Tamedyazt  Réduire
  • TILELLI
  • Taqbaylit : Aseẓreg n yedlisen n Salim Benkhelifa
  • TIƔWIST TANEGGARUT...
  • Ilmend n wass agraɣlan n yemrayen (14 furar) neɣ « saint Valentin »-Journée mondial des amoureux.
  • Lakul n tayri (Tasuqqilt n "Madrasat al Hub " n Nizar Qabani
  • Ad nemḥemmal
  • BU TMELƔIƔT D BU TSELƔIƔT
  • Tafsut Nni
  • TIYERSI : ammud n yisefra n umedyaz MESƐUDEN Fahim yeffeɣ-d ass n 1 di maggu 2014
  • Creḍ ulawen qeblen
  • Deg wezniq-nneγ
  • A Reppi ttxil-k serreḥ-as-d i waḍu!
  • A saɛid ulaɛmara
  • L. Lionni s teqbaylit d tunṭict n Nnewal i warrac d tullas-nneγ
  • Ugadeɣ ad temzel tefsut
  • TASKELMUḤYET TAMEGGAZT !
  • Tamacahutt s ddaw yitran
  • Tamacahutt n tuḥdiqt
  • Tagi d Sunna
  • Ma ur d yezwir winnik,wayed ur k-isenttaray!!
  • Amulli n YEMMA: Mehjuba At Azzuz
  • ZAAZI
  • "Brut i wawal-iw" n Nufel Si tira ar tira
  • Azaglu
  • Ddivan, abehri, tudert n Abu Newwas
  • Neqber (Malek Houd)
  • Hemmel-iyi
  • Asmekti Muhya, awal, sin..."Ttxil n wudem-im"
  • Neččeḥ yiwen yiwen (M. Houd)
  • Ula d tagi d ssalima
  • Σeffeṭ (Malek Ḥud)
  • AΓULID NULI-T
  • Imedyazen am zik am tura
  • WIZA
  • Tiddukla i tmanit (Sɣur : D. Messaoudi)
  • Awala ger wergaz d tmeṭṭut (sγur Σmer u Deḥman seg Tala n Tazart)
  • Aqeddac үef yebkan (Sүur : D.Messaoudi, Takerboust)
  • Aya zṛiγ-t di Muṛsilya ! (Ğamal at Udiε)
  • tamurt imedyazen, Mexluf BUΓAREB
  • Berzidan iẓẓan d wakraren-is
  • Dihin…dagi ! (sγur Ğamal at Udiε)
  • imnegfen
  • Amenzu
  • Malek Ḥud: tasuγelt n usefru n Tespenyulit Angela Figuera Aymerich "Je ne veux pas" & Muḥend Saεid Amlikec
  • Terwi tebberwi (Sγur: D.Messaoudi)
  • Melmi ara yesleb urumi?
  • Imeṭṭi n wegdud (A. Mokrani)
  • "Ṣellit tura f Muḥemmed"!
  • Yennayer (Islam Bessaci)
  • AHRAḤU! (sγur Islam BESSACI)
  • Tiktiwin ubeεuc…neγ…ḥedṛeγ mi teḍra !
  • EĞĞT-AΓ
  • Affar d ugerninuc
  • Tallit n gerninuc (Ğamal at Udiε )
  • Yusef Ɛcuri : Kraḍ (3) isefra
  • Agujil (asefru sγur Amar Mokrani iwaḍiyen)
  • Tamusta n isefra sγur Belqasem Iḥiğaten
  • Kraḍ isefra n Ḥsen Maric
  • A kra i mu zeddiget lḥila
  • TANUMI g Tiṭṭawin: Nker Ay Amaziγ!
  • TUGDUT
  • Am wi yellan (C. B. Tanaslit).
  • I kečč a dda Muḥ
  • ISEFLAN N TEFSUT
  • In-asen daγen ayagi
  • Iγerban atnaya
  • Sif ...
  • Tawenza yurğan talalit
  • Ttxil-ek ay ul cfu
  • I kečč ay Azwaw
  • Teγzi n yiles , ammud isefra sγur εabdelḥafiḍ Kerruc
  • Farida n At Harun: Cfan igenwan...
  • A dda Ferḥat
  • Malek ḤUD
  • Nnig Wurfan sγur Abdellah Arkoub
  • Tamusta n isefra sγur Belqasem Iḥiǧaten
  • Asegres n Belqasem Ihiǧaten
  • Yugurten Segni
  • Timeẓriwt n Laḥlu
  • Asefru n Lwennas Matub ɣef 20 deg ibrir
  • Sliman Azem: Afṛux ifirelles
  • TAJMILT IWFENNAN (Farid Fellahi)
  • AMRIG-IW (Rabah Bettahar)
  • Ṛemḍan at Menṣuṛ (Isefra n at zik)
  • Inna-yas Ccix Muḥend
  • TRISITI
  • Ass n 25 di Yunyu : yeγli usalas
  • Belqasem Iḥiǧaten:Seg wawal γer wayeḍ.
  • Tamurt-inu ur tgi tamurt (ADERFI Laarbi)
  • Temẓi (Farid FELLAHI )
  • Aḥeddad l-Lqalus
  • Belqasem Ihiğaten
  • Muḥend U Σisa n Tala n Tazart (Awines (siècle) wis 18)
  • Daḥman Umsal
  • Nek d caf imaziγen (Tinzawatin)
  • Laḥlu' Musa: Yal awal s bab-is
  • Asefru n Σmeṛ amceddal (~1850)
  • spacer
     

