Tansa
Ay ul cfu
Imeslayen
 

| | |

Imeslayen deg-i i yellan
 

Imeslayen deg-i i yellan

Wiss ma ad fakken s isefra
Mi s-nniγ d ayen fran
Times deg-I a tt-senseγ
Amzun wi i tt-yesmendagen
Tezga tezdeγ ṣṣura
 
Imeslayen deg-i yellan
Ssarmeγ ad iyi-ṭṭixren
Ass-en ad afeγ amkan
Ger wid akken ur nuḍen
Cubaγ win akken ifuden
Aman n tala aalqayen
 
Imeslayen deg-i i yellan
Bubben aγwbel n wid yemmuten
Ttar akken a t-id-erren
Kukran wid-nni i yeddren
Yiwwass ahat ad ssiwlen
Amezruy akken i t-snen
 
Imeslayen deg-I yellan
ḍemaan tidett ad tili
Ad d-sekfel seddaw iẓekwan
Tamsalt n “ Iaaṭṭaren-nni ”
Ma nniγ-d ayen akken yefren
Amek ar a teḍru yid-i ?
 
Imeslayen deg-i i yellan
Zgan fell-i d asteqsi
Ssarmeγ ad iyi-seknen
Abrid wwin wid-enni
Imi di twenza i yuran
Ger tiyaḍ fernen-iyi
 
Imeslayen deg-i i yellan
Nnarnan ğan-d imγi
Xas d imi-w i ten-iṣreqsen
Ass-agi gman nnig-i
Sserḥeγ-asen ad ssrifgen
Ad idiren deffir-i
 
Farida Lğamaa ( At Harun ) 29 Janvier 2007
Isalen & tidmiwin
Sγur hakim
tanemmirt a farida af ucewwiq agi, fiḥel awal fell-as. Ad d-iniγ kan mačči yal azṛu d alqaf! mazal lxir ar zdat :-)

Sγur takniwin
akken nennum a farida, dimma cghwel-im zedig!! yelha usefru agi inem...tanmirt...nh'emel-ikem ayen din :)

Sγur timnilit
tamedyazt-a d ayen igerrzen ama di tγuri ama deg ufran n yimeslayen.
ssarameγ ad ittunefk uzal i tigad ittarun timedyazin amm tigi. Ayγar ur ttemnilint deg yiwen usaru ara d-iqqimen d asmekti akw d tarezzift i yal ta neγ yal ta mu tezdeγ tmedyazt tamaziγt deg wul.

Sγur amayas.oul hourchemt
azul fellam a farid seg tmurt nlmarruk nhmel ikem attas tanemmirt γef tamedyazt agi nnem yelha .ssarmeγ ad ternut γer.zdat.nhmel ikem nniden anda telliḍ.ayuz

Sγur Tansa
Azul Amayas,

Tanmirt !
Melmi stufaγ (saaiγ akud), ttaraaγ-d deg usmel-agi isefra-inu neγ kra n umagrad.

Tamurt anda lliγ tebaad γef tmurt-nneγ ... ilell itent-iferqen annectilat!

D tamurt n wedfel ... Aqlaγ an-nettfaras ciṭṭuḥ-agi n yiṭij i yellan ussan-agi, uqbel ad d-yaweḍ usemmiḍ-nni amcum.

Tmurt-iw mačči d tin i zedγeγ ... d tin i yzedγen d yi.

Farida

Sγur Mmi-s n Wemsed
Azul fell-am a nanna Farida
Isefra-m lhan, s yixef-im aεziz ar gerrzen! Aha kan, γas ḥrec, ad nuγal a ten-id-necnu nekk yid-m. I tluft-nni n yemcac amek?! Nekk ttγileγ di Tizi-Wezzu i telliḍ, a ziγ kemm di tmura Tiskundaviyin ay telliḍ! Jjmiε liman ar tγaḍeḍ-iyi ladγa imi ulac yemma-m yid-m! Tazmert ufud a nna Farida
Tanemmirt
Mmi-s n Wemsed

Sγur Tansa
Tanmirt a Mmi-s n wesmed,

Aha kan a gma... Ilell i yellan gar i d tmurt-iw, mačči d winna i tγileḍ. Yaadda nnig-es s wacḥal...

