a bit earlier than we�re used to seeing them-December 21st is the due date. Stay with us after the break for extra images on the �Gamma Blue� Jordan 11 gamma blue 11s and watch for them soon at shops like Nohble.Gamma Blue 11s}Jordan 11 Gamma Blue}Jordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan gamma blue 11jordan 11 gamma blueJordan 11 Gamma BlueJordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan 11 Gamma BlueGamma 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11 gamma blueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma 11sJordan Retro 11Jordan Retro 11 gamma blueJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11Gamma 11sGamma Blue 11sJordan 11 Gamma Bluegamma blue 11sgamma blue 11gamma blue 11s for saleJordan 11 ChristmasJordan 11 ChristmasGamma Blue 11sJordan Retro 11Retro 11 2013Retro 11 Gamma BlueJordan Retro 11Jordan 11 2013Jordan Retro 11Gamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sjordan retro 11jordan 11 gamma bluejordan 11gamma blue 11sGamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11s