Ilugan n tira
 
Tirni
 
 
Tiṣerriḥt Tagraγlant n Izerfan n Wemdan
... (III) di 10 dujember 1948ANAKCAMImi asmussen n lḥerma i ttalasen akkw iεeggalen n twacult talsawt d izerfan n sen yemsawan, d nitni i d llsas n tlelli, taγdemt akk d-tifrat deg wmadal (di ddunit).Imi kra n widn nesmussun ara izerfan n wemdan d w...
(i t-id-yesẓergen d Winna)

Iγil D Wefru
Iγil d Wefru d tadyant n Lezzayer yettwacergen γef sin iberdan : abrid n tatrara d izerfan n umdan, i γef ttnaγen Uzwaw d Titem, d ubrid n tineslemt d tiεuṛṛebt i γef ulin s adrar Muḥ emmed d Σuqba.Tanekra d yimenγi n Uzwaw d Titem, γef izerfan d ...
(i t-id-yesẓergen d Angwmar)

Asenfar i Timanit n Tmurt n Iqbayliyen
Tazwart1) Imi tugna(Personnalité) n ugdud aqbayli tezga tufrar , di yal tallit, s tutlayt-is akk d uẓar-is amaziγ. Tuddsa(Organisation) n tmeṭi-s, tayri n tlelli. Deg wqadeṛ akk d tayett ittakk i wiyaḍ, timmad-is ur tuqtent ara ar igduden n-iḍen...
(i t-id-yesẓergen d Winna)

Muḥend At Iγil
Tazelmaṭ texser, teyffust ur terbiḥ ara.D-taceqquft n umezgun deg illan kkuz(4) isekkiren(actes). Tamuggit n uzulal(absurde).Udmawen igejdane : amazwar ar tefranin, anessemdu ines.Taceqquft-a tettezzi γef amek ttidiren imdanen ticki wid i iseddayen...
(i t-id-yesẓergen d Angwmar)

Tadiwennit taneggarut akk d Dda Lmulud (Algérie Actualité)
I lmend n usmekti wiss 16 n tmettant n Dda Lmulud At Mεemmer, nerra-d tadiwennit ines taneggarut s-iga uγmis "Algérie Actualité" d iffγen deg uṭṭun n 2 ar 8 Meγres 1989.
(i t-id-yesẓergen d Winna)

Tafrara ungal sγuṛ Salem Zenia
Tagi t-tadyant n yiwen weqcic, d aqbayli. Asmi yella d ilemẓi immuger yiwet teqcict yebγa at-tyaγ nnan-as : " alla! mačči t-tagi i-k ilaqen " .Alaxater taqcict nni tugar-ik s kra iseggasen.Asmi i d immed inuda f tlelli n tmurt, inuda f iz'uran-is yu...
(i t-id-yesẓergen d Angwmar)

Izen I Itran
Tullizt n science-fiction yura Terry Bisson s teglizit, tasuqilt ar teqbaylit Amor Rekis Taγect tamezwarut: -D aksum akk ! Taγect tis snat: -Yaah ? ! d aksum? Taγect 1ut:- D aksum ih. Tafekka-nsen akk d aksum. Tis snat: -Amek akka ? 1ut: - Ur ye...
(i t-id-yesẓergen d Angwmar)

Tasuqilt n yiwet si tullizin n "Stounding Stories"
Aderbuz meqqer, annect ila-t i yeţwaṣka* (yebna) . Win i t-yebnan ur s-iga azal i wexxam acku aderbuz bennun-t medden d amecṭuḥ kan neγ ahat yeţwaṣka i wayen nniḍen. M’ ara tebγuḍ a ţ-kecmeḍ γur-es, yella usanen yeţţader si tniwelt. Nnig n wak...
(i t-id-yesẓergen d Amnay)

Timlilit Taneggarut
Tullizt s teglizit ‚“After Twenty Years” n wemyaru amarikan William Sydney Porter (O. Henry), tasuqilt  ar teqbaylit Amor REKIS.Tikli n ubulis mi d-yettali deg wezniq deg-s lhiba, mačči d zzux maca d tin yellan s tidett deg-s acku drus imne...
(i t-id-yesẓergen d Angwmar)

W. F. Nietzsche S TEQBAYLIT (Akka i imeslay Zaratustra)
Akka i imeslay Zaratustra Ayen ad d-yeddun s ddaw d tukkist seg weḍris yura W.Friederich Nietzsche, deg yiwen n wedlis i yufraren ger wiyaḍ.Isemma-yas : Also sprache Zarathustra.Azwwel n tukkist-a i d-iwiγ: Zarathustra's Vorrede.. Akka i t-ibeddu :...
(i t-id-yesẓergen d Amnay)

Brahim Zellal : Mḥend Uccen
Brahim Zellal : Mḥend Uccen (Le Roman de Chacal) Adlis s teqbaylit d tsuqelt s tefransist yura Brahim Zellal sγuṛ Amor REKIS Uxeldun yennad d akken : « Imaziγen ḥekkun aṭas tmucuha limer ad asen yeqqim yiwen aten yar...
(i t-id-yesẓergen d Angwmar)

