Tamedyazt  Réduire
 • TILELLI
 • TIƔWIST TANEGGARUT...
 • Lakul n tayri (Tasuqqilt n "Madrasat al Hub " n Nizar Qabani
 • Ad nemḥemmal
 • BU TMELƔIƔT D BU TSELƔIƔT
 • Tafsut Nni
 • TIYERSI : ammud n yisefra n umedyaz MESƐUDEN Fahim yeffeɣ-d ass n 1 di maggu 2014
 • Creḍ ulawen qeblen
 • Deg wezniq-nneγ
 • A Reppi ttxil-k serreḥ-as-d i waḍu!
 • A saɛid ulaɛmara
 • L. Lionni s teqbaylit d tunṭict n Nnewal i warrac d tullas-nneγ
 • Ugadeɣ ad temzel tefsut
 • TASKELMUḤYET TAMEGGAZT !
 • Tamacahutt s ddaw yitran
 • Tamacahutt n tuḥdiqt
 • Tagi d Sunna
 • Ma ur d yezwir winnik,wayed ur k-isenttaray!!
 • Amulli n YEMMA: Mehjuba At Azzuz
 • ZAAZI
 • "Brut i wawal-iw" n Nufel Si tira ar tira
 • Azaglu
 • Ddivan, abehri, tudert n Abu Newwas
 • Neqber (Malek Houd)
 • Hemmel-iyi
 • Asmekti Muhya, awal, sin..."Ttxil n wudem-im"
 • Neččeḥ yiwen yiwen (M. Houd)
 • Ula d tagi d ssalima
 • Σeffeṭ (Malek Ḥud)
 • AΓULID NULI-T
 • Imedyazen am zik am tura
 • WIZA
 • Tiddukla i tmanit (Sɣur : D. Messaoudi)
 • Awala ger wergaz d tmeṭṭut (sγur Σmer u Deḥman seg Tala n Tazart)
 • Aqeddac үef yebkan (Sүur : D.Messaoudi, Takerboust)
 • Aya zṛiγ-t di Muṛsilya ! (Ğamal at Udiε)
 • tamurt imedyazen, Mexluf BUΓAREB
 • Berzidan iẓẓan d wakraren-is
 • Dihin…dagi ! (sγur Ğamal at Udiε)
 • imnegfen
 • Amenzu
 • Malek Ḥud: tasuγelt n usefru n Tespenyulit Angela Figuera Aymerich "Je ne veux pas" & Muḥend Saεid Amlikec
 • Terwi tebberwi (Sγur: D.Messaoudi)
 • Melmi ara yesleb urumi?
 • Imeṭṭi n wegdud (A. Mokrani)
 • "Ṣellit tura f Muḥemmed"!
 • Yennayer (Islam Bessaci)
 • AHRAḤU! (sγur Islam BESSACI)
 • Tiktiwin ubeεuc…neγ…ḥedṛeγ mi teḍra !
 • EĞĞT-AΓ
 • Affar d ugerninuc
 • Tallit n gerninuc (Ğamal at Udiε )
 • Yusef Ɛcuri : Kraḍ (3) isefra
 • Agujil (asefru sγur Amar Mokrani iwaḍiyen)
 • Tamusta n isefra sγur Belqasem Iḥiğaten
 • Kraḍ isefra n Ḥsen Maric
 • A kra i mu zeddiget lḥila
 • TANUMI g Tiṭṭawin: Nker Ay Amaziγ!
 • TUGDUT
 • Am wi yellan (C. B. Tanaslit).
 • I kečč a dda Muḥ
 • ISEFLAN N TEFSUT
 • In-asen daγen ayagi
 • Iγerban atnaya
 • Sif ...
 • Tawenza yurğan talalit
 • Ttxil-ek ay ul cfu
 • I kečč ay Azwaw
 • Teγzi n yiles , ammud isefra sγur εabdelḥafiḍ Kerruc
 • Farida n At Harun: Cfan igenwan...
 • A dda Ferḥat
 • Malek ḤUD
 • Nnig Wurfan sγur Abdellah Arkoub
 • Tamusta n isefra sγur Belqasem Iḥiǧaten
 • Asegres n Belqasem Ihiǧaten
 • Yugurten Segni
 • Timeẓriwt n Laḥlu
 • Asefru n Lwennas Matub ɣef 20 deg ibrir
 • Sliman Azem: Afṛux ifirelles
 • TAJMILT IWFENNAN (Farid Fellahi)
 • AMRIG-IW (Rabah Bettahar)
 • Ṛemḍan at Menṣuṛ (Isefra n at zik)
 • Inna-yas Ccix Muḥend
 • TRISITI
 • Ass n 25 di Yunyu : yeγli usalas
 • Belqasem Iḥiǧaten:Seg wawal γer wayeḍ.
 • Tamurt-inu ur tgi tamurt (ADERFI Laarbi)
 • Temẓi (Farid FELLAHI )
 • Aḥeddad l-Lqalus
 • Belqasem Ihiğaten
 • Muḥend U Σisa n Tala n Tazart (Awines (siècle) wis 18)
 • Daḥman Umsal
 • Nek d caf imaziγen (Tinzawatin)
 • Laḥlu' Musa: Yal awal s bab-is
 • Asefru n Σmeṛ amceddal (~1850)
 • spacer
   

