Isalen  
 • TIYERSI : ammud n yisefra n umedyaz MESƐUDEN Fahim yeffeɣ-d ass n 1 di maggu 2014
 • Arraz Belɛid At Aɛli
 • Tamaziɣt deg tesnawit
 • Ax yella, tuṭṭfa ulac deg Weqbu.
 • Tafaska n Muḥend Saεid Amlikec (M. Houd)
 • Amekti
 • Zwaren, ewwḍen d imezwura u ad d-qqimen d imezwura
 • Issin : asegzawal n Kamal Buεmara
 • Tajmilt i Muḥya
 • Tiγri ar uttikki ar ṛṛeḥba n wedlis d wegtelγu amaziγ de TUBIRETT
 • D ileqqafen neγ d tiddas...neγ ahat d taγlalt
 • Talalit n wesmel amaynut
 • Aksil ilul ass n 20 di Tuber 2009
 • Arezqi Lbacir d inebgi n Rradyu "Numydia"
 • Isalan yerzan tafaska umezgun amaswaḍ Malek Bugermuḥ
 • Ayen yemmeslay l´ancien ass-a n 20.04.2009 di tiliγri (tilifun) yakk d yeqbayliyen yelḥan di tikli n MAK d-yellan di Tizi Wezzu:
 • Isalen
 • Kra si ccreε n (Daεi, aselway n Numidya) wass n Warim/Letnayen.
 • Izen n Σumar Derwic γef wesmel poetasdelmundo.com
 • Ilmend n sin wussan n tezrawt (unadi) i yettwasudsen deg Wehran
 • Ferhat deg Moyeuvre-Grande
 • Isteqsiyen i Mass K. Naït-Zerrad
 • Asteqsi: dacu ara nexdem ?
 • Atan wahil yeḍran deg Wehran
 • Ulγu n Umussu n Timanit i Tmurt n Yeqbayliyen
 • Tagnit deg tella tmaziγt deg tmurt-is ass-a
 • tamkarḍit taγelnawt n Dzayer: Timlilit d wemyaru
 • Racid ΣELLIC tewwi-t tmettant
 • Tamendawt
 • Taẓrigt tis-sḍis (6) n tfaska n tmedyazt tamaziγt Mulud At Mεemmer
 • ABUDDU ILMEND USEGGAS AMAYNUT 2008
 • Asmel amaynut s Teqbaylit
 • D lewhayem! Ayen iḍerrun ussan-agi d Ikerdiyen msakit
 • I tecbeḥ tmurt-nneγ, lemmer tella deg-s tlelli!
 • Shirin Ebadi : tamṭṭut n akw inaẓaren
 • Wehran: Kra yellan yella mgal-nneγ ass-a
 • Amulli wis kraḍ γef tmenγiwt n MHENNI Ameẓian
 • Tamurt n Leqbayel, Lqaεida teṭṭef deg walal-is
 • KRA N WIN ITEDDUN ΓEF TIDETT YEṢṢAWAḌ
 • Issin-iyi ad ak-issineγ !
 • Amussu n Timanit yugi ad yettikki deg tefranin n Mayu 2007
 • Nγan Remḍan Ḥaifi assa n 24 deg Furar
 • Ur ten-ntettu, ur ntettu azal nsen
 • Nna Fa ad tuγal ar Munryal deg Furar-agi
 • Ğamal Benεuf: Isalen sγur tiddukla n Numidya & Ahil n tfaska tadelsant n Timidi d Tmerrit 2007
 • 2007 d aseggas n yidles aεṛab deg tmurt Umaziγ.
 • Anwi isekkilen i Tmaziγt ?
 • Tamazγa: Ussan n Wedlis Amaziγ
 • Tidak n Nna Fa
 • Nγan Σisat Rabeḥ
 • Tuγalin n Dda Sliman ar Tmurt
 • Sers iγsan-im deg talwit
 • Agdal n temlilit n Tefrit (Aqbu)
 • Zemmem, qemmem, ṭṭef imi-k susem.
 • Tabrat n Ğamel BENΣUF
 • Tiγri n wedrar
 • Immut win akken i s yennan :"Tamaziγt d yemma-s n tutlayin."
 • Aqbuc n ddabex neɣ nnif n twaɣit
 • Tisusaf mači d-aman kan, rregmat mači d-awal kan.
 • Aγmis "Iẓuran" yuγal-d ?
 • Aqusis Ussnan n Tesdawit n Bgayet
 • Tamaziɣt deg Wehṛan (Win yebɣan iqqaṛ: amek ?)
 • Gilles Duceppe ar tmeɣra n Yennayer
 • Tamkarḍit
 • 20 Yebrir n 1980 : Tafsut n tirrugza
 • spacer
   

