Isalen  
 • TIYERSI : ammud n yisefra n umedyaz MESƐUDEN Fahim yeffeɣ-d ass n 1 di maggu 2014
 • Arraz Belɛid At Aɛli
 • Tamaziɣt deg tesnawit
 • Ax yella, tuṭṭfa ulac deg Weqbu.
 • Tafaska n Muḥend Saεid Amlikec (M. Houd)
 • Amekti
 • Zwaren, ewwḍen d imezwura u ad d-qqimen d imezwura
 • Issin : asegzawal n Kamal Buεmara
 • Tajmilt i Muḥya
 • Tiγri ar uttikki ar ṛṛeḥba n wedlis d wegtelγu amaziγ de TUBIRETT
 • D ileqqafen neγ d tiddas...neγ ahat d taγlalt
 • Talalit n wesmel amaynut
 • Aksil ilul ass n 20 di Tuber 2009
 • Arezqi Lbacir d inebgi n Rradyu "Numydia"
 • Isalan yerzan tafaska umezgun amaswaḍ Malek Bugermuḥ
 • Ayen yemmeslay l´ancien ass-a n 20.04.2009 di tiliγri (tilifun) yakk d yeqbayliyen yelḥan di tikli n MAK d-yellan di Tizi Wezzu:
 • Isalen
 • Kra si ccreε n (Daεi, aselway n Numidya) wass n Warim/Letnayen.
 • Izen n Σumar Derwic γef wesmel poetasdelmundo.com
 • Ilmend n sin wussan n tezrawt (unadi) i yettwasudsen deg Wehran
 • Ferhat deg Moyeuvre-Grande
 • Isteqsiyen i Mass K. Naït-Zerrad
 • Asteqsi: dacu ara nexdem ?
 • Atan wahil yeḍran deg Wehran
 • Ulγu n Umussu n Timanit i Tmurt n Yeqbayliyen
 • Tagnit deg tella tmaziγt deg tmurt-is ass-a
 • tamkarḍit taγelnawt n Dzayer: Timlilit d wemyaru
 • Racid ΣELLIC tewwi-t tmettant
 • Tamendawt
 • Taẓrigt tis-sḍis (6) n tfaska n tmedyazt tamaziγt Mulud At Mεemmer
 • ABUDDU ILMEND USEGGAS AMAYNUT 2008
 • Asmel amaynut s Teqbaylit
 • D lewhayem! Ayen iḍerrun ussan-agi d Ikerdiyen msakit
 • I tecbeḥ tmurt-nneγ, lemmer tella deg-s tlelli!
 • Shirin Ebadi : tamṭṭut n akw inaẓaren
 • Wehran: Kra yellan yella mgal-nneγ ass-a
 • Amulli wis kraḍ γef tmenγiwt n MHENNI Ameẓian
 • Tamurt n Leqbayel, Lqaεida teṭṭef deg walal-is
 • KRA N WIN ITEDDUN ΓEF TIDETT YEṢṢAWAḌ
 • Issin-iyi ad ak-issineγ !
 • Amussu n Timanit yugi ad yettikki deg tefranin n Mayu 2007
 • Nγan Remḍan Ḥaifi assa n 24 deg Furar
 • Ur ten-ntettu, ur ntettu azal nsen
 • Nna Fa ad tuγal ar Munryal deg Furar-agi
 • Ğamal Benεuf: Isalen sγur tiddukla n Numidya & Ahil n tfaska tadelsant n Timidi d Tmerrit 2007
 • 2007 d aseggas n yidles aεṛab deg tmurt Umaziγ.
 • Anwi isekkilen i Tmaziγt ?
 • Tamazγa: Ussan n Wedlis Amaziγ
 • Tidak n Nna Fa
 • Nγan Σisat Rabeḥ
 • Tuγalin n Dda Sliman ar Tmurt
 • Sers iγsan-im deg talwit
 • Agdal n temlilit n Tefrit (Aqbu)
 • Zemmem, qemmem, ṭṭef imi-k susem.
 • Tabrat n Ğamel BENΣUF
 • Tiγri n wedrar
 • Immut win akken i s yennan :"Tamaziγt d yemma-s n tutlayin."
 • Aqbuc n ddabex neɣ nnif n twaɣit
 • Tisusaf mači d-aman kan, rregmat mači d-awal kan.
 • Aγmis "Iẓuran" yuγal-d ?
 • Aqusis Ussnan n Tesdawit n Bgayet
 • Tamaziɣt deg Wehṛan (Win yebɣan iqqaṛ: amek ?)
 • Gilles Duceppe ar tmeɣra n Yennayer
 • Tamkarḍit
 • 20 Yebrir n 1980 : Tafsut n tirrugza
 • spacer
   

