Timenza  
 • TIƔWIST TANEGGARUT...
 • Asmuḥyet n "Mathilde" - J. Brel - - Sεid At Mεemmer -
 • Tikti d tmetti taqbaylit
 • "Kimi Wa Pet" amanga n "Yayoi Ogawa" s teqbaylit
 • AKRAREN (Rezki Rabia)
 • BU TMELƔIƔT D BU TSELƔIƔT
 • Tafsut Nni
 • TIYERSI : ammud n yisefra n umedyaz MESƐUDEN Fahim yeffeɣ-d ass n 1 di maggu 2014
 • Tamacahut n yitran II
 • Creḍ ulawen qeblen
 • Deg wezniq-nneγ
 • A Reppi ttxil-k serreḥ-as-d i waḍu!
 • Tifranin ɣef tewwurt, idammen ɣef umnar!
 • "Di lǧerra-k ay awal" adlis n Murad IRNATEN yeffeγ-d tura di teẓrigin Lulu.com
 • Tukkist si "Winna kan d wayla-s" n MAX STIRNER
 • "Feṭṭiwej, Tamacahut n tbelfeḍt war afriwen" tamacahut n Djidji Nait teffeγ-d tura di teẓrigin Lulu.com
 • Ça va pas non !!!!
 • Izem d tsedda
 • A saɛid ulaɛmara
 • L. Lionni s teqbaylit d tunṭict n Nnewal i warrac d tullas-nneγ
 • Aneɣrim
 • TASKELMUḤYET TAMEGGAZT !
 • Tamacahutt s ddaw yitran
 • Apupi ukkarṭun di Laturifal !
 • WISSEN MA D YEMMA-S NEΓ D YEMMA (Rezki Rabia)
 • Tamacahutt n tuḥdiqt
 • Uguren yakk d tifrat (ahat?) n tmurt n Yeqbayliyen
 • Tagi d Sunna
 • Arraz Belɛid At Aɛli
 • Sεid at Mεemmer di BRTV
 • YUḌEN WEZGER, QQDEN AƔYUL. (Racid n Tiγilt)
 • Amdakkel-nni (Crif Wanuɣi)
 • TIQBAYLIYIN
 • Si tefsut n 1980 ɣer tefsut 2013
 • Mimmic d Lulum
 • Ma ur d yezwir winnik,wayed ur k-isenttaray!!
 • Tamγart d teslit-is...
 • Iswan n tfaska n tmedyezt n teqbaylit/tamaziɣt ADRAR N FAD, Ayt Smaɛel (Bgayet) : Tamuɣli n yiwen n uɛeggal n tseqqamut
 • D SSALIMA !
 • D acu i teswa ddunit ?
 • Ahya Ssimra !!
 • Nnif adarγal sγur Murad Irnaten
 • Adrar Σebbi
 • Racid At Ali Uqasi: Slimane Azem 30 iseggasen seg asmi i aɣ yeǧǧa
 • D acu i teswa ddunit ?
 • Tafaska Umezgun Amaziγ
 • Tagara Umerri
 • Asenqed usidi "Nnaqus" n Murad Zimu s usefru
 • Amud isefra "Brut-as i wawal-iw!" umedyaz Nufel yeffeγ-d tura di teẓrigin Lulu.com.
 • Adfel d ideflawen
 • spacer
   

  | | |

  Tagara Umerri

   Wagi d aḥric wis-kuz, aneggaru, umegrad-agi ɣef Umerri. Ma illa ur teɣrim ara aḥric amenzu tzemrem ad teɣrem da: Umerri Assaḍ Agawa. Wis-sin atan da: Yuɣal Ḥmed d Umerri. Wis-qrad daɣen ata dagi: Taɣdemt Umerri.

  Qqimen di 4 di tγarγart, γef tyeggirin, zzin-d i tarbut n seksu d waftaten n uksum irsen γef ugartil. Iqḍa-d inefq-ed Aâli imi iâareḍ-ed imeddukal-is. Tarbaât Umerri d Muḥ Aṛezqi di sin, netta d âaemmi-s di sin. Tetten, ttnecraḥen, ttaḍsan. Yak d imeddukal. Iγli-d laman gar-asen. Ur d-illi usurdu, ur d-illi ccek. D tagmatt. D tadukli γef tgella d lemleḥ. Maca Aâli izga itett Umerri s nqar n tiṭ. Amzun ittalas-as-tt. Amzun iceggeḍ-it kra. Netta tuγ-it yunditt netta d âemmi-s. Ksan-d tundar yiwet yiwet, almi d-ssawḍen Umerri γer txenfuct ubeckid nsen di tesga n uxxam nsen.

  Umerri ur yuki d nda mi itekkat. Ur yuksan, d netta d umeddakul-is tuγiten di nnican, gar tγunam n tmegwḥelt n Aâli. Aâli Wasel, n Iâezzunen, d ameddakul-is iḍelli, d amedddakul-is assa. Ur d-yelli wayen ara a t-ikukru. Γur-s, am akken ur ḍrint. Âait εait. Wanag, urjjin isrussuy tamegwḥelt-is ar tmurt. Tezga ar yidis-is, γef udem ufus akken mi tt-iḥwajj ad tt-iddem imiren imiren.