  | | |

  Ferhat deg Moyeuvre-Grande
   

   

  Ass n 10 deg mayu 2008, Ferḥat yettwaεerḍ-d sγur tiddukla « Amitié euro-berbère», CFBBL akk d « CBF Lorraine ». Ferḥat yewwi-d awal tazwara γef uẓar n tefsut n 80 akk d wamek i yessefk ad ikemmel tikli-s ass-agi umussu akken ad yaweḍ ar yiswi-s. Imi timlilit tella-d deg Fransa, ameslay-is yella-d s tutlayt tafransist. Yenna d akken ass-agi ur icaḍ ara kan a d-tiniḍ “nekk d amaziγ», imi ma tenniḍ-d kan akka, tsusmeḍ γef tirni uγur tettikkiḍ, tsusmeḍ γef tnettit-ik taqbaylit, am akken tesseḍḥaḍ yes-s. Ihi amussu yessefk ad ikemmel deg webrid yessawaḍen, abrid ar timanit n tmurt n iqbayliyen.
   
  Yuγal-d ar deqqal, yecna-d tizlatin-is tiqbuṛin, tid i ikecmen deg umezruy n yeqbayliyen akk d win n imaziγen s umata. Yessegzay-d yal tikkelt, uqbel ad yebdu, asentel n tezlit s tefransist, i lmend n lemqaddṛa n wid yellan deg tzeqqa ur igezzun ara taqbaylit, gar-asen imḍebbren n tγiwant n Moyeuvre. Dγa aṭas i s-wten afus, imi feṛḥen yes-s.
   
  Tizlatin i d-yewwi Ferḥat d “tamaziγt», « yemma », « ayen riγ», « beṛwagiya”, “Che Guevara”, “Amẓarti”, “Ciao Bella”, “Berzidan”…
   

  Tazeqqa teččuṛ. Aṭas i d-yusan seg temnaṭ-agi n usamar n Fransa, seg Lalman, seg Biljik, seg Likksemburg. Wid i d-yusan uγalen ulawen-nsen ččuṛen d taqbaylit, ččuṛen d timanit. Aselway n “CBF Lorraine”, Hasan Lekadir, yenna: “ma γas CBF ur teddi ara deg webrid-a n timanit maca tettqaddaṛ wid yeddan deg-s. Ttbut, tεeṛḍ-d aselway n umussu-ya. » Tura, ma yessefk a d-yini akka neγ ur t-terri ara tmara, wissen? Llan wid yennan: ur yessefk ara a d-yini akka imi di CBF zemren ad ilin imaγnasen n timanit. Llan wid yennan: γas imi i d-yenna akka imi CBF d tidet mači d amussu i teddun γef timanit, d amussu i yefkan i iman-is iswi n wesdukkel n imaziγen yettidiren deg Fransa akken tebγu tili tmeẓriwt-nsen tesertant.

  winna

  (Ar tkamiṛatt d winna. Ssurfet-as imi yettergigi cwiṭ ufus-is)