Tamurt anda i ttiliγ taadda nnig tmura tiskandinibiyin...

Tanmirt γef ayen i d-tenniḍ.

Ma d tamsalt-nni n "yemcac"... imken ulac akw win i yeẓran kra γef annect-agi... neγ imken γilen d asmesxer kan i bγiγ ad smesxreγ...

Netta d tidett-iw... ḥemleγ ad ḥettceγ γef ayen yaanan amezruy d laawayed n zikenni...

Mazal a ttrağuγ, ahat yella win neγ tin ar a yi-d yerren kra γer tansa-inu.

Tansa

Sγur mmi-s n Wemsed
Azul seg wul a nna Farida
Jjmiε liman ar aql-i di rrbeḥ ar yiri imi yi-d-terriḍ awal! Γurk a yi-tεuddeḍ d "ssalupri"-nni i yesqecmiεen lebda deg wesmel; ḥemmleγ kan ad nnecraḥeγ tikkwal, daya! Γas tbeεdeḍ kemm meqqar tzegreḍ lebḥar, i nekk i yettγerrben di tmurt-iw! Γef waya i ttqeṣṣireγ akken, ma ulac ad selbeγ. Nniγ-am-n aya axaṭer ur d-keccmen ara γer dagi wiyaḍ, nekk yid-m kan i nella dagi. Wissen ayen d-qqreγ akken ma d lewqam neγ sserwateγ kan berra i wennar? di tedmi-w riγ a s-fkeγ cwiṭ n terwiḥt i wesmel; a d-iniγ timsal akken-nniḍen, ahat ad ilin wid ara yafen iman-nsen deg wesqecmeε-inu, neγ ala?! Yir nettat-nni d asqecmeε kan i la sqecmiεeγ yid-s, nettat teẓra ayagi, γef waya i tessusem ur iyi-d-tergim ara. Lemmer ad teḥṣuḍ acḥal i ttnecraḥeγ imi llan deg wesmel tid yettarun tamaziγt, γas kerhent-iyi maca, wi yecqa ulac fell-as; ur iyi-d-fhiment ara kan.
Tamsalt-nni n yemcac ad nuγal a s-neqqim. Awer tennuγniḍ a nna Farida. Ur yessefk ara ad terfuḍ fell-i, acku mazal ad kemmleγ deg wesmesxer-agi. Tanemmirt. Ssarameγ-am talwit.
Aqerruy n texsayt
Tamawt: Tikkelt γer tayeḍ jbu-d γer dagi, ad nettemsawal nekk yid-m am watmaten kan.

Sγur |tilelli | |
bΓiΓ ad am d iniΓ kan aweltma tanemmirt taΣlayant Γef ucewwiq a

Sγur mmi-s n Wemsed
Azul a nna Farida, ass ameggaz; ar tufat

Sγur Tansa
Ass amggaz ula d keč.

Suref-iyi ur k-in-erriγ ara acku ur stufaγ ara ussan-agi...
Yarnu imi d ayen ad tetteddu tegrest, iγelli-d ṭlam zik! ( 4 n tmeddit iγelli yiṭij ), dγa ak-yini wul-ik ur ttnal acemma !

Wissen ma yewwet udfel di tmurt ? Acku akka i d-nnan acu-t wass-en.

Ass ameggaz

Sγur Mmi-s n Wemsed
Azul a nanna Farida
Yewwet wedfel di tmurt, ih, akka i d-nnan; nekkni dagi d asemmid' nezzeh, ladgha deg yid' ( ah'lil ghef win ur nejwig')! Kemm, yec'c'a-kem lweh'c n wanda tellid', nekk yec'c'a-yi lweh'c n Wehran, sin ur nes&i lwali; nettghid'!
Te'zrid': Isefram ghrigh-ten kan, wer&ad i s-ligh i s's'ut-im, acku nekk h'ninegh nezzeh, ugadegh ad ttrugh!! Tikkwal ttar-iyi-d awal, akken a m-kksegh cwit' n lweh'c fell-am!
Tamawat: Xerben isekkilen-nni, &ad ur d-ttbanen ara mad'i ( wid nni yes&an tineqqid'en d ikafuten) ghef waya a m-n-urigh akka! ssaramegh ad tegzud' tira-w.
D acu tennid' deg yisem i m-d-fernegh " Madmuzal Merttif"?! Beddlegh-am isem akken ur kem-neqqen ara wat taddart-inem!
Mmi-s n Wemsed ( aqerruy n texsayt)