  Azal ttaken Iqbayliyen n imiren i tmegwḥelt am win ittaken i tlawin nsen: ur ittnuz ur irehhen!

  Assen, isers-itt, isenned-itt ar udekkan di teγmert. Ur d-lli ara γef udem ufus-is. Mi inuda fell-as, yuγit ismar-as Aâli macci d yiwet n tarsast. Isḍarḍeq-as ibardiyen-is am netta am umeddakul-is. Teffeγ swa swa akken i tt-undin. Wa iqqar d Aâli i itekkan γef znad wa iqqar d âemmi-s. Ama d wa ama d wihin, Umerri yuγal d aquran di tγerγert. Icca-t waldun di tesga n ṭṭlam. Izirig ileddayen yuzel γef tamart-is. Immut. Si tiremt-nni d afella, tensa tafat n Umerri. Iquc usirem id-irra i watas n medden. D ayen d tagara.

   

  Xas akken, ikmumes amzun d aqejmur, d ajdar, γef udem-is issaγ-d yiseγ. Ittban-d amzun immut s tfenṭazit neγ am akken ur ibni fell-as. Timi-s tekres amzun ur yuḥtam ara ayen iḍran yid-s. D aya ihi i γef Aâli d âemmi-s ufan ulamek ara as-anfen akken. Ksen-as ula d talaba ines zeddigen, selsen as tayeḍ yumsen, ixnunsen. Ssufγen-t seg uxxam u ewwin-t ar iγzer akken ad ssidren seg azal-is. Ladγa dina is-gan tafuṭuttt-nni id-iqqimen ar medden d tirni. Seg-s issenned γef tezṛutt amzun illa win i t-issarsen. Ur d-iban ara deg-s am win iγlin, am win icca waldun.

  Ihi ula di tmettant rran ad t-ssimsen. Dagi akw i t-ttwaγ. Acku caḍen, ttḥarqen. Am akken tamgarḍt-is ur asen-teccur ara tiṭ.

  Imi Umerri yuγal i Iṛumyen d iqeddacen nsen d jenjar i tiṭ, d aṛejjaq di tgerjumt, llant-ed deqs n temliliyin fell-as. Lkumanda n Tizi Wezzu, ccambitat, lqayed, d iḥerkiyen nniḍen akw i tezzin fell-asen u ternuḍ-as s ufell-a kra n win i wumi ifka tiyita akken ad t-id yerr s abrid. Myal tikkelt, ad as-sennin kra illan gar wallen nsen nutni d ayen n dir, d ayen ifγen i ibardan. Kra n wanida d-tella tukarda, kra n wanida id-illa imenγi ad t-aebbin γef uqerruy Umerri. Xas akken, Umerri izdeγ deg ulawen n medden u yiwen ur ifki deg-s afus.

  Macci d tikkelt  tura i iḥeccem Umerri imsulṭa-agi umaḥras, i ten-id isban d iqwrar imi ur as-zmiren ara. Ur as-ttawḍen ara ula ar ugarz. Mâebbaren d tikti n tuṭfas macci d tikelt u tagara ur d-iffeγ kra syin imi imezdaγ n tmurt llan-d ar tama Umerri. Ansi is-kkan Iṛumyen d ixemmasen nsen, netta s ufus n medden, ad yekk ansi nniḍen. Isban-iten-id d wid ur as-nezmir d netta urjjin iḥbes acemmet deg-sen imi izga ucaqur ines n teγdemt ittqeddir.

  Tusa-d tikti i lkumanda amek ara tsekertfen. Ẓran akken ad as-awḍen ilaq asen ubrid n laman:yiwen seg imeddukal-is. Ilaq as-sbedden. Maca anwa seg-sen?  Amek ara t-qenâen ad ibxes u ad ifek afus deg Umerri illan imiren d assaḍ gar wallen n medden d tirni?

  Refden sarsen ufan-d ilaq ad t-smarkin netta d yiwen seg imeddukal-is. Akken ad yilli usemmarki ilaq ad afen taγwsa ur izmir umeddakul-is ad isemmaḥ. Ilaq asen ad afen  kra uxeclaw ur izmir as yanef Uqbayli ad iâeddi. Ilaq kra d amuqran, ara yawḍen i umdan ar tamart-is, ar isseγ-is, ar nnnif-is. Ayen ara t-icemten gar medden ma ur d-erri ara ttar. Am tamgarḍt, neγ tuksa n sser.