  Isalen & tidmiwin
  Sγur moh
  azul fell-awen
  tanemmirt i kečč i γ-id-yeseknen timlilit d-gant snat tdukliwin n temnaṭ agi deg tettilliḍ d tidet timlilit am ta d ayen yelhan, tefka-d tagnit i Ferḥat ad d-yeccnu tizlatin-is, d tektiwin ara d-yessegzin iswiyen umussu n timanit, maca aselway agi n C.B.F, Hasen Lekadir s wawal i d-yessegra yessengugi-d tidmiwin n wid i s-yeslan acku tagi d tiktiwin n C.B.F, nettat iswiyen-ines d anekcum ar ikubar d agi di Fransa i wakken ad ṭṭfen imukan di tsertit, ur d-ccliεen ara deg wayen iḍerun di tmurt, γef wannect-a ssfeclen aṭas n tidukliwin tidelsanin; ayagi d ayen ẓriγ acku lliγ deg yiwet n tidukla tadelsant;

  Sγur ayirat
  Azul fell-ak a muhabdiki, tenniḍ-d dakken kečč telliḍ di tddukla tadelsant, ma tzemreḍ ad aγ-tiniḍ d acu n leqdic i d-ttilin γur-wen ?

  Sγur moh
  tura attan teḥbes sebba-ines d ayen i d-nniγ akka, ikussawen;

  Sγur ayirat
  Tanemmirt a muhabdiki.

  Sγur B.Ǧ
  Azul,
  Tanemmirt yemmden a gma-tneɣ Winna. Agzul-a i ɣ-d-tewwiḍ d ayen i ɣ-yeǧǧan ad nwali ayen ur ẓrint wallen-nneɣ, ad nsel ayen ur slin imeẓẓuɣen-nneɣ; ɣas nba ( nɣab) amzun neḥḍer dinna. Yernu d tidet wayen d-tenniḍ, Ferḥat yettak-d tissas, yettarra-d tazmert i ifeddan acku d azumul umennuɣ.
  Nekk, ur ssawḍeɣ ad waliɣ da tugna, acku tettergigi, tettruḥu tettuɣal-d, ula d ṣṣut daɣen akken; wissen ma dagi kan ɣur-neɣ neɣ akka i tella yakan deg wesmel?
  Tamawt: Acimi “ul-awen nsen” mačči « ulawen-nsen »?!
  Tanemmirt
  B.Ǧ seg Wehran

  Sγur ayirat
  Azul a B.Ǧ seg Wehran, nekk ttwaliγ-tt war ugur, maca nekk aql-i di Fransa, ahat d connexion n internet n tmurt ur neğhid ara?

  Ssurfet-iyi ur ssineγ ara amek i s-qqaren i connexion s teqbaylit !

  Sγur War isem
  Tuqqna ay ayirat.

  Sγur ayirat
  Tanemmirt a War isem.

  Sγur ayirat
  Ssneγ-t wawal-a " tuqqna ", mi ara yeqqen wemdan aγersiw, mi ara yeqqen wemdan allen-is, daγen tuqqna lḥenni.

  Sγur ayirat
  Ttuγ daγen yiwen wurar qqaren-as " tuqqna tuffra ".

  Sγur Wejṭuṭi
  Azul ay ayirat
  Tzemreḍ a yi-d-temleḍ amek tturaren 'tuqqna tuffra' agi ttxil-k? Neγ ahat d tturart nni iwumi qqaren "cache-cache" s tefransist? ma d ttin εni mači "Mufur" i teqqarem deg At Yiraten? Tanemmirt.

  Sγur ayirat
  Azul a Wejṭuṭi, ih d tidet " tuqqna tuffra " d ayen i wumi qqaren "cache-cache" s tefransist, ma d " Mufur " ur t-ssineγ ara wawal-a, akka i s-teqqarem di tmurt-ik ?

  Sγur War isem
  Tuqqna ay ayirat d acuddu s teqbaεrabt neγ d asemlili s teqbaylit.
  Tinna n " Tuqqna, tuffra", tella.
  Anamek-is: Qqen allen-ik ( cudd-iten neγ ssemlil lecfar-ik ), ar
  d-ffreγ. Ihi yiwen ad yeqqen allen-is, wayeḍ ad yeffer.
  Aγyul iteqqen-it wemdan deg udaynin daγen.
  Acekkel daγen d tuqqna...atg.