    | | |

    Yusef Ɛcuri : Kraḍ (3) isefra

    Kraḍ (3) isefra sɣur : Yusef Ɛcuri

     

    TAWENZA

    Ay abernus a bu usaru

    A winna teẓḍa yemmaMeḥrez. Ḥ, Ǧamal. B, Ssaɛid. Z, Yusef Ɛcuri ( d wis-kuẓ ɣef uyeffus). Di Tizi-Hibel, ass n 15 Meɣres 2000.

    Ata wul-iw yettnujju

    Am teflukt tewwi lmuja

    Acḥal d aseggas tettraju

    Akken ad teḥḍer i tmeɣra

    Ur iyi-iɣaḍ ur iyi-yerzi

    Am temẓi tɛedda ur faqeɣ

    Ur nfureṣ ur nezhi

    Ur ukiɣ segmi tt-furqeɣ

    Medleɣ allen-iw lliɣ-tent

    Ufiɣ-d iman-iw d amɣar

    Tizzya-w ttwaliɣ-tent

    Zhant ur sɛint aḥebber

    Atentad s warraw-nsent

    Nekk yal mi tt-bniɣ texṣer

    Tlatin d aseggas di leɛmer-iw

    Ur rriɣ agelzim s axxam

    Ur ssferḥeɣ lwaldin-iw

    Ɛzizen i yi-d-irebban

    Imi i tent-uɣeɣ di rray-iw

    Rniɣ ddeɛwessu imawlan

    Akka i s-yehwa i ẓẓher-iw

    Yessen ur iyi-yemli iberdan

     

     

    A nnger n wasmi i luleɣ

    S lbarud d teɣratin

    Iɛdawen n wexxam-nneɣ

    Ḥeznen mmuten s tismin

    Yemma tefreḥ mi meqqreɣ

    Tɣil dayen ur tettmeḥḥin

    I jjwaǧ-iw tessaram

    A d-lseɣ abernus-nni

    Assen ad yeḍwi wexxam

    Tarwa-w a tt-id-trebbi

    Yexṣer wayen tessaram

    Lweqt-agi i d amesbaṭli

    A yemma ɛfu-yi si lǧiha-m

    Ayagi d lmirad n Rebbi

    Dɛu ad ṣeggmen wussan

    Ad yekfu lhemm fell-i

    Xas ma ur k-lsiɣ i tmeɣra

    Xas ma ur zuxxeɣ yes-k

    A k-lseɣ assen s aẓekka

    Assen ad meṭleɣ yid-k

     
    Wehran ass n 16 Yulyu 2000.

    Yusef Ɛacuri

     

    LWERT

     

    Teqqel-iyi teɣzut d lbur

    Rriɣ-tt i lehur

    Ẓẓelṭ d uḍebbeq ifassen

    Zik tettak-d lxir s uɛemmur

    Lexrif d uzemmur

    Asmi llan wid tt-iḥerzen

    Tura s kra din yeqqur

    Amadaɣ d uhicur

    Fell-as yeɣli-d leḥzen

    Lemmer ssneɣ ad sedduɣ lumur

    Xas ma nekk d aqrur

    Yili cawreɣ widak yessnen


    Imi rray-iw d bu leɛrur

    D nekk kan i iḍurr

    Ḍṣan icenga fell-i


    Wehran ass n 17 Yulyu 2000.

