Tansa
Ay ul cfu
Imeslayen
 

| | |

I yaaddan wa zdat wayeḍ
 
I yaaddan wa zdat wayeḍ
Ulac win i d-issewqen
Yal tikelt mi ad iyi-d-yaweḍ
Win i yettaken asgunfu i wallen
Allaγ din ad yezzerweḍ
Izegger i tlisa i s-neḥkem
 
Ass-mi i yi-qqaren ma tesneḍ
S uqesser i yi-sqejqujen
Yal wa yeqqar i wayeḍ
Wissen anwa ajeggu ar a tt-yeddzen
Ameslay-iw ziγ yebbweḍ
Wissen kan amek i yelqem
 
Yeqqar-iyi amek i t-tebγiḍ
D acu n tikta ar a t-izedγen
Amek di ṣṣifa am wiyiḍ
Neγ a t-neg akken-nniḍen
Tirrugza, d iseγ i tettnadiḍ
Ma s tigi ar a t-id-nalem
 
Nekk bγiγ-t am ubeckiḍ
Di lhiba ulac wi t-yifen
Am ubernus bu icuḍaḍ
Ul-is d tala mellulen
Mi i d-ineṭṭeq ger wiyaḍ
Seg tidett i d-izeddem
 
Ar lmidad ar a t-cabiγ
Γef twerqett mi t-srusen
Yal wa, weḥdes ur yebbwiḍ
Azal ar as-fken medden
Yal ajerrid mi t-turiḍ
As-yer tajmilt i usirem
 
Acḥal n wid ahat i tifeḍ
Acḥal n wid i k-yifen
Ass-a m’ur yi-tessineḍ
Ussan ad aγ-semlilen
Yal wa zher-is i yelqweḍ
Nekk giγ-k d war isem.
 
Farida At Harun
Isalen & tidmiwin
Sγur hakim
azul,

tanemmirt tameqrant a Farida ! icbaḥ aṭas usefru-yagi, yesmekta-yi-d acewwiq nni n Crif Xeddam, a tin yuran di twenza-w...

