Isalen  
 • TIYERSI : ammud n yisefra n umedyaz MESƐUDEN Fahim yeffeɣ-d ass n 1 di maggu 2014
 • Arraz Belɛid At Aɛli
 • Tamaziɣt deg tesnawit
 • Ax yella, tuṭṭfa ulac deg Weqbu.
 • Tafaska n Muḥend Saεid Amlikec (M. Houd)
 • Amekti
 • Zwaren, ewwḍen d imezwura u ad d-qqimen d imezwura
 • Issin : asegzawal n Kamal Buεmara
 • Tajmilt i Muḥya
 • Tiγri ar uttikki ar ṛṛeḥba n wedlis d wegtelγu amaziγ de TUBIRETT
 • D ileqqafen neγ d tiddas...neγ ahat d taγlalt
 • Talalit n wesmel amaynut
 • Aksil ilul ass n 20 di Tuber 2009
 • Arezqi Lbacir d inebgi n Rradyu "Numydia"
 • Isalan yerzan tafaska umezgun amaswaḍ Malek Bugermuḥ
 • Ayen yemmeslay l´ancien ass-a n 20.04.2009 di tiliγri (tilifun) yakk d yeqbayliyen yelḥan di tikli n MAK d-yellan di Tizi Wezzu:
 • Isalen
 • Kra si ccreε n (Daεi, aselway n Numidya) wass n Warim/Letnayen.
 • Izen n Σumar Derwic γef wesmel poetasdelmundo.com
 • Ilmend n sin wussan n tezrawt (unadi) i yettwasudsen deg Wehran
 • Ferhat deg Moyeuvre-Grande
 • Isteqsiyen i Mass K. Naït-Zerrad
 • Asteqsi: dacu ara nexdem ?
 • Atan wahil yeḍran deg Wehran
 • Ulγu n Umussu n Timanit i Tmurt n Yeqbayliyen
 • Tagnit deg tella tmaziγt deg tmurt-is ass-a
 • tamkarḍit taγelnawt n Dzayer: Timlilit d wemyaru
 • Racid ΣELLIC tewwi-t tmettant
 • Tamendawt
 • Taẓrigt tis-sḍis (6) n tfaska n tmedyazt tamaziγt Mulud At Mεemmer
 • ABUDDU ILMEND USEGGAS AMAYNUT 2008
 • Asmel amaynut s Teqbaylit
 • D lewhayem! Ayen iḍerrun ussan-agi d Ikerdiyen msakit
 • I tecbeḥ tmurt-nneγ, lemmer tella deg-s tlelli!
 • Shirin Ebadi : tamṭṭut n akw inaẓaren
 • Wehran: Kra yellan yella mgal-nneγ ass-a
 • Amulli wis kraḍ γef tmenγiwt n MHENNI Ameẓian
 • Tamurt n Leqbayel, Lqaεida teṭṭef deg walal-is
 • KRA N WIN ITEDDUN ΓEF TIDETT YEṢṢAWAḌ
 • Issin-iyi ad ak-issineγ !
 • Amussu n Timanit yugi ad yettikki deg tefranin n Mayu 2007
 • Nγan Remḍan Ḥaifi assa n 24 deg Furar
 • Ur ten-ntettu, ur ntettu azal nsen
 • Nna Fa ad tuγal ar Munryal deg Furar-agi
 • Ğamal Benεuf: Isalen sγur tiddukla n Numidya & Ahil n tfaska tadelsant n Timidi d Tmerrit 2007
 • 2007 d aseggas n yidles aεṛab deg tmurt Umaziγ.
 • Anwi isekkilen i Tmaziγt ?
 • Tamazγa: Ussan n Wedlis Amaziγ
 • Tidak n Nna Fa
 • Nγan Σisat Rabeḥ
 • Tuγalin n Dda Sliman ar Tmurt
 • Sers iγsan-im deg talwit
 • Agdal n temlilit n Tefrit (Aqbu)
 • Zemmem, qemmem, ṭṭef imi-k susem.
 • Tabrat n Ğamel BENΣUF
 • Tiγri n wedrar
 • Immut win akken i s yennan :"Tamaziγt d yemma-s n tutlayin."
 • Aqbuc n ddabex neɣ nnif n twaɣit
 • Tisusaf mači d-aman kan, rregmat mači d-awal kan.
 • Aγmis "Iẓuran" yuγal-d ?
 • Aqusis Ussnan n Tesdawit n Bgayet
 • Tamaziɣt deg Wehṛan (Win yebɣan iqqaṛ: amek ?)
 • Gilles Duceppe ar tmeɣra n Yennayer
 • Tamkarḍit
 • 20 Yebrir n 1980 : Tafsut n tirrugza
 • spacer
   