  | | |

  TIƔWIST TANEGGARUT...

    

  “ TIƔWIST TANEGGARUT...”

  (Tamezgunt)

  Ibuddan:

  I Kateb Yasin d Mḥemmed Isyaxem; i Muḥya d Ɛellula; I Mebruk At Ḥami d dda Akli n At Lḥaǧ Muḥ; I Ɛmer Mezdad d Racid Ɛellic; I Akli Qbayli d Sɛid At Mɛemmer; I umeddakel-inu n wugar n 35 iseggasen aya “Saɛid Ẓamuc”; I wid yakk yuklalen... Seg wul.

  Tafelwit tamenzut

  Asayes 1

  Deg wexxam yellan di taddart. Akli yeqqim ɣef ukersi, akaram deg iciwi-is, yerra aqerruy-is ger ifassen-is, yettxemmim deg imeslayen i s-d-yenna U Tudert.

  Taɣect n U Tudert :

  Timlilit d-ssutreɣ seg-k ass-a, riɣ-tt ad tili mačči d tin n ger umuḍin d umejjay-ines, maca, ad tili ugar ger sin imeddukal. Sin imeddukal-nni n zik-nni.

  A s-tiniḍ d akniwen nekk yid-k, ay Akli! Akken i d-nlul, akken i d-nekker deg yiwet taddart. Akken i ɣ-tezdi lmeḥna, i ɣ-yezdi liser. Yezdi-yaɣ  usirem, tezdi-yaɣ ula d targit; ɣas tikkwal, tirga mxalfa!..

  Nekk yid-k ay Akli, nlul-d akken  yal yiwen deg-neɣ ad ikemmel wayeḍ. Amzun akken d sin wudmawen-nni n yiwen uqarid neɣ n yiwet tepyast.

  Ula d tayri tezdi-yaɣ ay Akli. Ulawen-nneɣ wellhen ɣer yiwet tlemẓit. Tilemẓit-nni iɣef yerna yisem-is « TUDERT »! Tudert i d-irennun tudert i tudert! Tudert-nni taḥnint n wul, tucbiḥt, tumliḥt, m sser n ṣṣifa ; m taɣect uɛeqqa yessawalen iɣef tecbeḥ teqbaylit!

  Yes-s i nedder temẓi-nneɣ, d nettat i yessafsen fell-aɣ tiɛekkmin-nni iɣeblan; yes-s kan i nessen tiẓeṭ d ccbaḥa n wussan; ye-s-s kan i nwala tafat, amzun akken d taftilt-nni ireqqen deg wuḍan n tmara swayes zehhunt wallen! Ur nezgil ara ay Akli, mi s-nsemma akken «Aneglus n tmella neɣ lmalayek n rreḥma » acku ɣas d amdan i tella, deg-s tarwiḥt n lmalayek!