Sγur Ba amγar
Azul a yelli
Amek akken ihi? Atan tikkelt txulfeḍ tannumi, mačči d acewwiq-nni ameɛzuz i ɣ-d-tewwiḍ! Yernu rziɣ-d akken ad sleɣ i taɣect-nni-inem tameɛzuzt, yecban abeḥri (nnsim)-nni n tṣebḥit i d-igellun s rriḥa-nni n tidekt ( wissen ma tessneḍ dɣa tidekt neɣ aql-i ttmeslayeɣ kan di rrayeɛ?) i d-yettaken abeḥri i turret ( mačči “turett”, yessefk ad nqader “rriglemma n tira) akk d umagramen –nni i d-igellun s tesmeḍ akk d nnda-nni iɣeẓran yettezririgen seddaw waluc d iferrawen n yemɣan... S tidet kan a yelli, ba amɣar yexḍa i tkellax d ucuffu uqendur… yekkat “dirriket” deg wudem: telhiḍ a m-t-id-yini, diri-kem a m-t-id-yini; qbel-it neɣ eǧǧ-it!
Iiiiih, a yelli!... D acu ay lliɣ qqareɣ-d akken?! A ba amɣar meskin, tikkelt ɣer tayeḍ kan ini yekcem ɛemreyen!... Ih, mmektaɣ-d! Imdanen n yir tagnit-agi ideg nella, a yelli, ur ttaken ara azal i talqayt n temsal, ttaddamen kan ayen yellan sufella; ɣas a t-yeg Rebbi d alelluc, ma yerqem neɣ yebberqec d netta ara fernen… riɣ a d-iniɣ ttawin iclem, ttaǧǧan adif! Aḥeqq jeddi bu walfin d baba-inu ba i ineṭḍen deg teblaṭ, a ma ur nessin ad ncebbeḥ sselɛa-nneɣ ar teqqim akken texxunner, tburr!... Greɣ tamawt ula i seksu i d-tettnawal temɣart ( nna Rbiḥa), ɣas bnin, ay acek-it, maca yiwen ur itezzi ɣur-s, regglen akk fell-as! Ula d mmi ameqqran, isem-is akken?! Ih, mmektaɣ-t-id! Muḥend Weɛli-nneɣ. Ireggel ɣef seksu n yemma-s, akken ad yesgel neɣ ad yeɛlef “lifrit” i s-d-tettnawal ṭuṭu-s m tceɛrufin-nni yecban tamcict, acku tessen a s-tent-id-tcebbeḥ s tferrawwin-nni n ṣṣlaṭa akk d teḥruzin-nni n lmiṭuc! Ɣas ssuref-iyi a yelli, ma twalaḍ zegleɣ.
Ay abbuuuuuh, ay abbuh!... qrib ttuɣ ayen riɣ a d-iniɣ! Atan ihi:
Asefru iman-is kan d aḥerfi, drus wanda i yettɛedddi; yessefk-as amwanes neɣ amsaɛef. Yessfek-as kra n ttawil ara t-yessezrin, ara t-yessiwḍen i medden… D acu n ttawilat-agi i yessefken? Dagi yal yiwen ad nadin amek…. Kra imedyaten kan:
1) Nezmer a t-nessiweḍ s taɣect melliḥen, ḥninen ( ma yella d asefru i yerzan tayri d iḥulfan—akken ad nḥulfu, u ad nsell i nnhati n wulawen yettumerrten) neɣ s taɣect igedren, yeqwan, yecban rrɛud ( ma yella d asefru i yerzan amennuɣ ɣef tlelli d izerfan n yemdanen —akken ad nḥulfu, u ad nsell i uṭerḍeq n waldun, i wesčenčen n ssnasel yettilin deg iderbuzen n leḥbas…. ) , s taɣect iḥeznen ( ma yella d asefru i yerzan yir tudert, ladɣa tin n lɣeba, tujjma n imawlan akk d taddar, neɣ akal ideg d-nlul—akken ad nḥulfu, u ad nsell i ccḥani-nni akk d lmertat, ɛawaz d ineggaẓen neɣ aqraḥ-nni…)… ; ɣas ma mačči s taɣect-nneɣ, yezmer a t-id-iɣer wayeḍ yesɛan taɣect neɣ ṣṣut i iwulmen i wannect-a.
2) Nezmer ad nesseqdec yid-s amuzig ( aẓawan i s-teqqarem kunwi s “lijinas”-agi-nneɣ), am wakken i nezmer ad nesseqdec leṣwat ( “isemda= effets”) , yecban: abeḥri, aman, igḍaḍ...
3) Nezmer daɣen a t-id-ncebbeḥ s tugniwin (images) ….
Ssya ar d-naf akk ttawilat-agi… ihi, yegra-yi-d kan a m-iniɣ « afud anezmar, anefli deg wayen ttgeḍ akk d tiwwḍin s iswan d-tneǧreḍ ».
Ɣurk ansi tettnuɣnayeḍ si ba amɣar, acku tuɛer ddeɛssu-s, win tḥuza mačči ad yennejbar !
Ba amɣar

Sγur ba amγar
Azul i tikkelt-nniḍen a yelli,

A tawaɣit-iw, a lhemm-iw!... Ttuɣ ur d am-d-priẓanṭiɣ ara liziliv-inu! Atnad ihi:


Sγur Tafat n At yissin
*Tafat n At yissin: Azul fell-am a weltma-tneɣ Farida; s wannuz a ba amɣar. Ur ufiɣ ara awalen lqayen, nnig kra n tezgar-agi n tcennayt (m taɣect uneglus neɣ n lmalayek) Newwara; ihi attan di lebɣim, a weltma:

A win i ruǧaɣ aṭas
i ruǧaɣ aṭas
Ugadeɣ zzman a k-iɣurr
Aql-i ḥessbeɣ iḍ d wass
iḍ d wass
Melmi ara ferzen lumur

Arwiḥ yezga di lweswas
Arwiḥ yezga di lweswas
Ṣebreɣ qerḥen-iyi lehdur
ṣebreɣ qerḥen-iyi lehdur
Newwara (tacennayt, mačči tin n wesmel)

