Ilugan n tira
 
Tirni
 
 
TILELLI
TILELLI Ameslay i tlelli
(i t-id-yesẓergen d nacyabrus)

Taqbaylit : Aseẓreg n yedlisen n Salim Benkhelifa
Yal win yakk d tin izemren neγ yebγan, aql-aγ nessutur deg-wen ad aγ-d-tεiwnem s wayen iwumi tzemrem akken ...
(i t-id-yesẓergen d admin)

TIƔWIST TANEGGARUT...
 “ TIƔWIST TANEGGARUT...” (Tamezgunt) Ibuddan: I Kateb Yasin d Mḥemmed Isyaxem; i Muḥya d Ɛellula; I Mebruk At Ḥami d dda Akli n At Lḥaǧ Muḥ; I Ɛmer Mezdad d Racid Ɛellic; I Akli Qbayli d Sɛid At Mɛemmer; I umeddakel-inu n wugar n 35 iseggase...
(i t-id-yesẓergen d admin)

Ilmend n wass agraɣlan n yemrayen (14 furar) neɣ « saint Valentin »-Journée mondial des amoureux.
Ilmend n wass agraɣlan n yemrayen (14 furar) neɣ « saint Valentin »-Journée mondial des amoureux. «  A s-nazen i tayri amazan (imceyyeɛ)  ɣer tala iḥulfan A s-d-yecnu « ur yi-ttaǧǧa »   Awal amenzu γef tullist «  Akli n tayri ...
(i t-id-yesẓergen d admin)

Lakul n tayri (Tasuqqilt n "Madrasat al Hub " n Nizar Qabani
Lakul n tayri (Tasuqqilt n "Madrasat al Hub " n usefru n Nizar Qabani Yecna-t Kazim Essahir (tzemrem ad t-tafem di Youtube)
(i t-id-yesẓergen d nacyabrus)

Ad nemḥemmal
Ad nemḥemmalTiririt tilellit Adris yura-t yecna-t LEO FERRE S tefransistNacira Abrous Dujamber 2012
(i t-id-yesẓergen d nacyabrus)

Tikti d tmetti taqbaylit
  Tawenza n tmurt n Yiqbayliyen mačči yiwet n tedyant i yezrin fell-as di semmusan (50) iseggasen-agi ineggur. Yerna, agdud aqbayli ur yelli d win iεezlen iman-is ɣef umaḍal. Timsal-agi ssawḍent tikti d tmetti taqbaylit ad beddlent. Atan i...
(i t-id-yesẓergen d Lidya A. W.)

Agzul usarag "Amzgun d yelmeẓyen" n Waqbu (Yulyu 2014)
Di yulyu 2014, ihegga-d wammas adelsan n Weqbu taẓrigt tis 10 n tfaska umzegun amaziɣ. Ger wid d-ssnubbgen, "Ǧamal Benɛuf", amyaru, amuggay, amdyaz i qeddcen di tdukkla tadesant "Numidia" n Wehran, d-yennan awal-is deg usarag d-yewwi ɣef usenṭel : "A...
(i t-id-yesẓergen d admin)

"Kimi Wa Pet" amanga n "Yayoi Ogawa" s teqbaylit
"Kimi Wa Pet" d " joseimanga " n Yayoi Ogawa d-yeffɣen di Japon ger 2000 d 2005. D amanga yettwasnen di tmura usamar imixfiw. I tid d wid yerran ad t-ɣren s teqbaylit, nessiẓreg-it deg wesmel n imyura.net ...
(i t-id-yesẓergen d Lidya A. W.)