  | | |

  Issin : asegzawal n Kamal Buεmara
   

  Iwweḍ-iyi-d usegzawal "Issin" n Kamal Buεmara si tmurt ddurt-agi yezrin u seg ass-en atan ssentaɣ allen-iw deg-s. Qqareɣ-t am ungal neɣ am tullizt. Ttnadiɣ deg-s awalen wa deffir wa. Ur as-ttserriḥeɣ la deg umiṭru la deg wexxam a s-tiniḍ wissen dacu i y-ijebbden ar ɣer-s am ddkkir acku d tikkelt tamenzut i ṭṭfeɣ ger ifassen-iw asegzawal n teqbaylit. Si zik kra i d-iteffɣen d imawalen llant-ed deg-sen tmeslayin nniḍen am tafransist, taglizit neɣ tikkwal diɣen taεrabt. Maca tikkelt-a, Kamal Buεmara icemmer iɣalen-is i usenfar-a u yessaweḍ yessufeɣ-d asegzawal s teqbaylit kan. yeṛza asalu u ad d-yeqqim yisem-is deg umezruy-nneɣ.


  Ihi asegzawal-a deg-s 6000 tewwura. D tidett macci aṭas acku taqbaylit ɣur-es ugar n 6000 n tewwura. Ula s tmuɣli, deg wakken nennum isegzawalen n tmeslayin nniḍen hrawit u ttbinen-d ččuṛen d tiwwura d tmussni, wagi rqiq kan. Mi t-serseɣ gar "Le Petit Robert" d "Larousse" iban-d am akken yessetḥa neɣ yennuɣni. Maca am akken d-yenna Kamal, asegzawal-agi mazal ur t-ifukk ara. Sya ar zdat a d-yeffeɣ gma-s n wagi d-yeffɣen tura u ad ilint deg-s ugar n 20000 n tewwura. Maca sya ɣer din tella yiwet n taluft i riɣ ad tt-id-iniɣ acku ussan-agi awal ɣef umahil n Kamal Buεmara yezga ɣef yilsawen, yezga deg ismilen n teqbaylit...Xarttum wa yeqqar i wa! Diɣentta yessusi-d asirem deg ulawen n wid iḥemmlen taqbaylit u nekk gar-asen aql-i ḥareɣ ad d-yeffeɣ wayeḍ-agi i s-iɣ-d-iṛeggem Kamal.


  Ihi anda yella usirem yezmer ad yili imeṭṭi acku ma yella nekref ifassen-nneɣ nettraju di Kamal kan yezmer a s-yaẓay usenfar. Ur ilaq ara a s-nesbib kan i netta taɛkemt. Tira, aseɣti d usufeɣ n usegzawal am wagi yeḥlajj akud, iɣalen d wallalen. Dɣa din i tent-nuɣ s Iqbayliyen: ur nettak ara i yiman-nneɣ allalen xas fessus fell-aneɣ. Ihi akken a nefk afus i Kamal, akken a s-nefk cwiṭ n wallalen, xas ahat s tmussni ur nezmir ara, nezmer a naɣ asegzawal-agi "Issin" i d-yeffɣen. Ilaq ad t-naɣ. Win izemren ad yaɣ sin yaɣ-iten, win izemren ad yaɣ mraw yaɣ-iten. S waya kan ihi i nezmer a nessebɣes di Kamal acku asebɣes s wawal yelha maca asebɣes s tedrimt yugar-it.
  Ihi ay atmaten, ma nra ad yili ɣur-neɣ kra n yiwen wass usegzawal bu-20000 n tewwura neɣ ugar yessefk fell-aneɣ a newwet ar ljjib. Isenfaren akk i wumi kkren medden, ma ulac deg-sen aɣrum ad uɣalen a sen-sserḥen, a sen-brun. Tigi macci d timsal ukellex.
  M.A.U