Sγur Yidir n At Nadi
* Yidir n At Nadi: Azulen i kemm, a weltma-tneɣ Farida; s wannuz a ba amɣar. Ula d nekk ur ufiɣ ara ayen yesɛan azal ugar n imeslayen-agi n tcennayt Newwara; ara m-yilin d abuddu sɣur-i:
Wi tɛuzzeḍ yeǧǧa-k iruḥ
Ay ul d acu i k-d-yeqqimen
(La) Ay tesɛeddaḍ di lfuruḥ
Gran-ak-d wussan ḥeznen
Ala ccamat d leǧruḥ
I k-d-ǧǧan wid-nni iruḥen
Newwara (tacennayt mačči tin n wesmel)

Sγur Muḥ n tγennant
* Muḥ n tɣennant: A kem-ssigdeɣ s imeslayen-agi n ujiniral Xaled Neẓẓar ( ba amɣar: N umedyaz Niẓar Qebbani, mačči n bu ukaṣkiḍ-nni i d-tenniḍ. Alaṭif!)

Ad tnadiḍ fell-as a yelli di yal lberr
Ad testeqsiḍ fell-as lmujat n lbeḥer
Ad testeqsiḍ ula d afrux n yiran
A d-azzlen imeṭṭawen-im ugar n yeɣẓer mi ara yesxerxur
A d-nneɣlen d isaffen, d timedwa akk d lebḥur
Ad yimɣur leḥzen-im alamma yeqqel d imɣan, d isekla akk ttjur

A d-tuɣaleḍ yiwwas a yelli, tettwarnaḍ, d tamerẓut n iḥulfan
Ad teḥṣuḍ imir-nni segmi i kem-ifut lawan,
telliḍ teṭṭafareḍ inziz n ddexxan
Imi win i ira (aḥbib n ) wul-im ur yesɛi lqaɛa,
ur yesɛi tamurt, ur yesɛi tansa
Acḥal i yuɛer a yelli , dɣa
mi ara tḥemmelḍ argaz ur nesɛi tansa

Niẓẓar Qebbani ( si taɛrabt ɣer tagi-nneɣ: ba amɣar)

Sγur Ba amγar
Ssuref-aγ kan ttxilem a yelli, acku Muḥ n tγennant-agi a d mmi-s n Wemsed wis-sin.
Ba amγar

Sγur Tansa
Azul a ba amγar akwd liziliv-ines ! :)

Ar mi d imi i yi-d-yura ḥakim, i d-wwiγ s lexbar belli aya, uran fell-as xilla uqbel-iw :)

Tanmirt γef imeslayen-nni i tecna Newwara ! :-)
Ghef akken zriγ, Newwara tecna γef win tessen. Nekk asefru-inu γef Warisem.

Ass ameggaz
Tansa :)

Sγur kamel
azul fellawen merra , tikelt tamezwarut i walaΓ l sit agi , bΓiΓ kan ad iniΓ d akken igerrez cΓwel agi , tanmirt i wid naΓ i tid it id ixedmen, dayagi na y saaiΓ at id iniΓ taswiht agi ar tikelt nniden ma yrad yillu.

Yessefk ad tkecmeḍ ar wesmel akken ad tizmireḍ ad taruḍ kra γef imagraden.
Ma yella ur tekliseḍ ara iman-ik(m) kles da
Copyright 2006 imyura.net
Just how well will this year�s Air Jordan gamma blue 11s retro do give that it�s a colorway we�ve never seen before? We can�t exactly imagine an Air Jordan XI sitting on shelves for too terribly long, but we have a feeling they won�t fly off shelves as quick as previous years� �Concord� and �Bred� releases. The sneakers will land a bit earlier than we�re used to seeing them-December 21st is the due date. Stay with us after the break for extra images on the �Gamma Blue� Jordan 11 gamma blue 11s and watch for them soon at shops like Nohble.Gamma Blue 11s}Jordan 11 Gamma Blue}Jordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan gamma blue 11jordan 11 gamma blueJordan 11 Gamma BlueJordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan 11 Gamma BlueGamma 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11 gamma blueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma 11sJordan Retro 11Jordan Retro 11 gamma blueJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11Gamma 11sGamma Blue 11sJordan 11 Gamma Bluegamma blue 11sgamma blue 11gamma blue 11s for saleJordan 11 ChristmasJordan 11 ChristmasGamma Blue 11sJordan Retro 11Retro 11 2013Retro 11 Gamma BlueJordan Retro 11Jordan 11 2013Jordan Retro 11Gamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sjordan retro 11jordan 11 gamma bluejordan 11gamma blue 11sGamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11s