BU TMELƔIƔT D BU TSELƔIƔT
Tadyant n tmezgunt-a tebna ɣef yiwet twacult, ladɣa sin iɛeggalen seg-s. Amenzu deg-sen d Bu tmelɣiɣt. D netta i d aqerruy n twacult, d imḍebber zuni. Maca, d acu ara d-yekken seg wuzlig n wallaɣ, ɣas ma d bu umelɣiɣ i yella? Wis-sin d Bu tselɣiɣt, d...
(i t-id-yesẓergen d admin)

Tafsut Nni
Akken bɣun ilin wawalen d aɣ-izuznen ɣas nettu-ten akken bɣun ilin wawalen d-yekkan d afrag gar-aneɣ nefka-ten d asfel mgal tisfi i aɣ-ibernen tiyersi  
(i t-id-yesẓergen d mexluf)

Tamacahut n yitran II
Tamacahut-agi ḥekkun-tt wid yecfan, di tlemmast n wuḍan seddaw yitran. D tamacahut n yiwen umennay i deg ttasmen ula d wat igenwan, tahuski, tazmert d temẓi. Imi t-yessufeɣ baba-s agellid si lɛerc, yunnag ar tmura n lewḥuc d izerman wer tugdi, wer ...
(i t-id-yesẓergen d Lidya A. W.)

 
spacer
 
Tamedyazt
 
 
TILELLI
TILELLI Ameslay i tlelli
Taqbaylit : Aseẓreg n yedlisen n Salim Benkhelifa
Yal win yakk d tin izemren neγ yebγan, aql-aγ nessutur deg-wen ad aγ-d-tεiwnem s wayen iwumi tzemrem...
 
spacer
 
 
 
 
Tignatin n NhatiTignatin n Nhati sɣur  Ǧiǧi NAIT BENALI
Summa: $7.06
Awwaḍ deg 3-5 wussan
 
Tignatin n Nhati sɣur Djidji Nait Benali, mačči kan d amud n isefra. D tignatin n nhati i d-yerra yiman yezzan I wakken ad yifsus dderk t-yurzen, t-yerẓan. Awal yebna taqubbett... 
 
 
spacer
Tamenzut
Liz aventir n dda Qiqi

 

...Aḍris akken ma yella
Taqbaylit : Aseẓreg n yedlisen n Salim Benkhelifa

Yal win yakk d tin izemren neγ yebγan, aql-aγ nessutur deg-wen ad aγ-d-tεiwnem s wayen iwumi tzemrem akken ...

...Aḍris akken ma yella
TIƔWIST TANEGGARUT...

 “ TIƔWIST TANEGGARUT...”

(Tamezgunt)

Ibuddan:

I Kateb Yasin d Mḥemmed Isyaxem; i Muḥya d Ɛellula; I Mebruk At Ḥami d dda Akli n At Lḥaǧ Muḥ; I Ɛmer Mezdad d Racid Ɛellic; I Akli Qbayli d Sɛid At Mɛemmer; I umeddakel-inu n wugar n 35 iseggasen aya “Saɛid Ẓamuc”; I wid yakk yuklalen... Seg wul.

...Aḍris akken ma yella
Γurwet wi nettut !!!!!

Tijmilin i ttarran Leqbayel, d imdanen neɣ d tidukkliwin, i yinaẓuren, i yimeskaren, i yimussnawen-nneɣ d ayen yelhan ; d ayen yelhan, imi xersum d imdanen, d tidukkliwin i as-yettarran tijmilin, mačči d ... Ayen iɛeddan ttarran tijmilin, mi yemmut umdan dayen ; iseggasen-a ineggura, yennulfa-d wauyen yifen aya : ttarran-asen tijmilin skud llan. Annect-a daɣen d ayen izaden. 

Neẓra yakk anwi i yettarran tijmilin-a, am wakken i neẓra daɣen acuɣer i (d)asen-ttarran. Takti d tasehlant maḍi maḍi. Tamezwarut, tella lemɛanda gar yimdanen, gar tudrin, leɛrac, tidukkliwin, atg. Neẓra yakk amek gan Leqbayel. Maca imi ɣer wannect-a i ttemɛanaden, a Rebbi ibarek ! Awi-d ukan ad naẓ ɣer sdat cwiṭ !