Sγur Musa
Tanemmirt i kem yattarun isefra zeddigen am wi ( wigi).
ṣṣura = tafekka ( yerna yarrimi = rime)

Sγur Tansa
Azul a mmi-s n Wesmed,

Ayγer "Merttif" ?... Ur fhimeγ ara .

Farida.

Sγur Tansa
Azul a Musa,

Tanmirt tameqwrant.
Ad d-erreγ wiyaḍ, mi stufaγ.

Tansa

Sγur Mmi-s n Wesmed
Azul a nanna Merttif
I kemm i wacu i yi-tbeddleḍ isem-iw?! Si mmi-s n Wemsed, terriḍ-iyi d mmi-s n Wesmed ( qrib a yi-terreḍ d mmi-s n wesmel)!! Ilmend n waya, ibedd-iyi-d jeddi di targit, yenna-yi-d “ Amek akka ara k-tbeddel isem-ik, d kečč tessusmeḍ?! Nekk, semmaɣ-am “ Merttif” acku d kemm i yezdin sin wawalen-a” Lemmer d ttif”, ɣef waya i m-t-rriɣ d isem, akken t-yenna At Mengellat “
S kra n wayen ɛzizen fell-i
S yisem-im i s-giɣ isem
Akken ul-iw ad yetthenni
Ad iɣil mazal-ikem”
Ttxayaleɣ-kem-id telsiḍ takebbuṭ (parka) n teglimt n “llurs” ( ifis-nni ameqqran), tesberbreḍ ɣef lkanun, tezziẓineḍ; taccuyt neɣ tuggi trekkem daxel-is tyaẓiṭ, mmmmm.. a wi tt-yeččen tyaẓiṭ-nni! Wa yekkes Rebbi ar d akem-ǧǧeɣ kra n wass bla imensi! Tettbaneḍ-iyi-d tuɛreḍ cwiṭ a nna Merttif! Anda akka telliḍ? di Ssibiri?! Aḥeqq nnesxa, ar yesqujjer-iyi usemmiḍ, a lemmer a yi-d-tazneḍ taqerɛet n ddiban (isem-is “ vuṭka”), ar ddiriket ɣer lǧennet.
Mmi-s n Wesmed

Sγur Mmi-s n Wesmel
Wi ara yi-yefken yelli-s
Siwa ma d leblis
I iεecqen deg yemcumen!!
I wacu tasusmi-yagi-inem?!
Mmi-s n Wesmel

Sγur Tansa
Azul !

Tebbwḍeḍ akw γer vudka!
Ma waareγ ... ur waaireγ ara...
Acu kan qqaren γur-neγ: Win i yeččan tayaẓiṭ n Yiflis, ad iheggi tinn-is ! :))

A yekkat umeččim dagi !
Cedhaγ tamurt-iw, taddart-nneγ...
Ahat akka tura yella waḍu yal ass!

Ziγ tesneḍ ad tessefruḍ ....

Tansa...