  Sγur winna
  Azul fell-awen

  Tanemmirt akk γef tedmiwin-nwen. Tanemmirt a Ğamal γef usseγti. Ad ččeγ aqerru-iw, d tuccḍa annect-iw!!!!
  "Ulawen-nsen"

  Nekkni deg tama n Weqbu neqqar "tuqemca tuffra".

  Ar tufat

  Sγur War isem
  Tuqemca-agi daγen yelha a Winna.
  Qemmec allen-ik, mdel allen-ik
  Anamek yiwen, imeslayen ugaren.
  D tamerkantit teqbaylit.

  Sγur Wejṭuṭi
  Azul akk
  Ihi γur-neγ deg Imceddalen urar-agi neqqar-as "mufur". I turart "taqlajett" yella wi' tt-yesnen?

  Sγur ayirat
  Dγa imi d-temmeslayeḍ a Wejṭuṭi af tqajett, kra n wagguren akka ar deffir, yiwen wemddakel deg wesmel nniḍen yemmeslay-d af turart-a, yenna-d dakken tturaren-tt s takurt d uεekk°az.

  Sγur winna
  Azul
  Turart-agi a Wejṭuṭi i wumi teqqarem "taqlajett", nekkni neqqar-as: taγlalt
  Dγa yenna-yi-d yiwen a d-yaru amagrad fell-as imi netta yurar-itt zik-nni.

  D turart telha nezzeh, maca bateγ amek tura yiwen ur tt-yetturar!


  Sγur ayirat
  Azul a Winna, i wumi-tt tbidyutt-agi yellan nnig tin n Ferḥat ?

  Sγur winna
  Azul ay Ayirat
  Ur tezmireḍ ara a tt-twaliḍ? Terwi ihi.
  Yessefk a s-εiwdeγ amek a tt-id-serseγ ihi. D tugniwin n Wakli Kebaili i d-yuzen Essaid, rriγ-tent-id akka d iniẓri neγ d tabidiyutt.
  Tanemmirt γef tamawt

  Sγur winna
  Ad tafem ayen i d-yenna Ferḥat deg Moyeuvre deg usabtar n imyura.net deg wesmel n youtube:
  www.youtube.com/imyura

  Sγur ayirat
  Azul a Winna, tabidyutt-agi ttwaliγ, maca seg wakken wezzilet γileγ tettwaγ, nniγ-as ahat ur d-terrim ara akk ayen yellan deg-s? Neγ dayen kan i yellan deg-s ?

  Sγur ayirat
  Ttmeslayeγ-d γef tin n Wakli Kebaili mačči γef tin n Ferḥat.

  Sγur winna
  Azul ay Ayirat,
  Dayen i yellan deg-s. Ad ẓreγ amek a tent-id-rreγ tugniwin-nni akken nniḍen.
  Ar tufat

  Sγur Wejṭuṭi
  Akken i yi-d-yessefhem gma-s n baba yennay-id taqlajett d tturart taqburt ahat teḥbes yakan deg iseggasen n 70(?) u γef akken fehmeγ tettak anzi γer 'Hockey' nni n temrikt ugafa.
  Netturar daγen yiwen wurar deg taddart neqqar-as "lapiluṭ" (la pelote), wis ma tessnem-t? ahat γur-s isem nniḍen di kra n temnaṭ? Tettak anzi aṭas γer "cricket" n yegliziyen neγ "base-ball" n imarikanen, u nek cukteγ snulfan-tt-id wid yeεyan deg teqlajett acku s takurt akk d iεewzan daγen i tt-netturar! Ur cukteγ ara γer irumyen i tt-nelmed acku ur tt-sεin ara nutni u daγen mači am "la pelote" nni ibaskiyen. Wiss wi yessnen turart agi?


  Sγur ayirat
  Taploṭ ssneγ d tin'akken n tpuciṭ uyefki ggaren deg-s lkwaγeḍ.