  | | |

  Tidak n Nna Fa
   

  Walaγ kra n waguren izrin, di Muntryal,  taceqquft unezgum Tidak n Nna Fa yura Waεrab Sixi n tdukkla tadelsant n Ottawa-Hull. Tidett kan, fγaγ-d syin d amdan nniḍen, s wudem nniḍen. Fγaγ-d cerhaγ, fessus wul-iw, isgunfa wallaγ-iw. Walaγ akw γef udmawen n wid illan din assen-nni acmumeḥ, tumert, tatut iγweblan d umahil.

  Mi tedduγ ad tt-id waliγ, nniγ as ad tili kan d aserwet d usellek nni I nennum nettwali-t deg umahil adelsan aqbayli s teqbaylit. Acku si zik ur asent nekkir ara I tlufa timeqwranin s teqbaylit anagar kra, am Muḥya, id-yufraren gar anneγ, mawel aṭas n menwala I nessarwat!

   Tidak n Nna Fa, d taceqquft tamenzut di Marikan ugafa s teqbaylit, tettwasegged, tettwasker-d s tegzi. Ama d awal deg-s ama d talaba, ama d isegbaren, ama d amimeḍ nsen γef usayes, acemmek ur iqqim I waḍu.

   S umata, Nna Fa d taceqquft d-ewwin awal γef tudert di tmurt. Nna Fa, neγ Nna Faḍma d yiwet n temγart tameεkakuft I yussan ar umejjay n taddart ad t id-wali, neγ ad tesεeddi “ lafiziṭ’”. Mi terfed awal tcetka I umejjay, tenna yass akw ayen tuḍen. Seg uqerruy almi d tifednin ur teğği iγes. Tafekka-s akw tqarḥ-itt, tafekka-s akw tuḍen imi “d lebḥur I tesblaε tmeṭṭut taqbaylit”.

   
  Yiwen aḥlil iγṛa, wayeḍ iγṛa aḥlil

   Amejjay, xas meẓẓi γef Nna Fa, xas akken ahat tesεa t-id sin iberdan, ittmeslay yid-s am akken d llufan I tella Nna Fa. Yak akka I tella tmurt, argaz zdat tmeṭṭut yuγal anect-ilat, win iγṛan zdat  win ur neγṛi kifkif. Win iγṛan γur-es tamusni.  Amγar uγur llant acḥal n tmusniwin d-ilqweḍ si termilin n tudart, id-ittγiman si tsuta ar tayeḍ acḥal ayagi, uγalent deg-dis, ur tekkint ara. Nna Fa tamγart, zdat umejjay tuγal d llufan, neγ iγil-itt d llufan.

   Macci kan d aya I ibḍan amejjay “iγṛan, isnen”d tmγart “ur neγṛi, ur nessin”. Acku kra tuḍen Nna Fa yuγal d akellex imi s teqbaylit is t-ttsemmi. Akka ihi, win teqraḥ timiṭ ma macci d “ulcère” I t-id isemma ittuγal d aqesser. Neγ win yuḍnen iẓi ma macci d "hernie" id-inna, aṭan-is ittuγal gar wallen umejjay “iγṛan, isnen” d taḍsa, macci d aṭan. D awal kan, d aḍu.

   
  At zik, at tura

   Ifeγ-d seg wawal n Nafa d umejjay am akken at zik macci am at tura . Mgaraden. Nna Fa zdat umejjay: mqazamen wudmawen, mqazment tikta, iquzem wakud gma-s ameqwran. Timlilit n weqbur d umaynut ihi tesken-d tiγeṛsi yellan  gar at zik d at tura. At zik iban asen, ddren akken zemren, ddan as I tudert akken is ufan abrid . Nutni  imiren meqqar llan yiwen nsen, zgan-d akw γef yiwen wudem . Wanag at tura bḍan γef sin: wid iγṛan γilen kra yellan d aqbayli ilaq at nerr d agudu dγa zgan d tafṛansist kan I d awal nsen. Llan wiyaḍ, γṛan diγen, maca illa-d γur-sen wul ar kra yellan d aqabyli ama n zik ama n tura.