Sγur Memmi-s n Wesmel
Azul a nanna Merttif
Nekk la m-d-ttmeslayeγ γef nnger, kemm teqqareḍ d acu i d-yeğğa! Amek akka ur tuεireḍ ara?! Steqsaγ-kem-id ma tjewğeḍ, kemm la tesmeεriqeḍ! A γas ini-d, akken ad iẓer mmi-s n Bnadem d acu ara yeg; ma i d-iheggi i tmeγra neγ a s-yerr tablaṭ i wul! Aww!! ur uklaleγ ara taqerεet n Vuṭka sγur-m! Acḥal n iẓuruten i teswa dinna di Rus?! A kemm seg wid-nni yesεan tiγirdemt di leğyub-nsen! Nekk d yiwen si "lfan"-inem a nanna Merttif: seg mi sliγ cwiṭ si icewwiqen-inem d nekk ttarguγ-kem. A ziγ d taγect n Ṭawes Σemùruc ay tesεiḍ! Jjmiε liman ar d ayen i ugadeγ ideg d-γliγ! Seg yimir-nni ara tura ur teffiγ taγect-inem tamelḥant aqerruy-iw. Ccah i yi-iga rray-iw, mazal ttnadiγ tafat.
Ur ttagad γef taddart-im, yernu jjmiε lidam a lemmer a ten-iḥaz kra a r d k-fuγ, u ar d ssnegreγ rreb n Dzayer.
Memmi-s n Wesmel

Sγur Memmi-s n Wesmel
Azul i banjur
Ttuγ ur d am-d-nniγ ara aya: Azen-iyi-d icewwiqen-agi-inem akken a sen-sleγ weḥd-i, acku ansi d-ttaruγ yuεer akken a ten-d-ddmeγ.
Iḍ n pappa yettnawal ( 31/12/2007) aql-i a wen-d-azneγ ttṣawer-inu γer wesmel, a yi-teẓrem acḥal i cebḥeγ. Tessneḍ ḥqa Lyunardu di kapriyyu?! Akken i giγ nekkini.
Adyu ciγi ( yak akka i qqaren irumyen; ssarameγ kan ur yettili ara d lkεib s treqbaylit, acku cwiṭ-agi n trumit i ssneγ, γriγ-t γer umeksa n Lqayed n taddart-nneγ, isem-is "La Frans nuṭer mar batri".
Sslam-iw aqerḥan i tyaẓiṭ-nni-inem ( mmmm!!!)
Memmi-s n Wesmel

Sγur Tansa
Azul fell-ak !

Mmuteγ si teḍsa !...
Smaariqeγ ... nekk d tinna n ḥanun zanun ! :)
Arju ihi ad smaarqeγ akken ilaq... fek-iyi-d kan tansa (email)anda ak-in-ceggaa yiwen neγ sin n isefra...

A yarnu... anwa akka i d-ibedren tamurt n Russ ! Werğin i d-udreγ tamurt-a !

Ar mi d ass-agi i ẓriγ saaiγ ''les fans'' !... wissen ma xilla, ma ssawḍen ad gen taddart !

A wi yufan ad isaau taγwect n Ṭawes Amruc...! Ḥemleγ as-sleγ... ad d-serseγ deg usmel-agi yiwen n usefru fell-as...

Tayaziṭ-iw... Awal tenniḍ-t-id...Newaar nekwni s wigi n Yiflissen !

Ar tufat gma

Sγur Mmi-s n Wesmel
Azul, aseggas ameggaz a nanna Merttif. Ghas azen-iyi-d icewwiqen-inem, teglu-d s ttes'wira-m. Tansa-inu ulac wi ur tt-nessin ara. Ussan-a a m-n-tawed' ttes'wira i s-uznegh i Winna ass-a. Ar tayed' a nanna Merttif.
Imi mac'c'i di Rrus i tellid' anda ihi?

Sγur D aghyul-nni kan
A mmi-s n Wemsed,

d tagi tura i d asirem n Yeqbayliyen, atan tekkan γef tεekkazt-is,
ttargun yes-s imal igerrzen:

http://www.kabyle.com/nicole-thiziri-une-qu%C3%A9b%C3%A9coise-au-c%C5%93ur-kabyle-469-141207