  Ula di temɣer-nneɣ, d nettat i ɣ-d-ineǧren iberdan, d nettat i ɣ-iwellhen tameddurt-nneɣ! Yes-s i ferneɣ  qqleɣ akka d amnadi di tujjya, am wakken i tferneḍ kečč tasekla d tẓuri. D tamettant-ines i ɣ-ideggren neɣ i ɣ-iṛeggmen akken ad nnadi tifrat i ulawi n waṭṭanen yeggunin talsa. Nekk, ttlawiɣ aṭṭanen s iɛeqqaren d-snulfuyeɣ, am wakken i ten-tettlawiḍ keččini s ccbaḥa d inumak n tsekla yakk d tẓuri.

  Ma tegreḍ tamawt s talqayt deg ugama, ad tafeḍ deg-s tamusni d tzemna, kra ur iteddu kan deg-s s lewhi!

  Kečč  tḥemmleḍ Tudert, am wakken tt-ḥemmleɣ ula d nekkini; ɣas ma d kečč i tefren ay Akli, imawlan-is fkan-tt i wayeḍ. Taggara tenɣa iman-is iḍ n tmeɣra, amzun akken ur tebɣi ara ad tesnuɣni ula d yiwen deg-neɣ! Ur yi-d-tṣaḥ, ur k-id-tṣaḥ, ur d-tṣaḥ wayeḍ. Amzun akken tunag, tettraǧu anwi ara tt-yawḍen d amenzu seg-neɣ!

  Tikkelt-a tkellxeḍ-iyi, aql-ik teqqleḍ d anekkay war lebɣi, imi d kečč ara tt-yawḍen d amenzu. Amarezg-ik ay Akli!!

  Ayen ara k-iniɣ ass-a, werǧin yenna-t kra umejjay i umuḍin-ines. Ɣas rẓaget tidet, maca, ggulleɣ ur tt-fflreɣ fell-ak ay ameddakel n yiman-iw. Attan ɣur-k tidet ihi: Grant-ak-d kan12 tseɛtin di ddunit-agi, eg deg-sent ayen i k-yellan deg wul d wallaɣ.

   Ssneɣ-k d anebɣas i telliḍ, ssneɣ-k daɣen amek tettxemmimeḍ, ḥṣiɣ a tt-id-tawiḍ di taddart.

  Azekka a n-iliɣ dinna di taddart, akken ara nemsaɛaf nekk yid-k ɣer isemṭal neɣ ɣer tmeqbert. Lemmer ufiɣ d nekkini ara k-yezwiren ar wexxam n lebda, maca, aql-i cfiɣ ɣef lewṣayat-inek: “ yal win ara iɛerḍen a k-yerr tajmilt n tkerkas”, a t-reǧmeɣ s yeẓra am cciṭan”.

  Ssawaḍ azul i Tudert, d wid akk i ɣ-yezwaren. Ar ass n temlilit!!

  Asayes wis-sin

  Akli:

  Akka ara tt-mmagreɣ. Akka d azedgan, d amezdudgan! Ɣas rẓaget, ɣas teqseh; ansuf yes-s!.. Maca, d acu ara geɣ di setta tseɛtin-agi i yi-d-dyegran, skud setta tseɛtin nniḍen ččiɣ-tent yakan deg webrid, deg yinig!