  Ma d Nna Fa ur tegzi amenzu bu tefṛansist izgan idder deg signa ur tegzi wayeḍ wuγur tella ``tmeslayt tamaynutt : tamaziγt.``
  Na Fa ur tezmir ad tinni la azul la tanemmirt , ansuf γur-es ``d asusef``.
  Deg anect-a iban-ed d akken ula d at zik, γas nusem deg-sen imi γur-sen tameslayt taqburt talqayant maca deg waṭas n tlufa εebban, bubben γef izugar nsen ayen γilen d ayla nsen. Amedya: Na Fa tγil awalen imaynuten neγ iqburen id-nessekfel d asnulfu n ...tmeslayt nniḍen, maca awalen tennum tesseqdac xas ussan-d si tmeslayin nni
  en tγil-iten d taqbaylit taqurant.
   

  Taḍsa, defffir teḍsa

  Si tazwara alami d taggara win I wumi rqiqet teḍsa ur iḥebbes ara. Ama d awal-is, ama d talaba-s neγ d amimeḍ ines , Nna Fa teğğa yaγ neqbeṛ. Dγa mi ara teddem ijifeṛ n lfuḍa-s ad tesfeḍ imi-s, neγ mi ara tettnazaε am win isselqafen akken ad tt-γi amejjay :  d axbibeḍ di tmurt si teḍsa.

  Maca deffir kra din n teḍsa, tella tigzi. Kra n wayen I wumi d-tebra  d awal Nna Fa γur-es anamek. Mi d tettmeslay γef tebγest n tmeṭṭut d tsusmi-s mgal tibergest n wergaz d usuγu-s s ugarjum, Nna Fa tekfa-d awal-is s yiwen wawal:
  ``tameṭṭut γas d uffal s ufella, d uzzal I tga, ma d argaz γas d uzzal si berra netta  d uffal s daxel``.
  Ulamek ihi ara immeslay yiwen γef tmeṭṭut taqbaylit war ma ewwi-d awal γef tasa n tyemmatt, γef ucayaḍ I tcaḍ γef tarwa-s, diγen netta Nna Fa teqqim kan tettru γef mmi-s yuγalen d argaz, iṛuḥen, ifγen seg uxxam ar as tuki.

  Tezga tettargu limer yella wamek ara tuγal ar temẓi, ar wassmi yella d aqṛuṛ yetteḥnunuf deg ijufaṛ-is, iqqar-as I yemma-s tikkwal ``ḥemlaγ kem``.

  Maca ma ass-a mmi-s meqqwer ixdem axxam, ilha d yiman-is, Nna Fa tγil d tislit-is  is tt-igan. Aγucu n teslit ar ass-a ur iffiγ ulawen n temγarin nneγ: wisen  d tismin, wisen d ussan kan id-ifγen seg sent. Maca kra d-illan ur asent nehwi at sefḍent ar teslatin. Akka Nna Fa I tekkat di teslit-is ``is iksen mmi-s``.

  Nna Fa tekkes aγumu γef wulawen n temγarin n tmurt, neγ n tlawin s umata, s teḍsa d unecreḥ. Maca kra ṛwant d lḥif tlawin nneγ, kra izrin γef iqwerray nsent, kra  ttwakkelxent, ayen akw I wumi ssusment, ayen akw I γef qqiment d aγilif tessekfel it-id Nna Fa.

   

  Taceqquft-a ihi mennaγ ad tt-walin akw medden. U samareγ tabγest d wafud I tdukkla tadelsant n Ottawa-Hull d umeskar n tceqquft-a Arab Sixi.
   

  Mack A.U.

  Isalen & tidmiwin
  Sγur amayas
  amek i nezmer ad nzeṛ tamzgunt agi nekkni s wiyyi i yettidiren ama di Turruft (Europe) ama di Tferka ?

  Sγur hakim
  Tanemirt a Mack imi i d-tewwiḍ awal γef 'Tidak n Nna Fa', d tidett ima ar a twaliḍ taceqquft-agi umezgun aṭṭas n tlufa ar a d-yerzun ar uqerru-k γef tmeṭṭut taqbaylit, yal yiwen ad d-yemmekti Setti-s (Jida-s, Yaya-s), ad d-yemmekti timγarin-nni n zik. Akka i tella, amur ameqran deg-neγ d tamuγli n umejjay-agi i yeγran di "llakul" i nesεa...