Sγur Mmi-s n Wemsed
Azul fella-wen
A dadda aγyul!
Aseggas ameggaz a dadda Γlulu. Amek teẓriḍ dagi i lliγ?! Jjmiε liman ar kečč d "tiliktaya", "tilija" n tidet a dadda Γlulu! Steqsaγ-n fell-ak akken a d-taseḍ γer "lpali n seksu d iḍebbalen" ad teččeḍ, ad tceḍḥeḍ "tamaziγt lung ufisyal", kečč tesmenyafeḍ ad truḥeḍ ad teglilzeḍ!
Kecmeγ γer tkabilt-nni n yir lqum ( yerna i wudem-ik kan " pur tu far blizir, a dadda Aγyul, wamag nekkin ttkukruγ ad qqimeγ din, a yi-iεeğben iṭeẓṭuẓen-nni, dγa ad uγaleγ ad nnameγ tyimẓin timezza!!
A dadda Γlulu ameεzuz, attan tuγal-d tmadamt Nuγmun-nni, tra a d-tawi yes-i akud!
A lemmer dagi i telliḍ deg lanjiri, ad tesleḍ leεğeb; ad tuγaleḍ a d-teqqareḍ lεib am nekkini!
Aḥeqq jeddi ar ma tkemmel akka ar nuγal akk "li bidi"!!!!!

* Yessefk a yi-d-temleḍ amek i teẓriḍ deg teγmert-agi i lliγ?! Cukkeγ-k ula d kečč d "pulos bulitik"!!

Sγur Mmi-s n Wemsed
I NANNA MERTTIF
FIḤEL AD TERFUḌ FELL-I, AḤEQQ JEDDI AMSED, MA YELLA WI KEM-IḤEMMLEN DAGI AKKEN I KEM-ḤEMMLEΓ NEKKINI? A NANNA mERTTIF§
"PULIS (mačči pulus) PULITIK" I RIΓ A D-INIΓ A DADDA Γyul.
Tamxixt-nwen

Sγur D aγyul-nni kan
A mmi-s n Wemsed,

a aεebbi i d-εbban fell-i, zzuγren-iyi-d d webrid-agi, ur ḥtamaγ ara
almi k-walaγ dagi.
Atah ihi wamek yeẓra dadda-k γlulu dagi ay telliḍ.
Ula d dda Ğamal nniγ-as ma yeεreq-ak mmi-s n Wemsed
ata wanida yeddawar.
http://www.imyura.net/Tasgaimedyazen/TansaTilelli/tabid/118/ArticleType/PostComment/ArticleID/298/Default.aspx

Sγur D aγyul-nni kan
d aεebbi mačči a aεebbi

Sγur D aγyul-nni kan
Ur uḥtameγ mačči maγ

Sγur Mmi-s n Wemsed
Azul a dadda Aγyul
Tanemmirt-ik a dadda Aγyul γef tinin-inek. Ur i yi-d-jebbed ara γef mass "FULKLUR", t't'ixxer-iyi akin seg-s!
Attan tuγal-d m uperpur-nni n Z'uγmun!
"Ji in kistyu": i wacu lh'iwan "ttilija" akka am weqjun ttmeslayen-as s trumit: Aγitt! Γiti! Appuγt!...", aγyul ttmeslayen-as s teqbaylit akk d t aεrabt: Cccuwww, ugef!!" ?!
Err akka, ay aγyul!!!!!!
Ihi aγyul : "kamit'u-simitik", aydi: " andu-urupiyan"!!!
Mmi-s n Wemsed

Sγur Amcum-nni
Azul a nna Merrttif
Aql-aγ nerra-aym taxxamt-agio d adaynin, wissen ma tessneḍ adaynin ideg yella lmedwed?! Kemmini "zmigri" n tnefcic, ur tettisineḍ ara tigi! Aluγ! Ji ptit kistyu: Tura kemm, tettidireḍ di Kanada neγ di Alaska, neγ di Rus neγ wissen anda? Amek i d-tessrusuyeḍ seddaw isefra-m " At Harun"?! Isku: tettazneḍ-ten-id tgen-asen-d "lkaci" di tγiwant n At Harun, isku tettaseḍ-d txeddmeḍ-ten-id da, acku dagi i m-d-"tettas" spirasyu neγ amek?!
Kistyu-nniḍen: Isem-im: Farida, Tansa-tilelli-libirṭi, Zahiya neγ kuma ti ṭapal?!
S war liẓaryar panṣi. Isku tjewğeḍ, tennebraḍ, d tağğalt, werεad akk tejwiğeḍ.....