    Yusef Ɛacuri

     

    CCLUC

     

    Tasa tekfa, ifadden kkawen

    Ur nesɛi amɛiwen

    Tarwiḥt deg iɣeblan tekcem

    Ccluc i izedɣen ibawen

    Yessemɣi-d acciwen

    Yeqqel d ačaqlal ɣef medden


    Si tẓegwa ɣaben yizmawen

    Qqimen-d wuccanen

    Ɣilen d nutni i d-iḥerren


    Iruḥ yibiw ɣer lqaḍi

    Ɣef ccluc ad yeccetki

    Aṭas i iɛedda tilas


    Amek iga wayagi

    Lbaṭel ɛinani

    Tura neɛya di txidas


    Ttxilek a sidi

    Ma ad tiliḍ d aḥeqqi

    I temsalt af-d tifrat


    Ccluc atah yezdeɣ-iyi

    Yal ass itett deg-i

    Atah lǧehd-iw yekfa-t


    Ur
     yettxelliṣ lekra

    Tagella-s tella

    Atah weffad-iw yečča-t


    Ma d nekk ur zmireɣ ara

    Ttxilem a ddula

    Ɣef lḥeqq beggen-d tafat


    Yekker lqaḍi yerfa

    I tessirt yenna

    Ssemsed iɣuraf-im


    Tissirt mi d as-tesla

    Anɛam i d-tenna

    Xas rryac-is d aqdim


    Imi ur yettxelliṣ lekra

    Lqanun yella

    Nekkni nteddu s lḥeqq


    A t-id-nawi di berra

    Neɣ a t-nekfu merra

    Ma ur yemmut ad inafeq


    Tekker tessirt m iɣuraf

    Ɣer ibawen s zzɛaf

    Terra-ten akk d iftaten


    Tɣil d rray axlaf

    Axxam n ccluc texla-t

    Yemmut ur yeǧǧi imwerrten


    Ccluc ur yettwaṭṭaf

    Yenṭew am welqaf

    Yufeg yuli d asawen


    Akka i tḍerru d iɣerfan

    Ur nesɛi izerfan

    Mi ara inadi ɣef tlelli


    Ur
    yeḥṣi ur yuḥtam

    D azaglu i s-d-rnan

    Lmut tewweḍ-d ɣer yiri


    Aṭṭan ma yekcem tafekka

    Ad yezdeɣ dinna

    Ma ur tesɛi imḥaddan fell-as

    Ulayɣer ma nerra ddwa

    Yif leḥder leqḍa

    Wala ṭṭbib bu tkerkas


    Wehran ass n 06 Yulyu 2000.

    Yusef Ɛacuri

     

    Asabter yellan deffir wa | Asabter n zdat


    Tanaslit - Tinin-is...
    tana^slit - Tinin-is...
    Ttnaṣey - Tinin-is...
    H'sen - Tinin-is...
    - Tinin-is...

    Zdi-t deg Facebook
    Copyright 2006 imyura.net
    Just how well will this year�s Air Jordan gamma blue 11s retro do give that it�s a colorway we�ve never seen before? We can�t exactly imagine an Air Jordan XI sitting on shelves for too terribly long, but we have a feeling they won�t fly off shelves as quick as previous years� �Concord� and �Bred� releases. The sneakers will land a bit earlier than we�re used to seeing them-December 21st is the due date. Stay with us after the break for extra images on the �Gamma Blue� Jordan 11 gamma blue 11s and watch for them soon at shops like Nohble.Gamma Blue 11s}Jordan 11 Gamma Blue}Jordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan gamma blue 11jordan 11 gamma blueJordan 11 Gamma BlueJordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan 11 Gamma BlueGamma 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11 gamma blueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma 11sJordan Retro 11Jordan Retro 11 gamma blueJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11Gamma 11sGamma Blue 11sJordan 11 Gamma Bluegamma blue 11sgamma blue 11gamma blue 11s for saleJordan 11 ChristmasJordan 11 ChristmasGamma Blue 11sJordan Retro 11Retro 11 2013Retro 11 Gamma BlueJordan Retro 11Jordan 11 2013Jordan Retro 11Gamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sjordan retro 11jordan 11 gamma bluejordan 11gamma blue 11sGamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11s