  I lemmer a tt-rrɣ i yiḍes, ad steɛfuɣ meqqar cwiṭ? D acu ara yi-d-tawi tguni, xuḍi d ticki ad sgunfuɣ i lebda?! I lemmer a tt-rreɣ i taẓallit d usuter seg bab igenwan, meqqar a yi-yezwi kra si ddnubat-inu? Awwah, ma ulac a d-teḍru tinna akken i wumi qqaren « yeqqim almi d-yerḍ, yejmeɛ iman-is» ! Di ddqiqa taneggarut di tudert-iw ad kkreɣ ɣer uḥiwet d wesqizzeb! Ay ifut-ik lefjer ay amɣar. A Rebbi mačči d aqcic akken a s-kellxeɣ, a yeẓra kullec!  Yernu d acu n twerdella-yagi tiberkanin i giɣ di tmeddurt-iw akken ara agadeɣ akk annect-a?! Xuḍi ur nɣiɣ tamgerṭ akken ara tt-bibbeɣ, ur ččiɣ tidi uxeddam, ur snuɣnaɣ agujil… ma d tuccḍiwin-agi timeẓyanin, ulac win zeglent!

  Lemmer meqqar i sɛiɣ kra n cci ara d-ǧǧeɣ, yili a t-ḥesbeɣ, u ad aruɣ  lewṣayat i wid ara yi-iwerten…  Nekk, amzun akken teḍfer-iyi tucerka, a s-tiniḍ yefla lǧib-iw, werǧin d-ssagreɣ frenk! ahat fell-i i nnan akken « yedder ur yeksib, yemmut ur d-yeǧǧi» !...

  Maca, cci n tidet, mačči d adrim kan, mačči d tiferkiwin kan, yella cci nniḍen yugaren yakk aya! cci n tidet,  d tamusni, d idles, d taẓuri… d wagi i d cci ur nrekku, ur nfennu !.. Nekk, ǧǧiɣ-d akk aya; ǧǧiɣ-d idlisen, ǧǧiɣ-d timezgunin, ǧǧiɣ-d isefra, ǧǧiɣ-d ayen ara yidiren deffir-i; ǧǧiɣ-d ayen ara ileqqmen tudert-inu i lebda!.. Ihi, ferneɣ ad mmteɣ ger yedlisen-iw, ger iwadamen-inu… dɣa, tura ad kellseɣ asenfar-inu aneggaru di tmeddurt-inu, ara d-ǧǧeɣ i talsa. S wakka ara mmagreɣ lmut, skud d anaẓur ay lliɣ; a tt-mmagreɣ am userdas-nni yeɣlin deg wannar n yiseɣ, yemmut leslaḥ deg ufus-is !..

                Wehran, aseggas 2015.

  Ǧamal BENƐUF

  Asabter yellan deffir wa | Asabter n zdat


  Ulac win i d-yennan kra γef umagrad-a. Ilik(kem) d-amdan amenzu ara d-yinin kra fell-as.

  Zdi-t deg Facebook
  Copyright 2006 imyura.net
  Just how well will this year�s Air Jordan gamma blue 11s retro do give that it�s a colorway we�ve never seen before? We can�t exactly imagine an Air Jordan XI sitting on shelves for too terribly long, but we have a feeling they won�t fly off shelves as quick as previous years� �Concord� and �Bred� releases. The sneakers will land a bit earlier than we�re used to seeing them-December 21st is the due date. Stay with us after the break for extra images on the �Gamma Blue� Jordan 11 gamma blue 11s and watch for them soon at shops like Nohble.Gamma Blue 11s}Jordan 11 Gamma Blue}Jordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan gamma blue 11jordan 11 gamma blueJordan 11 Gamma BlueJordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan 11 Gamma BlueGamma 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11 gamma blueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma 11sJordan Retro 11Jordan Retro 11 gamma blueJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11Gamma 11sGamma Blue 11sJordan 11 Gamma Bluegamma blue 11sgamma blue 11gamma blue 11s for saleJordan 11 ChristmasJordan 11 ChristmasGamma Blue 11sJordan Retro 11Retro 11 2013Retro 11 Gamma BlueJordan Retro 11Jordan 11 2013Jordan Retro 11Gamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sjordan retro 11jordan 11 gamma bluejordan 11gamma blue 11sGamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11s