  Dγa imi i d-tewwiḍ awal γef "tmazirt"... yiwet n temγart, asmi i d-tekcem ass amenzu ar uγerbaz tmaziγt daggi di ottawa, teqqim weḥdes dγa tesmeḥsis kan d accu i d-yeqqar uselmad (ccix) almi ifuk, tettmeslay weḥdes weḥdes, tenna i yman-is "ziγ tamaziγt-agi nwen tettak anzi γer teqbaylit"...


  Sγur Nnaser
  S tidett : "Yiwen aḥlil iγṛa, wayeḍ iγṛa aḥlil". La ttwaliγ amek ara tili tceqquft n usentel am wagi.

  Ar tufat.

  Sγur Bu-ssaɛd
  Tidak n nna Fa
  neɣ
  tinna n nannat Faḍmat?

  Ayɣer? ɣef wakk-en ɣur-i, di twacult nneɣ, snat Faḍmat. Yiwet meẓẓiyet, settin iseggasen d kra; tayeḍ meqqret tecfa-d i-wgaraw asmi yerɣa.
  Deg leɛyubat d wussan n temliliyin d lfuṛuḥ neɣ lquruḥ, i yi yettawin seg ta ɣer ta. Seg wakk-en ur zmirent ara, ad ssemlilent tiqerra : “xas akk-en a weltma,… a weltma, maca winna d udem kan i… medden”.
  Ihi ass-en mi d-ẓriɣ taceqquft umezgun n mass Sexxi, ufiɣ yufa-yi-d… llant ak deg wallaɣ-iw; maca ur rriɣ ara lwelha-w i wakken ad zḍeɣ asaru n wawalen n ta ɣef wid n ta. Netta yetwel, yesdukel awalen-nni, ur ẓriɣ amek i d-yufa… ɣef way-en i s nniɣ i yiwen umeddakel, imi i yi d-yebbi yenna-k :
  - Tfukk!
  - D acu ifukken?
  - Taceqquft-nni…
  - Ah! Oué…
  Ttuɣ iman-iw ṛuḥeɣ deg-sent : Azeqqur deg Muntṛiyal, allaɣ di Lgendul. Akk-en i s yenna winna n At Wasif, d acennay : “ass-a Faḍma, tettu argaz-is”. Daɛ netta, win iran a d-yemmekti, win iran ad yissin, win iran ad yeḍs deg iman-is, win iran ad yekfu, win yugin ad yettu ad yeddu ad yerḥu tiktiwin i wallaɣ-is;
  Ass n ssebt, ur t itettu,
  S Aɛṛab ad yerzu,
  Ur yiwen taqbaylit-is…
  Ma uɣaleɣ-d ɣer wezwel (titre), d akk-en nekkini ttazaleɣ seg nna Fa tamecṭuḥt ɣer nna Fa tamɣart, yal yiwet d acu i yi d-qqar. Ladɣa nniɣ-as tewwi-d ad yini “tin n nannat Faḍmat” acku yal yiwet tettawi-tt-id akk-en i tra… yal Faḍma s teqsiḍt-is. Aɛṛab iwala-tt akk-en n iḍen, yesdukel-ed ak ay-en qqarent Faḍmat. Yerra-tt t-taqsiḍt “Tid n nna Fa”.
  Ihi, ar ass n ssebt 11.11.2006 akk-en… ma tram.

  Sγur At Ali Uqasi
  Azul,

  Tazwara tannemirt aṭas i yakw wigad i gellan s deffir n IMYURA.COM. Ad i seqwi yillu timitalin nwen. Ayen i t-xedmen
  i sεa azal meqqwer deg mezruy n Leqbayel/Tmazγa akw d usnerni n tasekla n teqbaylit d tmaziγt s-umata. Dγa timsirin n tira d taγuri n teqbaylit s wallalen n VIDEO/INTERNET yuggar ayen yuggaren kulci. Seg asemi i temliγ i kra imeddukal, atan ferḥen yis mačči d kra. Dayen ayeğen dγa Leqbayel i mazal a yettkukrun tira d leqraya n teqbaylit, ad asen-t-kkes tugdi i lebda. Lḥaṣulin tuklal-em tajmilit d leqder muqqren. Ad attilim d wid ad ismekti umezruy ar zdat deg imal, akken ad-n smektay aka tura Dda lmulud d wid yakw i qedcen i tneṣlit d tmeslayt nneγ.

