Timenza  
 • TIƔWIST TANEGGARUT...
 • Asmuḥyet n "Mathilde" - J. Brel - - Sεid At Mεemmer -
 • Tikti d tmetti taqbaylit
 • "Kimi Wa Pet" amanga n "Yayoi Ogawa" s teqbaylit
 • AKRAREN (Rezki Rabia)
 • BU TMELƔIƔT D BU TSELƔIƔT
 • Tafsut Nni
 • TIYERSI : ammud n yisefra n umedyaz MESƐUDEN Fahim yeffeɣ-d ass n 1 di maggu 2014
 • Tamacahut n yitran II
 • Creḍ ulawen qeblen
 • Deg wezniq-nneγ
 • A Reppi ttxil-k serreḥ-as-d i waḍu!
 • Tifranin ɣef tewwurt, idammen ɣef umnar!
 • "Di lǧerra-k ay awal" adlis n Murad IRNATEN yeffeγ-d tura di teẓrigin Lulu.com
 • Tukkist si "Winna kan d wayla-s" n MAX STIRNER
 • "Feṭṭiwej, Tamacahut n tbelfeḍt war afriwen" tamacahut n Djidji Nait teffeγ-d tura di teẓrigin Lulu.com
 • Ça va pas non !!!!
 • Izem d tsedda
 • A saɛid ulaɛmara
 • L. Lionni s teqbaylit d tunṭict n Nnewal i warrac d tullas-nneγ
 • Aneɣrim
 • TASKELMUḤYET TAMEGGAZT !
 • Tamacahutt s ddaw yitran
 • Apupi ukkarṭun di Laturifal !
 • WISSEN MA D YEMMA-S NEΓ D YEMMA (Rezki Rabia)
 • Tamacahutt n tuḥdiqt
 • Uguren yakk d tifrat (ahat?) n tmurt n Yeqbayliyen
 • Tagi d Sunna
 • Arraz Belɛid At Aɛli
 • Sεid at Mεemmer di BRTV
 • YUḌEN WEZGER, QQDEN AƔYUL. (Racid n Tiγilt)
 • Amdakkel-nni (Crif Wanuɣi)
 • TIQBAYLIYIN
 • Si tefsut n 1980 ɣer tefsut 2013
 • Mimmic d Lulum
 • Ma ur d yezwir winnik,wayed ur k-isenttaray!!
 • Tamγart d teslit-is...
 • Iswan n tfaska n tmedyezt n teqbaylit/tamaziɣt ADRAR N FAD, Ayt Smaɛel (Bgayet) : Tamuɣli n yiwen n uɛeggal n tseqqamut
 • D SSALIMA !
 • D acu i teswa ddunit ?
 • Ahya Ssimra !!
 • Nnif adarγal sγur Murad Irnaten
 • Adrar Σebbi
 • Racid At Ali Uqasi: Slimane Azem 30 iseggasen seg asmi i aɣ yeǧǧa
 • D acu i teswa ddunit ?
 • Tafaska Umezgun Amaziγ
 • Tagara Umerri
 • Asenqed usidi "Nnaqus" n Murad Zimu s usefru
 • Amud isefra "Brut-as i wawal-iw!" umedyaz Nufel yeffeγ-d tura di teẓrigin Lulu.com.
 • Adfel d ideflawen
 • spacer
   

  | | |

  Tafaska Umezgun Amaziγ

   

   Amek a t-bduγ weḍris-agi ? Dija atan bdiγ-t akken i yebda Zimu yiwet tullist yellan deg wedlis-nni "Amdakel", atan ihi ẓewreγ. Tura amek ? A t-bduγ akken tebda akken yiwet temcumt aḍris-is imi tebγa a d-temmeslay γef tfaska umezqun amaziγ. Tenna deg wawal-is : il était une fois…Awah s teqbaylit : macahu ! yella yiwet tikkelt yiwen uMark Tuta, yiwen wass yemlal akk d yiwet n Newara. Gren-d yiwet tekti, ad « mmariajin » amezgun akk d teqbaylit…(ur d-tkemmel ara Tatie Tamcumt, tili ur rẓiγ ara akk aqerru-w, a d-suqleγ kan…) Ad εerḍeγ akken nniḍen, a tt-urareγ d azantiliktwal.