Nekk d seg Yeflisen n Melli
Amcum-nni

Sγur Amcum-nni
Agulen=liz iγuγ: aseγti= kur-iji:
Yessefk ad teγreḍ aya:
"nerra-yam taxxamt-agi"
Γelṭeγ si tugdi, ugadeγ a yi-d-tafeḍ, a yi-teččeḍ aqerruy-iw!
Amcum-nni

Sγur Tansa
Azul akw fell-awen a keč/kunwi i yaamren dagi rreḥba !

Ay amcum. Tenniḍ : "Aql-aγ nerra-aym taxxamt-agio d adaynin, wissen ma tessneḍ adaynin ideg yella lmedwed?! Kemmini "zmigri" n tnefcic, ur tettisineḍ ara tigi! "

Ma d tin i yettnefcicen ... ecc akkin-ihi... ur lhiγ ara!
Ulac win i d-urzeγ γer dagi !! iḥuh !

Ma d adaynin...!! Ma ur ssineγ ara d acu i d adaynin d lmedwed... xas ad beddleγ nnekwa-w !
Aha ṭra ... tezriḍ kečč d acu i d takanna, d acu i d tujrutt, d acu i d tacraft !! :-)

Anda ttidireγ ... Hum...anda akken i llan wid iγ-yecban, nekwni s Yeqbayliyen ! :-) ... Muh af-it-id !

At Harun a d adrum-iw i wumi qqaren akken :-)... deg Yiflissen n Lebḥar !

Awwah.. aha !! Mačči d agi i yi-d-tettas "linspirasyu !"... Xilla i saaiγ... acu kan ttaraγ-d kra deg wesmel-agi... s ya γer da... mi d-yenna uqerruy-iw! :-)

Akken i k-yehwa semmi-yi ! :-)...Kečč-ani isem-ik "Amcum-nni !" :-)

Ih, ih..fehmeγ...ih..ulac liẓaryir pensi .. ih ... :

1) Ur lliγ d tağalt n wabaaḍ..
2) Ur lliγ d tameṭṭut n wabaad

... a ttrağuγ warisem ...
( Mačči Warisem-agi n wesmel !... warisem, s "w" amecṭuḥ ..)

N yiflisen n umellil kečč !!! Ihi llan ssin deg wesmel-agi n tmurt-ik !! Yiwen deg-sen d lḥusin ukerdis !

Tinna i yefren isem-is ! :-)))

Sγur Yir argaz
Azul a nanna Merttif,
A yi-yekkes Rebbi ar jjmeγ-kem a nna Merttif, a tameṭṭut lεali.
Γurk ansi tettεudduḍ d tatut i kem-ttuγ, a d astufu kan ur stufaγ ara.
Buddeγ-am tazmert d talwit, ar tikkelt-nniḍen

Sγur Yir Argaz
Azul
Σni tγunzad'-iyi ula d kemm, neγ c'c'uren-am taqerruyt-inem fell-i?!

Sγur Tansa
Azul !

Lukan ak-iniγ ur ẓriγ ara akw γef acu akka i d-tettmeslayeḍ !
Anwa ar ad iyi-ččaren aqarry-iw !? Ayγer ... acu n tmeγra - neγ n tmeγriwin - ani i txedmeḍ !?

Ar tufat :-)

Sγur amayas n imetghren lmarruk
seg tesdawit n dda lmulud mΣamri deg wilaya n imetΓren ar am nettini a tanemmirt im Γef timdyazin nnem acku lhant attas nessaram afud ameqwran d taΓzi n leεmer tanemmirt nniḍen tudert i yimaziΓen marra

Sγur Mmi-s n Wemsed
Azul
Melmi ara n-aseγ akken ara s-d-xed'beγ tamcict-im i Z'kut'?!
Mmi-s n Wemsed
Tamawt: D wagi i d lawan ideg jewwjen yemcac.

Sγur mahrouche
deg tmaziγt tatrat, nesseqdac awal "tamedyazt" iwakken ad d-nemmeslay γef yiwet n tewsit taseklant (genre littéraire), aya yezmer ad d-yexleq arway (confusion / ambiguité), acku awal-a yezmer ad yesεu anamek n tmeṭṭut i ixeddmen isefra s tenmegla (opposition) γer umedyaz win ixeddmen isefra, γef waya ara d-sumreγ dakken tawsit-a taseklant ad as-nsemmi tamedyezt, ihi γur-neγ: tamedyezt = poésie, tamedyazt = poétesse, amedyaz = poéte. D amawal-a i yettwaseqdacen deg tesga n tmaziγt deg tesdawit n Bgayet.