...Aḍris akken ma yella
Ilmend n wass agraɣlan n yemrayen (14 furar) neɣ « saint Valentin »-Journée mondial des amoureux.

Ilmend n wass agraɣlan n yemrayen (14 furar) neɣ « saint Valentin »-Journée mondial des amoureux.

«  A s-nazen i tayri amazan (imceyyeɛ)  ɣer tala iḥulfan A s-d-yecnu « ur yi-ttaǧǧa »
 
Awal amenzu γef tullist «  Akli n tayri » n  C. B. Tanaṣlit. Wehran. 

...Aḍris akken ma yella
Tafaska n Mass Valentin (St Valentin) : 14 deg fuṛaṛ

"Di tazwara n ddin n Lmasiḥ, yuɣ lḥal werɛed uɣalent tmura n Luṛup akk d timsiḥiyin, Amenkad* Claude II --ur nḥemmel ara imasiḥiyen rnu yebɣa ad yegdel zzwaǧ akken ad ṭṭuqten yirgazen ara yekkin di lgirra-- yesla s wayen ixeddem Valentin : yessezwaǧ imasiḥiyen. Dɣa yumeṛ ad t-rren di lḥebs.

...Aḍris akken ma yella
tiɣri i usenfar (projet) : l´opéra s teqbaylit

Yessawel-d mass Sɛid At-Mɛemmer; d amaru, d amedyaz, amsuɣel aqbayli yettidir deg tmurt n Lalman, ɣur-s ddeqs n yidlisen n teqbaylit.yessawel-d  i yiqbayliyen , i yikabaren n tsertit iqbayliyen, i yimussuyen, tiddukliwin tidelsani d wid akk i iqeddcen ɣef tmaziɣt d teqbaylit, h-t-an yizen(message)-is:

...Aḍris akken ma yella
Asmuḥyet n "Mathilde" - J. Brel - - Sεid At Mεemmer -

Asmuḥyet n "Mathilde" - J. Brel -
- Sεid At Mεemmer -

A yemma d lawan n lmut
Dεu-yi a d-teqqel tefsut
Wa nnaγ tuγal-d Lyaqut
A bu tberna eğğ-iyi tiqit
Ad tt-ssdendneγ tameddit
Tuγal-d Lyaqut, a tawaγit

...Aḍris akken ma yella
Amattak amecṭuḥ Asmuḥyet n "Petit pédé" - Renaud Séchan - ( Sεid At Mεemmer )

 

Teğğiḍ-n ẓẓmik n taddart Tisusaf,
rregmat d imečči
Tukksa n leqder d tγeddart
D imawlan iγef ttaḍṣan lγaci
Di temẓi-k mi akken tfaqeḍ
Mačči am wiyaḍ ay telliḍ
Teḥkiḍ-as i yemma-k mi txaqeḍ
War ma ḥeḍreγ ẓriγ ay tesliḍ
Ay amattak amecṭuḥ
...Aḍris akken ma yella
Tikti d tmetti taqbaylit

 

Tawenza n tmurt n Yiqbayliyen mačči yiwet n tedyant i yezrin fell-as di semmusan (50) iseggasen-agi ineggur. Yerna, agdud aqbayli ur yelli d win iεezlen iman-is ɣef umaḍal. Timsal-agi ssawḍent tikti d tmetti taqbaylit ad beddlent. Atan ihi amek ttwaliɣ tikti d tmetti taqbaylit...

 


...Aḍris akken ma yella

 

"Max und Moritz", yekcem Sεid gar-asen, yerra-ten d Warek d Wasin, yewwi-ten-id s wesmuḥyet, uγalen am akken seg zik gar-aneγ i d-kkren, nekkni nekkr-d gar-asen, ssnen-aγ nessen-iten.

 

"Max und Moritz", yekcem Sεid gar-asen, yerra-ten d Warek d Wasin, yewwi-ten-id s wesmuḥyet, uγalen am akken seg zik gar-aneγ i d-kkren, nekkni nekkr-d gar-asen, ssnen-aγ nessen-iten.