  Amezgun s teqbaylit. Ticki d-yesdukkel yiwen sin wawalen-agi a d-yemmekti yiwen wergaz iḥemmlen idles aqbayli, i d-yerran ar teqbaylit iḍrisen uran kra n imyura n umaḍal yettwassnen akk d kra n wid ur nettwassen. Muḥya. Yerra-ten-id, yenna-ten-id d tinin deg tkaṣiḍin, kra uraren-ten. Muḥya yerfa imir-nni aṭas imi Iqbayliyen ḥemmlen kan ccna d ccḍeḥ, zdag rdag.  Yenna-yas: ur d-ttasen ara ma tenniḍ-asen d amezgun. Ilaq a sen-yini yiwen d ccna, ar deqal a sen-d-iseddu amezgun deg tazwara…Maca yiwet tikkelt, xedmen akken, gan-d deg wahil ccna, tazwara s umezgun. Ihi nutni tturaren, iqbayliyen-nni-nneγ messakit ḥaren a d-yaweḍ ccna, dγa ttsuγun, ttiẓifen… Muḥya yerfa, yefqeε, yeddiguti yakk deg leqbayel-agi ur nḥemmel deg tẓuri anagar asgember…

  30 ans après

  Tura meḥsub tarumit-agi i d-seddayeγ d tajmilt i Marc Touta. Anwa-t Marc Touta-yagi tura ? Arğu ! Dija wissen ma a k-d-iniγ anwa-t yakk...

  ẓriγ kan d akken yessen yiwen weqbayli, gan yiwet tkebbanit, MoveTobe. Steqsaγ «Google » γef tkebbanit-agi , yenna-yi-d « anda k-ẓriγ nekk!!!» Yenna-d kan belli wid yebγan ad msebrun war ma rẓan ijeqḍuren, ad afen amek deg wesmel rupturetranquille.com. Lḥaṣun nekk asmel-agi yexḍa-yi. Ulac riptir, ulac cemmandeffir…Mi, ahat llan wid ad yafen iḥeckulen yelhan deg-s…

  Smail Chertouk, safik d aqbayli, iḥemmel taqbaylit. Qqaren irumiyen deffir yal argaz yufraren, tella tmeṭṭut…Ur aγ-tuqaε ara!
  Tura nenna-d yella Marc Touta, Smail Chertouk, terna-d γur-sen Newara. Anta Newara? Wagi d asteqsi yelhan. Amek akken, wi tt-ilan Newara-yagi tura. Newara Imyura, awwah, iwacu mači Newara Facebook ihi, neγ Newara takebbanit deg txeddem neγ Newara Marathon, imi tḥemmel ad texdem Marathon. A d-nini Newara n at Wagnun, yerran…tagi d taqdimt, d ayen ur tesseḍsay ara akkya. Newara Belεid kan axir. Newara tḥemmel taqbaylit, tḥemmel tira s teqbaylit, tebγa ad tili teqbaylit am tutlayin akk nniḍen. Ur tecliε ara ma semman-as «taqbaylit » neγ «tamaziγt», l’essentiel, d taqbaylit.
  Txeddmem « théâtre » neγ? Safik tzemrem ad txedmem « théâtre » s teqbaylit. Ih, nezmer a t-nexdem ula s « tγuddalit». Dacu-tt tγuddalit-agi tura? D yiwet tmeslayt, ur tettwaru, ur tettwahḍar. A wi !!!! (ttmajiniγ-d kan!, ulac-iyi dinna, tojor ulac-iyi ! ) Anwa ad yuraren, d kemmini ? Ih, d nekki ih. Ma fkiγ-am-d aḍris-agi ad t-turareḍ ? Ih, mi s teqbaylit. Ḍebber aqerru-m, err-it-id ar teqbaylit! Truḥ d tazzla, d tazzla…tettazzal tettazzal, ticki teεya, tettazzal, almi tewweḍ ar dadda-s Arezqi. Anwa-t Urezqi-yagi daγen. D Arezqi Lbacir? Xaṭi mači d Lbacir, yexḍa. Wagi ur yesεi ara cclaγem. I Urezqi Lbacir yesεa claγem? Arezqi Lbacir ahat ur yesεi ara, mi Lbacir yesεa. Ah! Ihi! Wagi Arezqi kan.