Sγur Ğamal Benεuf
Azul fell-awen
Am tannumi, rziγ-n γer da akken ad γreγ i d-yennan bu tqerruyt-nni n mmi-s n Wemsed, taggara atna ufiγ-d Meḥruc ( d aselmad yettwassnen nezzeh deg ugezdu n tutlayt d yedles amaziγ n Bgayet). Ihi ad farṣeγ tagnit akken akken a s-iniγ azul i netta, azulen-nniḍen s wayes ara yeglu i wiyaḍ: Kamal Buεmara, Σellawa Rabḥi, Dehbiyya Σebrus...). Di temsalt n wawal "tamedyazt" d "tmedyezt" ula d dda Σebdella Ḥaman akka i yeqqar, akken ara yessemgirred gar tmedyazt (lall isefra) akk d tmedyezt (asefru s yimmad-is); ula d nekkni neεreḍ ad nesseqdec aya, maca, ur tečči ara, ur teddi ara ger medden, wissen ayen?!
Tanemmirt-inek ihi a mass Meḥruc; war ma ttuγ weltma-tneγ tamedyazt, i wumi ssarameγ afud meqqren d tikli γer zdat deg ukelles n tmedyezt-ines.
Tamawt: ssya d afella a d-uγaleγ s kra n tamawt γef tigawt-agi ukelles isefra.
Ğamal Benεuf

Sγur amghid
Tanemmirt γef usefru inem, a llal-as n tillawin,
qqlil n tillawin i yesfrayen, ilmend n waya ad m buddaγ
tabγest tameggazt d uffud ameqqran.
Ar tufat a weltm-a.

Sγur |ABDENNOUR | |
Tanmirt tamuqrant, ass amezwaru i dusir ar tamat tagi, usinγara adaru aken yelhan taqvaylit yamaa vγir a disinaγ, mayela wamek a yedčigaam ayen ilaqen iḍremen mači ḍaγevel, iwaqen a daruγ s tqvaylit asegas idesedun.

Sγur Sεid n at Mεemmer
A dda Ğamal, a mass Meḥruc,

steqsaγ Uzerrad γef temsalt iγef tettmeslayem, ata wamek d-yenna:
Ih! Tamedyazt d tameṭṭut yessefrayen neɣ ideyyzen
(si dyez = ssefru) !

Ttifxir "adyaz" neɣ "tadyazt" neɣ "adayaz" neɣ "tadayazt".

Sγur Mahrouche Hacene

Awal "amedyaz" d awalnut (néologisme) deg teqbaylit nugem-it-id deg tcelḥit. Deg tcelḥit, d uεzil ur yesεi la amyag la isuddimen, ulac γur-sen amyag "dyez" meḥsub "sefru", yesεa anagar yiwen n unamek : win yessefrawen, yerna d adigan (local) dinna kan i yella, maca ila (yesεa) amegdawal (synonyme): "aneḍḍam = amedyaz", amyag "neḍḍem = sefru". Deg teqbaylit, nefka turagt i yiman-nneγ (nessuref i yiman-nneγ) akken ad d-nessudem seg-s awalen-nniḍen yecban : tamedyezt = poésie, smedyez = sefru, asmedyez = faire de la poésie, niḥeqqa, awalen-a akken ma llan d iwalnuten.
( i Djamal Benaouf: ulac-ik deg tfaska n tmedyezt n Udrar n Fad).