  Ma uγaleγ-ed ar tceqquft 'Tikad n Nna Fa' n Mas Arab Sexxi i gerzen mačči d kra, bγiγ ad iniγ i wid i zemren ad ruḥen ad attezren, ur ferṭeḍ ara aken yebγu yilli. Ḥaca ndama, ur ttandam-em ara. Dγa ad farṣeγ tagnitt i waken as-iniγ i Mas Mack n IMYURA tannemirt s tusda netta i d-yurran af tcedqquft aki. D adris iffazen nezeh.

  Tin yernan, bγiγ a siniγ i Mas Amayas i gellan di L'EUROPE belli tacequct akki atan tεedda-d ya-kan di tilizri n BRTV anebdu iεeddan. Yezmer lḥal ad-as-d-εiwden tikelt nniḍen.

  Qim-at di talwit

  Sγur amor
  snat tsaεtin kan ger aγ d tmezgunt n wassa, tikelt tamenzut, di yunyu yezrin , zeglaγ-tt imi di tmurt iyi tuγ , tikkelt-a , assa, a tt-id waliγ, a nwali ma d tikellex kan iγ yettkellix Mack neγ d tidett d amahil adelsan s wazal-is .
  ihi ad ninni i widak ur nestufa as ḥeḍren neγ ulamek imi zedγen di tmura niḍen, ad nuγal γer umagrad-a s kra n wawalen deg ussan id i teddun.

  Sγur Angwmar
  a wi ufan ad gten-t tmezgunin am tidak nna fa di kanada , iqbayliyen di tegnatin am ti ttemlilin ad nezhen i tmezgunt , ad myibdalen tikta γef ayen yurzen idles aqbayli s umata .
  nesla daγen seg imi n imeskaren n temzgunt dakken ad yili umaynut sya d asawen , ihi si tura i nettrağu aγ d-necden a neḥḍer i tmezgunt i d-iteddun .
  ar tufat

  Sγur Nnaṣeṛ
  Azul,

  Ur ssawḍeγ ara ad ṭṭfeγ timeqwa n wallen-iw, mi sliγ i tezwart n tceqquft s taγect n Sliman Σazem, ur ssawḍeγ ara daγ a tent ṭṭfeγ seg wannect-en n wawalen n nna Fa. Ayuz i kenwi, seg wul usmeγ deg-wen.
  Ma d ay-en yessulef usufeγ n DVD n tceqquft, a wi yufan a s tesseddum tadlist n tceqquft s timmad-is (s teqbaylit, syin agzul s tefṛansist d teglizit ma yessefk), d udem swayes ara yessiweḍ yeẓri γer tira.

  Tekki da akken a d-tiniḍ kra neγ kra.
  Zdi-t deg Facebook
  Copyright 2006 imyura.net
  Just how well will this year�s Air Jordan gamma blue 11s retro do give that it�s a colorway we�ve never seen before? We can�t exactly imagine an Air Jordan XI sitting on shelves for too terribly long, but we have a feeling they won�t fly off shelves as quick as previous years� �Concord� and �Bred� releases. The sneakers will land a bit earlier than we�re used to seeing them-December 21st is the due date. Stay with us after the break for extra images on the �Gamma Blue� Jordan 11 gamma blue 11s and watch for them soon at shops like Nohble.Gamma Blue 11s}Jordan 11 Gamma Blue}Jordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan gamma blue 11jordan 11 gamma blueJordan 11 Gamma BlueJordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan 11 Gamma BlueGamma 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11 gamma blueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma 11sJordan Retro 11Jordan Retro 11 gamma blueJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11Gamma 11sGamma Blue 11sJordan 11 Gamma Bluegamma blue 11sgamma blue 11gamma blue 11s for saleJordan 11 ChristmasJordan 11 ChristmasGamma Blue 11sJordan Retro 11Retro 11 2013Retro 11 Gamma BlueJordan Retro 11Jordan 11 2013Jordan Retro 11Gamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sjordan retro 11jordan 11 gamma bluejordan 11gamma blue 11sGamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11s