  Taqbaylit, Arezqi, mači d ameslay i tt-yettmeslay, yettrispiri-tt, yeggar nnefs yes-s. Kra yellan deg-s ihedder taqbaylit, mači d iles-is kan i tt-iheddren. Taqbaylit tettkuffut-d seg-s. Ur s-yuḥtam ara akkya. Yezmer ad iruḥ ar yiwen, γas ur s-yewwiḍ ara ar tefdent, a s-yini “ttxilek ini-yi-d kra neγ kra s teqbaylit”. Netta yezmer i kra-nni neγ kra-nni d nnig n kra-nni. Tettefγ-d seg-s am tidi. Ticki tuzzleḍ aṭas, ad tettcercureḍ d tidi, netta yettcercur d taqbaylit. Ihi, dadda-s Arezqi, yenna-yas: ad εerḍeγ imi d kemmini. Anamek-is tura, lemmer mači d nettat, a s-yini ur ssineγ ara a taεerḍit. Imi d nettat, yenna-yas, γas ad εeẓẓreγ uḍan, a s-d-rreγ aḍris-agi ar teqbaylit. Ad steqsiγ medden ad iyi-εiwnen. Netta rebbi yeẓra. Yezmer a d-yerr ar teqbaylit ula d E=MC2. Ihi akken i teḍra. Yerra-t-id ar teqbaylit weḍris-nni. Aḍris-agi tura, wi t-ilan? D aḍris n Nora Aceval. D tarusit ? Awah tazzayrit ! Ihuh !!! Medden ttarran-d wid i γ-yifen, kenwi…safik ahat qrib a γ-d-terrem Tahar Ouettar ar teqbaylit!!!???? Awlidi! Ulac awlidi!!! Tasekla-s d ayen icebḥen. Ipi ahat Wlad Sidi Xaled-agi ansi i d-tefruri d Imaziγen; d “ouled” kan i k-yejjinin. Atan Micli yeččur d “weld”. Ipi ur cliεeγ ara, γas mači d Imaziγen, tasekla-s tecbeḥ, aḍris-agi yecbeḥ, tsemma-yas “tussna n tlawin d tayri”…tayri? Ih, tayri! Tayri tayri neγ tayri? Tayri. Ihi yelha. Arezqi yerra-t-id ar tagi-nneγ «Tid n tlawin ». Deg wawal-nni “tid”, yella kullec, tayri, tuzzuft, tilelli… Ilaq ad tissineḍ taqbaylit. Arezqi, ur iḥewwes ara yakk deg umawal-nni n tmaziγt tatrart akken a d-yaf d akken deg «tid » , tella tayri, tella tuzzuft, tella tlelli, d wayen yugaren aya…

  Aḍris n Urezqi at Rabiε yeffeγ-d d ayen ur ireggu yiwen i tmesliwt. Nekk s timmad-iw sliγ cwiṭ kan seg-s maca d imeslayen ad tesweḍ am tissit yelhan. Tugniwin n tmedayzt i d-yesmetayen ciṭuḥ “Luceafarul” n Eminescu deg tazwara…

  Aḥeckul mači s yiwen uḥertit kan a t-id-sseḥluliḍ. Cwiṭ s-ya, cwiṭ s-ya, tiqit s-ihin, ternuḍ-as-d cwiṭ daγen s-ya. Cwiṭ n Smail Chertouk, cwiṭ n Touta Marc, cwiṭ n Newara Belεid, cwiṭ Urezqi at Rabiε, ternuḍ-as-d daγen cwiṭ n Touta Marc, terreḍ-as daγen cwiḍ n Smail Chertouk, tessurgeḍ-as-d cwiṭ n Urezqi, tbexxreḍ-as s cwiṭ n Newara, uqbel a d-ikuffet, rnu-yas cwiṭ n Smail Chertouk…kan akken alma yuγal d aḥeckul iḥeckulen, win t-yeččan ad iteddu γef anzaḍen ucekkuḥ-is.

  Mazal ur kfan asewjed n uḥeckul amezwaru, almi s-nnan a d-nernu wiyaḍ. Win yeččan tacriḥt n tsekkurt ur iqennε ara. « Bon, c’est tiré par les cheveux » tagi daγen, Lwennas yettmeslay-d γef wid yeččan tamurt, kečč terriḍ-t-id γef wid ibennun tamurt. Ih kamim, ur qniεen ara. Nnan-as a neg Tafaska n Umezgun Amaziγ. Iiiiiiih Amaziγ daγen?? Ih Amaziγ ih! Atan ulac icawiyen? Tura kenwi, kra kan ulac icawiyen. Icawiyen, icawiyen…Iwacu ur as-tsemmam ara Tafaska Umezgun Aqbayli? I lemmer qabel ad ilin icawiyen ad yebγun ad ttikkin. A s-inin, “awah iqbayliyen-agi!” Ipi mači ḥaca Icawiyen i yellan. Icelḥiyen, Irifiyen, Infusen, imuhaγ...Zemren yakk ad ttikkin.