Sγur Ğamal Benεuf
Azul fell-awen,
Tanemmirt-nwen ay atmaten ilmend unadi-yagi akk d uγizi deg inumak n wawalen... Dayen ara isefḍen calwaw seg yeẓri. Nekk, nniγ-d d dda Σebdella i d-yennan akka " tamedyezt" i isefra, "tamedyazt" i tin yessefruyen". Nniγ-n daγen neεreḍ a t-nesseqdec, ur yeddi ara wawal-a; yernu d tidet ur yeddi ara drus maḍi i t-yeqqaren. Awal " adyaz" akken i t-ufiγ di kra imawalen ( wissen dγa ma ṣeḥḥan?), i t-yesnamken s waya " ccna" dγa akka i t-ssqedceγ deg useggas n 1990 di tsella (tasγunt "Azul" ; ula d Kamal yeẓra-t ur d-yenni fell-as acemma. Tikkwal-nniḍen mačči d imussnawen kan i tt-iferrun, γas d ṣṣwab i d-qqaren, maca, teffγent tirga mxallfa. Kker ini-as i kra n yiwen: mačči d anamek-is n tidet i s-yettunefken i wawal "azayez/izuyaz"! Anwi yeqqaren deg iseggasen n 1990 " amyaru/imyura" akk qqaren "amaru/imaruten" atan ass-a asmel-a isem-is "imyura"! Ihi ssya d afella ad qqareγ " amsefru" akken i t-yeqqar Si Muḥ.
Ur n-usiγ ara γer "Wedrar n Fad" acku ur iyi-tessulef ara tegnit, a gma-tneγ Ḥasan; maca, γas baγ (γabeγ) ḥṣiγ d kunwi i yellan di tseqqamut n yenzurfa (Kamal Buεmara d kunwi si tesdawit n Bgayet), yernu d ayen i yi-yessferḥen nezzeh. Ḥṣiγ daγen d Malek Ḥud i yeṭṭfen adeg amenzu (ma ur zgilen ara wid i yi-d-yewwin isalan-a).
Tanemmirt-nwen
Ğamal Benεuf

Sγur mahrouche hacene
Ha-ten igmaḍ n temzizelt n tmedyezt n Udrar n Fad (Tawala tis sḍist = sixième édition / mars 2008) :
1. Qaci Said
2. Slimani Idir
3. Houd Malek
Arrazen n usebγes:
Tantala : Yahia Bey Fatima
Tameṭṭut : Said Miria
Ilemẓi : Djoudi Fahem
Imezgi : Ouali Hakim

Sγur Ğ.B
Azul,
Tanemmirt ilmend wumlan-a i γ-d-tewwiḍ γef temsizzelt, a gma-tneγ Ḥasan.
Ğ.B

Sγur Ğ.B
Ttuγ tazelγa n wayla "n" deffir ilmend.
Tanemmirt
Ğ.B

Sγur Ğ.B
Ttuγ tazelγa n wayla "n" deffir ilmend.
Tanemmirt
Ğ.B

Yessefk ad tkecmeḍ ar wesmel akken ad tizmireḍ ad taruḍ kra γef imagraden.
Ma yella ur tekliseḍ ara iman-ik(m) kles da
Copyright 2006 imyura.net
Just how well will this year�s Air Jordan gamma blue 11s retro do give that it�s a colorway we�ve never seen before? We can�t exactly imagine an Air Jordan XI sitting on shelves for too terribly long, but we have a feeling they won�t fly off shelves as quick as previous years� �Concord� and �Bred� releases. The sneakers will land a bit earlier than we�re used to seeing them-December 21st is the due date. Stay with us after the break for extra images on the �Gamma Blue� Jordan 11 gamma blue 11s and watch for them soon at shops like Nohble.Gamma Blue 11s}Jordan 11 Gamma Blue}Jordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan gamma blue 11jordan 11 gamma blueJordan 11 Gamma BlueJordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan 11 Gamma BlueGamma 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11 gamma blueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma 11sJordan Retro 11Jordan Retro 11 gamma blueJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11Gamma 11sGamma Blue 11sJordan 11 Gamma Bluegamma blue 11sgamma blue 11gamma blue 11s for saleJordan 11 ChristmasJordan 11 ChristmasGamma Blue 11sJordan Retro 11Retro 11 2013Retro 11 Gamma BlueJordan Retro 11Jordan 11 2013Jordan Retro 11Gamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sjordan retro 11jordan 11 gamma bluejordan 11gamma blue 11sGamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11s