  Asebtar seg usegzawal ISSIN

   

  Isalen & tidmiwin
  Sγur Lxuğğa n mmi-s n Wemsed
  Ula d tiyessetmatin ur d asent-yexṣir ara ma uγent-tt.
  Almi d ass-a i teslam yes-s dinna γur-wen usegzawal-agi εni? Uḥeqq jeddi-s Amsed ar d lεib fell-awen! :-)
  Teha tsusant-agi, telha, tanemmirt! Mass Buεmara yuklal asebγes ama s yimi, s iḥulfan d tayri n tegmat neγ s tedrimt.

  Sγur winn n'da
  aszgzawal aggi n'mas bouamara yewwid ad yilli di yal aγervaz u di yal taγiwant xerttum di tmurt n'yeqvailiyen.ula di tuddar,ayen ala?les comités de villages,ilaq asen tura ad sexdamen taqvailit,ama di tira neγ di tmena.

  Sγur Azwaw
  Tanemmirt tameqqrant i Kamal BOUAMARA ghef usegzawal-agi i d-issufegh.D-tikkelt tamezwarut i d-iffegh usegzawal am wagi yerna d-lexedma igerzen atâs, f-akken wallagh asevter-agi "fac similé". Afûd idjehden i Kamal deg isufar ines,ssaramegh kan adlis-agi a-t-aghen imeghriyen iqvayliyen.Yuklal ad inez ,u ad yili ghur yal aqvayli ihêmlen tutlayt-is

  Sγur Ğ.B
  Azul,
  Tanemmirt i wesmel, afud anezmar i Kamal ilmend n leqdic-ines i ubaγur n tmeslayt-nneγ.
  Wissen anda yettnuz wedlis-a?! Ur riγ a s-sbibbeγ taεekkemt-nniḍen uceyyeε-ines acku dagi γur-neγ deg Wehran ulac-it. Ma yettnuz di Bgayet, a γ-d-yini anta tamedlist ideg yettnuz akken ad nazen kra umazan.
  Awer d as-kkiwen ifadden!
  Ğ.B

  Sγur M.A.U
  Ahat ad yelli di Bgayet. Xerttum di Tizi illa imi syin iyi-t-id-uγ yiwet n temdakkult-iw (i wumi ar iniγ i tikkelt nniḍen: tanemmirt.)
  Tura limer iγ-tt-tefki tegwnitt yelli ilaq ad yelli di Amazon akken anda ibγu iddar uqbayli ad izmir ad t-yaγ.

  Sγur Azwaw
  Adlis-agi n Kamal Bouamara,yettnuz di Vgayet ghur Tanedlist Summam i d-izgan deg Lexmis,zdat Usensu "La Plaine" akked Square Pasteur.

  Sγur Berkus Tiwal
  Tanemmirt ɣef umagrad-a. Asegzawal n Mass Buεmara yezga ɣer yidis-iw. Sseqdaceɣ-t yal ass, aladɣa mi ara weḥleɣ deg tira n kra n wawal ur ssineɣ .

  Wid (tid) iran ad t-id-yaɣen deg Lezzayer, yella daɣen deg tnedlist-nni n unafag agraɣlan. Ixeddem 1600 DA.

  Tanemmirt

  Sγur LAOUFI AMAR
  AZUL, TANEMMIRT GHEF UMAGRAD-A. ASEGZAWAL N MASS BOUAMARA DAYEN ID-YERNAN AFUD D WAZAL I TUTLAYT TAQBAYLIT S TEQBAYLIT. IHI TEWWI-D GHEF YAL AQBEYLI NEΓ TAQBAYLIT YETTASMEN ΓEF TEQBAYLIT-IS AD YEKSEB DEG UXXAM-IS. AZAL-IS DI TNEDLISIN N TMURT N LEQBAYEL: 1250 IDINAREN.