  Tafaska ? d « Festival » neγ? Ih. Ihi tγilem εeddit kan akka ad tsekkrem tafaska. Ihi terrim iman-nwen d kenwi i d Khalida Toumi? Tafaska, laqen “les moyens” a mimmi! Les moyens ?? Ih les moyens ih !!! Yella Marc Touta d Smail Chertouk, d Newara, d Urezqi at Rabiε, berka-yaγ. Yenna-yas Bigeard: «efkewt-iyi-d 10 am Benmhidi ad suffγeγ Lezzayer si tmurt-is.” Iwi, tikkwal mači d “les moyens” i ixeddmen. I tura “les moyens”-agi ur tezmireḍ ara a ten-id-tiniḍ s teqbaylit ? Si si ; mi d tajmilt i Marc Touta. A wi ! Ihi imi tenniḍ, allalen tikkwal d tigzi, d « l’intelligence » a mimmi !!! Wigi sεan tigzi werbaε-agi. Maca ur wwiḍen ara 10. A d-nernu wiyaḍ. Tafaska d tafaska, meqqar a d-nnadi a nessimγer agraw. Llant trebbuyaε n umezgun aqbayli dagi di Paris ? Zik-nni. Tura yekkat waḍu. Maca llan yemdanen iḥemmlen ixeddmen amezgun. Yella Nafeε Mualek, d yiwen yessnen Muḥya, i ixedmen yid-s daγen amezgun. Yella daγen Yusef Dirami. Yella daγen Lεaziz Belεid ixeddmen yakan amezgun. Tella Naima Khima, yella Aziz Arbia, tella daγen Samia Amer ixedmen di Brtv, i yessnen i izemren ad temmeslay zdat n waṭas medden war akukru. Ticki d-ufan kan yiwen, yiwen-nni a d-yawi meqqar γas yiwen. Dγa tinna akken qqaren Irumiyen: «deffir n yal argaz meqqren, teffer tmeṭṭut meqqren…” dγa muqlen deffir n yergazen daγen. Muqlen deffir n Urezqi at Rabiε, ufan Nadia teffer, nnan-as fell-am i nettnadi. D agerruj i yufan.

  Yella daγen Nunur d Nagib, Qezbul d Zalamit..Ufan  Hamama Saci akk d Farouk Messaoudene akk d warrac n “Centre Culturel de Drancy”, ufan Djouher Malika Slimani, Karima Siber, Sabrina Redouane, Kamel Awaz, …d wiyaḍ

  Dγa meqqer wegraw. Wwḍen nnig 10. Ihi zemren ad suffγen Fransa seg tmurt-is, dayen. Σewwlen-d.
  Heggan-as akken iwata.

  Ass-nni 9 di yunyu, d ass n sed. Acu-t « sed »-agi tura, d « ssebt » a nnegr-im ! Sed, am sḍis(6) d ass wis 6 di ssmana. I lḥedd? “Acer”. Ansi d-yekka “acer”-agi tura? Wissen! Acer d ass lḥedd, daya! Safik d ass n Acer. Ihi a sen-d-nales I wussan. ARIM, ARAM, AHAD, AMHAD, SEM, SED, ACER. Kamel ait Zerrad yefka-yasen ismawen akken nniḍen. Nekk smenyifeγ wigi.

  Ihi Tafaska tella-d ass n Sed 9 yunyu akk d ass n Acer 10 yunyu deg tzeqqa n BRTV. Tafaska Umezgun Amaziγ. Tazwara nnan-d d tamenzut. Tekker-d Khalida Toumi seg Lezzayer, tenna-yasen giγ acḥal d tafaska n umezgun dagi, tura kenwi ad teqqarem d tafeska tamenzut. Kkren-d daγen kra iqemqumen n yidles amaziγ, nnan-as: ih yella-d winna n Batna, winna n Celγum Lεid, akk d winna Lmuradiya, war ma nettu winna n Buzerriεa...Dγa kksen «amenzu », rran-t kan « tafaska umenzu amaziγ».