  Sγur Wejṭuṭi
  Azul ay ayirat
  Tacekkart uyefki netturar yes-s ddabex uḍar ticki ulac ddabex (nečuddu-tt akken yessefk akken a teqqel d ttubrint), neγ ahat tetturarem yes-s ayen nniḍen? Turart i γef d-ttmeslayeγ (neqqar-as lapiluṭ neγ tapiluṭ ur cfiγ ara) urareγ-tt mači d abrid mači sin di taddart deg iseggasen n 80..maca ur ẓriγ ara ma d tturart yettwassnen γer wiyaḍ neγ deg temnaṭ nneγ kan i d-tennulfa? (ad nadiγ γef waya). Netturar-itt s uεekkaz akk d ttakurt tamecṭuḥt n leḥcic ntenneḍ-as ijerḍiḍen uceṭṭiḍ. Yessefk ad ilint snat n trebbuyaε, yal yiwet deg-s sin, kraḍ neγ ukkuẓ imyuraren. Sin imyuraren seg yal tarbaεt ad mqabalen, yiwen ad yeṭṭef aεekkaz wayeḍ takurt, ad mbaεaden s wazal n sḍis isurifen, deffir n yal yiwen deg-sen ad izg yiwen wemyurar seg yal tarbaεt, a ten-beεden s wazal n kraḍ isurifen. Bu takurt ad yeεreḍ amek a tt-iḍegger i win yellan deffir n win yeṭṭfen aεekkaz, bu aεekkaz ad yeεreḍ amek a yewwet takurt akken a tt-yerr s annar n yexṣimen. Ma yezgel bu aεekkaz takurt yeṭṭef-itt umeddakel-is, amyurar yellan deffir n win i iḍeggren takurt ad yerwel acku win yeṭṭfen takurt a-tt-yeddu deffir-s u ad yewwet amek a t-iḥaz s takurt nni! Ma iḥuz-it tarbaεt nni γur-s yiwen γer wulac ma izgel-it d wid nni nniḍen a yawin yiwen γer wulac; daγen ma yella bu aεekkaz nni iḥuz takurt d amyurar yellan deffir n win i iḍeggren takurt a yazzlen a tt-id-yawi u ameddakel n bu aεekkaz ad yerwel acku ad yewwet bu takurt akken a t-iḥaz...ahat εerqen-iyi cwiṭ ilugan maca cfiγ akka i tt-netturar s umata. M'akka tt-id-sfehmeγ wis ahat llan wid yessnen turart-agi?

  Tekki da akken a d-tiniḍ kra neγ kra.
  Zdi-t deg Facebook
  Copyright 2006 imyura.net
  Just how well will this year�s Air Jordan gamma blue 11s retro do give that it�s a colorway we�ve never seen before? We can�t exactly imagine an Air Jordan XI sitting on shelves for too terribly long, but we have a feeling they won�t fly off shelves as quick as previous years� �Concord� and �Bred� releases. The sneakers will land a bit earlier than we�re used to seeing them-December 21st is the due date. Stay with us after the break for extra images on the �Gamma Blue� Jordan 11 gamma blue 11s and watch for them soon at shops like Nohble.Gamma Blue 11s}Jordan 11 Gamma Blue}Jordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan gamma blue 11jordan 11 gamma blueJordan 11 Gamma BlueJordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan 11 Gamma BlueGamma 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11 gamma blueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma 11sJordan Retro 11Jordan Retro 11 gamma blueJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11Gamma 11sGamma Blue 11sJordan 11 Gamma Bluegamma blue 11sgamma blue 11gamma blue 11s for saleJordan 11 ChristmasJordan 11 ChristmasGamma Blue 11sJordan Retro 11Retro 11 2013Retro 11 Gamma BlueJordan Retro 11Jordan 11 2013Jordan Retro 11Gamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sjordan retro 11jordan 11 gamma bluejordan 11gamma blue 11sGamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11s