  Sγur Ilelli
  Tanemmirt a mass Kamal BUΣMARA γef usegzawal-a, nessaram-ak afud igerzen d teγzi n tudert i wakken ad tessiγezfeḍ ugar, acku tutlayt-nneγ tugar aya (6000 n wawalen)tuklal ad timγur ad teddu d tiyeḍ, ternuḍ ugar n waya tamaziγt tusser-ik. Maca mi t-γriγ, ufiγ kra n tmeslayin ulac-itent deg usegzawal-a, i wakken ad t-nessimγer ilaq ad as-duklen aṭas n yimdanen i wakken ad ilint aṭas n turdiwin. Tanemmirt i tikelt-nniḍen a Kamal d wid akk i iqedcen γef tmaziγt. Adlis-a yella deg Uqbu i wid it-yexsan.

  Sγur |tilelli| |
  Azul fell-awen
  Nekk d yiwen seg wid yuɣen asegzawal-a n mass Kamal Buɛmara,yerna gliɣ-d yes-s i temkerḍa n uɣerbaz ideg lliɣ, Mass Kamal d aselmad deg tesdawit n Bgayet mači d menwala d aymi ula d leqdic-is igarrez ɣas ma meẓẓi,
  Dacu kan bɣiɣ ad d-iniɣ yiwet n tamawt, imi deg ufus-ik yezga akken d-tenniḍ usegzawal n mass Buɛmara, ihi yewwi-d xersum ad tlemdeḍ cwit n tira imi ugten yikettiren deg uḍris turiḍ, ttmenniɣ ur k-yettɣaḍ ara waya, mači s kra neɣ kra maca yettɣaḍ -iyi lḥal mi ara ẓreɣ wid iḥemmlen taqbaylit ur ssinen ara ad tt-arun, Yella udlis "ilugan n tira n tmaziɣt sɣur : K.Bouamara, B.Hamek, M.H.Mahrouche, Z.Meksem, A.Rabhi , M. Tidjet Edition TALANTIKIT Béjaia 2005 yettɛawan aṭas i win yebɣan tamaziɣt, yerna yerxes ?????

  Sγur Irsen si tmurt n Valencia tadsimnit (Autonome), Spanyol.
  Wagi d asegzawal n tmaziγt negh n teqvaylit?

  Sγur εebdennur
  Azul fellawen.
  Tannemirt i yal win iqqedcen ilmend n tmaziγt,
  tennemirt ladγa i widak id issufγen tansa agi, d-ttansa tamezwarut i walaγ kulci deg-s s tmaziγt. Afud ameggaz.

  Sγur arab aguini
  Amyag sli = faire cuire dans l'eau
  Amek ara tili tseftit-is ?


  Tekki da akken a d-tiniḍ kra neγ kra.
  Zdi-t deg Facebook
  Copyright 2006 imyura.net
  Just how well will this year�s Air Jordan gamma blue 11s retro do give that it�s a colorway we�ve never seen before? We can�t exactly imagine an Air Jordan XI sitting on shelves for too terribly long, but we have a feeling they won�t fly off shelves as quick as previous years� �Concord� and �Bred� releases. The sneakers will land a bit earlier than we�re used to seeing them-December 21st is the due date. Stay with us after the break for extra images on the �Gamma Blue� Jordan 11 gamma blue 11s and watch for them soon at shops like Nohble.Gamma Blue 11s}Jordan 11 Gamma Blue}Jordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan gamma blue 11jordan 11 gamma blueJordan 11 Gamma BlueJordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan 11 Gamma BlueGamma 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11 gamma blueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma 11sJordan Retro 11Jordan Retro 11 gamma blueJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11Gamma 11sGamma Blue 11sJordan 11 Gamma Bluegamma blue 11sgamma blue 11gamma blue 11s for saleJordan 11 ChristmasJordan 11 ChristmasGamma Blue 11sJordan Retro 11Retro 11 2013Retro 11 Gamma BlueJordan Retro 11Jordan 11 2013Jordan Retro 11Gamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sjordan retro 11jordan 11 gamma bluejordan 11gamma blue 11sGamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11s