  D tafska d wawal, aṭas medden i d-yusan. Ihi targit n Muḥya teffeγ. Ur d-usin ara ar zdag rdag, usan-d ad ẓren amezgun. D tiwaculin, d ilemẓiyen, d imγaren, d timγarin, d irgazen d tilawin. Tazeqqa n BRTV teččur. “Tid n tlawin” zdat n twaculin tiqbayliyin. Aḍris n Urezqi yerẓa qeddac d asalu i tutlayt taqbaylit. Llan wid yellan deg tzeqqa ttferriğen, sersen iqerra-nsen, neγ yeffer cwiṭ udem-is s ufus-is, maca ulac urfan. D taqbaylit i d-yettarwen tilelli-s. Tella cwiṭ teqreḥ, maca ur telli d teqreḥ i tekksen tudert, d teqreḥ i d-yeslalen tilelli. Tabγest n Newara ur tengugi ara. Ur tenneqraε ara. Ur teεriq ara. Aḍris n Urezqi yetturug-d seg imi-s am aman n wedrar seg imi n tala. Wid d-yusan kksen ffad s tidet n tmeṭṭut taqbaylit, s tlelli teḥwağ, s tlelli d-tesukkes… Aḥeckul isudd-d.

  Newara tenna-d: taceqquft tεedda akken iwata! Tazeqqa teččur, tasusmi teγli-d seg tazwara almi d tagara!! Wehmen akk lγaci, nnan-d d amzgun prufisyanal   Akka, Marc Touta zemreγ ak-d-iniγ icebbeḥ atas taceqquft-a s la mise en scene izaden! Imeslayen n Dda rezqi susem kan!!! D ayen izaden!!!! Lγaci nnan-d daγen d akken urareγ-tt s cbaḥa!
  D acu iyi-yenγan γer tagara d Dda Rezqi! Yenna-d: D ass akw icebḥen di tudert-iw a Newara imi tefkiḍ azal yugaren kra yellan i wawalen uriγ! Imeṭtawen deg wallen-is, iẓemmeḍ-iyi γer γur-s….”

  D amezgun akken iwata, d amezgun akken i s-d-tewwi. Ulac tinna argaz sels-as taqendurt akken a d-yurar tameṭṭut. Tameṭṭut d tameṭṭut, argaz d argaz. D amezgun n imawlan umezgun. D amezgun “professionnel” anεam ih!

   Arezqi at Rabiε, Nafaε Moualek d Youcef Dirami! Xedmen yiwen u triyu d ayen izaden maḍi madi! Digne de théâtre professionnel! Deg-s rran tajmilt icebḥen aṭas aṭas i Muhya!! Iεedda-d daγen Σaziz Belεid, yexdem kra n les imitations (Reda Malek, Said Saadi, Khaled Nezzar)... D ayen i wumi semman:” La semaine des Aγyul (maci guignols)... Tzad daγen tegnitt agi! Lεaziz Belεid yesken-d tawuri yufraren deg umezgun d uwesmejger n isertanen s imeslayen daγen i ilan iswi ad ssiwḍen izen asertan i wid s-yesmuzgten.


  Aγyul n Ğağis, aḍris n Ameẓyan Kezzar, γran-t-id Newara Belεid, Ğuher Malika Slimani, Ḥamama Saci, Karima Siber, Lynda Tawanect, Rezqi at Rabiε, Sabrina Redouane, Samia Amer – aṣeggem n turart sγur MARC TOUTA.

  Dγa deg tagi teḥka-yi-d yiwet yellan dinna : » d yiwet n temγart teqqim ṭṭerf-nneγ nekk d ṣunya , tella nettat d wemγar-is dγa Kahina Slimani imi d-teγra aγyul n Ğanğis yella cwiṭ usexser deg-s , tenna-yas : » bezzaf cγel” tessetḥa. Ma yella d amγar-is netta la yettaḍsa. »

  Llant diγen snat n tzeğigin I d-ixedmen yiwet n tceqquft γef izejigen (Karima d Sabrina ) ula d nitenti amezgun mači d tawuri-nsent, ladγa sabrina, ula d nettat tezmer ad tezwer deg wennar-agi akka d asawen. Ayagi yeskan-d dakken d tagnit daγen i izemren a d-yeskeflen aṭas n tmussni yeffren ar yemdanen.