Isalen
TIYERSI : ammud n yisefra n umedyaz MESƐUDEN Fahim yeffeɣ-d ass n 1 di maggu 2014
TIYERSI d ammud n yisefra n umedyaz MESƐUDEN Fahim (Messaoudene Fahim). Yeffeɣ-d ass n 1 di maggu 2014, deg-s 38 n yisefra. Tazwert-is n Farida At Ucelhab.
(i t-id-yesẓergen d admin)

  Asefru:*1976*  

 

 

 

Asefru yura Smaεil Mejbeṛ deg useggas 1976

 

"Ini-yas i yemma"!
 
"Fkiγ tudert-iw d asfel, rran fell-i tibbura.
Ur ẓerreγ iṭij d wedfel, tilelli-w di tsura.
Ini-yas ! Ini-yas i yemma!
 
Ssugten fell-i tisluqbatin, am yiḍan sseglafen.
Di rregmat d tkerkas ur ğğin, di « creε » s tmettant i d iyi-yeṭṭfen.
Ini-yas ! Ini-yas i yemma!
 
Xas di lḥebs nnuγniγ, ayen zerεeγ yessegm-d.
Tennerna tutlayt-nneγ, tarwa umaziγ tbedd.
Ini-yas ! Ini-yas i yemma!
 
- Akken tamaziγt ad tili.
-Akken Tamazγa ad tili.
                                   -Akken Amaziγ ad yili.
Fkiγ tudert-iw d asfel.
Ini-yas ! Ini-yas i yemma"!!!

 

 

 

 

Asefru yura Smaεil Mejbeṛ deg useggas 1976

 

"Ini-yas i yemma"!
 
"Fkiγ tudert-iw d asfel, rran fell-i tibbura.
Ur ẓerreγ iṭij d wedfel, tilelli-w di tsura.
Ini-yas ! Ini-yas i yemma!
 
Ssugten fell-i tisluqbatin, am yiḍan sseglafen.
Di rregmat d tkerkas ur ğğin, di « creε » s tmettant i d iyi-yeṭṭfen.
Ini-yas ! Ini-yas i yemma!
 
Xas di lḥebs nnuγniγ, ayen zerεeγ yessegm-d.
Tennerna tutlayt-nneγ, tarwa umaziγ tbedd.
Ini-yas ! Ini-yas i yemma!
 
- Akken tamaziγt ad tili.
-Akken Tamazγa ad tili.
                                   -Akken Amaziγ ad yili.
Fkiγ tudert-iw d asfel.
Ini-yas ! Ini-yas i yemma"!!!

 

Copyright 2006 imyura.net
Just how well will this year�s Air Jordan gamma blue 11s retro do give that it�s a colorway we�ve never seen before? We can�t exactly imagine an Air Jordan XI sitting on shelves for too terribly long, but we have a feeling they won�t fly off shelves as quick as previous years� �Concord� and �Bred� releases. The sneakers will land a bit earlier than we�re used to seeing them-December 21st is the due date. Stay with us after the break for extra images on the �Gamma Blue� Jordan 11 gamma blue 11s and watch for them soon at shops like Nohble.Gamma Blue 11s}Jordan 11 Gamma Blue}Jordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan gamma blue 11jordan 11 gamma blueJordan 11 Gamma BlueJordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan 11 Gamma BlueGamma 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11 gamma blueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma 11sJordan Retro 11Jordan Retro 11 gamma blueJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11Gamma 11sGamma Blue 11sJordan 11 Gamma Bluegamma blue 11sgamma blue 11gamma blue 11s for saleJordan 11 ChristmasJordan 11 ChristmasGamma Blue 11sJordan Retro 11Retro 11 2013Retro 11 Gamma BlueJordan Retro 11Jordan 11 2013Jordan Retro 11Gamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sjordan retro 11jordan 11 gamma bluejordan 11gamma blue 11sGamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11s