  Xemmem as diγen aṭas u gezmen di rray d akken zemren ad qqenâen yiwen seg imeddukal-is ma illa sbaben-as agejdur, ma illa gren-d tameṭṭut-is ar taḥsirt xas akken ur tuksan ara. Akka ihi ssalin tasraft, fernen Aâli imi d ameddakul amuqran  n Umerri yerna tella-d γur-s tmeṭṭut tecbeḥ nezzeh, akken d-nnan. Gren fell-as meskint ayen ur texdim.

  Ewwin-t ihi ar Tizi Wezzu γef tqacuct iqerray nsen. Azal n 3 ussan d wuḍan i teṭfen γur-sen akken ad tessimnen. Dγa rwin-as aqerruy-is akken iwata. Ssawḍen ihi almi iten yumen d akken Umerri ikcem-as s axxam u kkes sser γef tmeṭṭut-is. Netta anect-a yak ur d-illi maca di tegwnitt am tinna, ibundel Aâli . Idderγel. Yuγal ittwali kan amek ara ineγ Umerri acku mawel ad ssufγen awal ar taddart u as ittwagdel wawal gar yergazen. Akka i tella imiren. Isseγ d nnif am tamgarḍt. Ma illa iffeγ-d wawal macci d ayen fessusen ad tesfehmeḍ i medden d tikarkas. Ladγa ladγa ma γef tmeṭṭut imi kra illan d isseγ n twacult, itti γef uqerruy-s nettat yerna ur tezmir ad tenni kra.

  Iffeγ-d Aâli syin u deg uqerruy-is tban tikli: ad ineγ Umerri, ad yerr ttar akken i wata. Ifra ssuq, tenza sselâa. Immeslay d âemmi-s imi tamsalt tâna akw tawacult-is. Emtawan amek ara t-ksen si tudart imi yuγal-asen d ugur, d ayen iten ssarxan gar medden.

  Bernen Iṛumyuen d iqeddacen nsen ihi Aâli almi yuγal irra iman-is d qebbaḍ lerwaḥ am winna n tmucuha. Win n tmucuha meqqar ittass ar win i wumi teccur, ma d Aâli iccur-itt i Umerri.

  Akka ihi is-ihegga imensi. Yir imensi. Win n uγurru. Yiwen ur yuksan wayeḍ ur yuklal. Umerri ur ixdem kra, Aâli Wasel seccen-t, ccuren-as taqerruyt d tmelγiγt almi ulamek ara yidir ma illa idder Umerri. Ṛzag-it wussan skud idder Umerri. Ufan-as abrid. Deg ussegwass n 1947. Di furar. Ass wis 16. Deg Iâezzunen. Swa-swa ass-mi id-issali Krim Belqasem tarbaât-is OS yulin s adrar send 1954. Yak mlalen netta d Umerri akken ad dduklen mgal amaḥras maca ur umtawan ara, ur zgin ara γef yiwet n tmuγli. Maca ar assa ur neẓri ara amek id-teḍra gar-asen neγ wisen ayen ur dduklen ara.

  Iffeγ yir awal d usali n wayen iḍran d Umerri u yuγ akw timnaḍin n tmurt n Iqbayliyen d tin n Llezzayer d Fransa. René Leiber n uγmis Le Journal d’Alger, yuli-d ar Tizi Wezzu u yura amagrad γef Umerri d tagara n “txidas, war-laman d yir sekka” di tmurt n Uzwaw. L’Écho d’Alger diγen yura ayendin si yennayer ar furar 1947 γef Umerri d tarbaât-is.

  Tamettant n Umerri wa tesrut, wa isfenxer kan. Wa irgem-it wa iwwi-t-id d asefru. Xarttum ar ṭaqa n Iqbayliyen, Umerri ad iqqim i lebda.

  M.A.U

  Asabter yellan deffir wa | Asabter n zdat

  Zdi-t deg Facebook
  Copyright 2006 imyura.net
  Just how well will this year�s Air Jordan gamma blue 11s retro do give that it�s a colorway we�ve never seen before? We can�t exactly imagine an Air Jordan XI sitting on shelves for too terribly long, but we have a feeling they won�t fly off shelves as quick as previous years� �Concord� and �Bred� releases. The sneakers will land a bit earlier than we�re used to seeing them-December 21st is the due date. Stay with us after the break for extra images on the �Gamma Blue� Jordan 11 gamma blue 11s and watch for them soon at shops like Nohble.Gamma Blue 11s}Jordan 11 Gamma Blue}Jordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan gamma blue 11jordan 11 gamma blueJordan 11 Gamma BlueJordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan 11 Gamma BlueGamma 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11 gamma blueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma 11sJordan Retro 11Jordan Retro 11 gamma blueJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11Gamma 11sGamma Blue 11sJordan 11 Gamma Bluegamma blue 11sgamma blue 11gamma blue 11s for saleJordan 11 ChristmasJordan 11 ChristmasGamma Blue 11sJordan Retro 11Retro 11 2013Retro 11 Gamma BlueJordan Retro 11Jordan 11 2013Jordan Retro 11Gamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sjordan retro 11jordan 11 gamma bluejordan 11gamma blue 11sGamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11s