  Zik-nni amezgun deg wezniq. Buεfif d amezgun. I wakken ad turareḍ udem n Buεfif neγ i iteddun yid-s yessefk ad tissineḍ ad turareḍ amezgun. Amezgun yella deg yedles-nneγ, yerna nεuzz-it, maca ur s-nsemma ara amezgun. Yenna-yi-d yiwen: “tura kenwi am les intégristes, kra kan a γ-d-tinim, zik-nni agellid imaziγen yexdem akkan wi-hin yexdem akka...» Ur yeẓri ara d akken idles n tmetti am tikli n wemdan. I wakken ad tegzuḍ tikli n wemdan ad teṭṭileḍ amek d-yetturebba, amek tella temẓi-s, amek llan wassaγen gar-as d imawlan-is. Timetti neγ aγref akken daγen, i wakken ad fehmeḍ tinekkit-is, idles ines, yessefk ad tmuqleḍ ar umezruy-is, amek llan zik-nni, amek teddun, amek ttlusun, amek ttmeslayen…S tmussni-agi n umezruy i tzemreḍ ad teẓreḍ ma tzemreḍ ad tleqqmeḍ kra umaynut fell-as neγ ur yettaγ ara. Mači cciεa d asettef n wawalen n trumit, a s-tiniḍ dayen a s-d-awiγ tatrara i teqbaylit.


  Yella-d daγen «Lḥiḍ n facebook », Arezqi akk d Newara, sγur Smail Chertouk, aṭas i d-yesḍes, aṭas i d-yessaki daγen γef ayen ur iẓer ara yiwen ticki i izerr(i yeγmeq) deg teywalt-agi s wallal n facebook neγ n internet s umata.


  Nadia Amγar-Rabia tecna-d s ifassen. D taceqquft i d-yesbedd Smail Chertouk. Nadia tessaweḍ tesseγli-d tasusmi deg tzeqqa, s turart yufraren i s i d-turar ccna s ifassen. D ayen icebḥen aṭas. Tihuski tzad, am wembiwel ifassen-is neγ tmuγli-s d wamek akk turar s ṣṣura-s. Tecna-d s ifassen, mači s yiles: amdakkel n Ferḥat, ur ttru a tamγart n Ğamel Σellam, tecnam akk γef zzin-iw n Newara, uγal-d kan n Zimu.
  Ula d llufanat yellan tettrun deg tzeqqa, imi tella tcennu s ifassen Nadia, susmen. Izi ma iεedda-d a s-tesleḍ.

  Tafaska-agi d umezgun s umata ad yernu kan afud i teqbaylit. Akken s-yenna Smail Chertouk (d asuqel seg tefransist):
  “A s-tefkeḍ i tutlayt ad tečč anamek-is a s-tefkeḍ tiferkiwin n inumak, n twuri d wesnulfu. Amezgun d yiwet seg tferkiwin-agi anda tutlayt tettidir, tettenḥaf, tettawi-tt tumert n ddunit d wayen yettefriwisen deg-s. Iswi n Tfaska-yagi tamezwarut n Umezgun Amaziγ d tudert a nidir tutlayt d allal n wesnulfu, d taγawsa i deg nettalas akken ma nella.”

  Iswi wwḍen-t. Tanemmirt-nwen!

  Asurif amecṭuḥ i MoveTobe, asurif annect ugejdur i umezgun aqbayli!
   

   

   

  Asabter yellan deffir wa | Asabter n zdat

  Zdi-t deg Facebook
  Copyright 2006 imyura.net
  Just how well will this year�s Air Jordan gamma blue 11s retro do give that it�s a colorway we�ve never seen before? We can�t exactly imagine an Air Jordan XI sitting on shelves for too terribly long, but we have a feeling they won�t fly off shelves as quick as previous years� �Concord� and �Bred� releases. The sneakers will land a bit earlier than we�re used to seeing them-December 21st is the due date. Stay with us after the break for extra images on the �Gamma Blue� Jordan 11 gamma blue 11s and watch for them soon at shops like Nohble.Gamma Blue 11s}Jordan 11 Gamma Blue}Jordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan gamma blue 11jordan 11 gamma blueJordan 11 Gamma BlueJordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan 11 Gamma BlueGamma 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11 gamma blueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma 11sJordan Retro 11Jordan Retro 11 gamma blueJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11Gamma 11sGamma Blue 11sJordan 11 Gamma Bluegamma blue 11sgamma blue 11gamma blue 11s for saleJordan 11 ChristmasJordan 11 ChristmasGamma Blue 11sJordan Retro 11Retro 11 2013Retro 11 Gamma BlueJordan Retro 11Jordan 11 2013Jordan Retro 11Gamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sjordan retro 11jordan 11 gamma bluejordan 11gamma blue 11sGamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11s