Iḍrisen s TCELḤIT (Larbi Moumouch)
(….)Mani sul walan igduden d ulli, maci γer-neγ, a ayetma ; din n-llan Iwunak.Awanek (Etat)? ma t igan ? Ad ur tegg˚dem! Reẓmat wasa (γilad/ rux-a) i imezgan, acku wasa rad a wen-iniγ yan wawal xef tmettant n igduden.Awanek, d isem n yan uγẓen akk˚...
(i t-id-yesẓergen d Amnay)

 
spacer
 
Tamedyazt
 
 
TILELLI
TILELLI Ameslay i tlelli
TIƔWIST TANEGGARUT...
 “ TIƔWIST TANEGGARUT...” (Tamezgunt) Ibuddan: I Kateb Yasin d Mḥemmed Isyaxem; i Muḥya d Ɛe...
 
spacer
 
TIMENZA Imprimer   Réduire
 
 
TAYRI N LEBDA (Tullist) by host

-« Ilaεnaya-k mur yi-d-tenniḍ, ma tεelqeḍ-d ayen akken ik-d-fkiγ ? »
-« ih εelqaγ-t-id » i yenna weqcic-nni. Tuγal tenna :
-« tanmirt-ik ihi, meqqar ad d-ruḥen wid yebγan ad lemden timsirin n tmaziγt ».
Tafat tefka-yas tamezzuγt, tettu akk γer wacu id-truḥ, tuγal tenṭaq γer teqcict-nni tenna-yas :
-« ilaεnaya-m a tamsiwt, d acu εni id-tεelqeḍ γef tmaziγt ».
-« d timsirin ara nexdem γef tmaziγt, ma teεna-kem temsalt, tzemreḍ ad d-tkecmeḍ » i tenna temsiwt-nni.

Cifi d taxbizt-is by Bercus

 

 Awal γef tcequft

Tacequft-a turar i tikkelt tamenzut ass n 05/07/2006 i lmend n usmekti wis 54 n tmunentt n Lezzayer deg taddart n Tiwal, taγiwant n’At Wemεuc.

Yura-tt: BUSAΣUD Laḥsen (Anebdu 2006)

 Uraren-tt:

  • ΣABID MESTAFA MMIS N ZUBIR (Σemmi Σli)
  • MEZWED ΣABDELḤAQ (Σacur)
  • ΣABID ΣAMIROUCHE (Si mhenni)
  • BUQIDER RAZIK (Cifi)
  • MAHRAWI YIDIR (Sidi lbugus)
  • ΣABID NAMER (Grifu)
  • ΣABID MESTAFA MMIS N ZI HAMMOUDA (Yiwen deg iεeṣkkṛiyen)
  • Yiwen weqcic mačči n Tiwal nettu isem-is (Yiwen 'g iεeṣkkṛiyen)
  • AΣRAB MANSUR (Asirem1)
  • ΣABID ḤMED (Asirem2)

 

 

Tamγart d teslit-is... by host

 

Qqaren-d yella yiwen n uxxam zik-nni, deg-s tamɣart d mmi-s d teslit-is. Tamɣart-nni d teslit-is am umcic d uɣerda neɣ, ugar, am temɣart d teslit…di Tmurt n Leqbayel n zik-nni : a wufan tamezwarut d Lalla, tislit-is d taklit kan.

Dɣa ulac d acu ur (d)as-tesbubb temɣart i teslit-is d ihwah, akken kan ad as-yebru mmi-s. Yal tameddit n wass, ad d-tcellef fell-as leɛǧeb, ad as-d-tales i mmi-s ayen tga d wayen ur tgi, ayen d-tenna d wayen ur d-tenni.

 

Abrid umezruy by djamal.B

 Muḥend U Harun

Yusef Σacuri zdat uẓekka n Muhend Uharun

 

 

 

 

 

 

yedder d ameγnas

Yemmut d ameγras
11 iseggasen di lḥebs, ur yukir ur yenγi, ddnub-is imi yebγa akken tutlayt-ines ad tili d tunṣibt di tmurt-is, yabγa ad tuγal d  timmad n Ledzayer tadzayrit.
D agujil si baba-s, imi baba-s yeγli deg wegni n yiseγ deg tegrawla n weslelli n tmurt-nneγ n useggas n 1954.
Amecwar-ines di tγuri:
Yebda-tt asmi yesεa 11 iseggasen deg yiwen uγerbaz n iγallen n Yefransisen, imi di tallit-nni mazal ur tewwi ara tmurt-nneγ azarug-ines.
Tamacahut n yitran II by Lidya A. W.

Tamacahut-agi ḥekkun-tt wid yecfan, di tlemmast n wuḍan seddaw yitran.

D tamacahut n yiwen umennay i deg ttasmen ula d wat igenwan, tahuski, tazmert d temẓi.

Imi t-yessufeɣ baba-s agellid si lɛerc, yunnag ar tmura n lewḥuc d izerman wer tugdi, wer unezgum...

 

"Feṭṭiwej, Tamacahut n tbelfeḍt war afriwen" tamacahut n Djidji Nait teffeγ-d tura di teẓrigin Lulu.com by admin

Feṭṭiwej, "tamacahut n tbelfeḍt war afriwen" d tamcahut yura John Burningham, i d-terra Djidji Nait ɣer  teqbaylit, s usuneɣ, i warrac iqbayliyen d wid yebɣan ad lemden tutlayt-a. I warrac akk yesɛan si 3 ɣer 6 n iseggasen, i wakken ad issinen, s tutlayt-nsen, d acu i d anamek n wayeḍ, ad lemden amek ara t-qeblen gar-asen, ara t-qadren, akken yebɣu yili yemgarad fell-asen. I warrac-nneɣ uḥricen.

Tazwart-is n Sɛid At Mɛemmer

TIƔWIST TANEGGARUT... by admin

 “ TIƔWIST TANEGGARUT...”

(Tamezgunt)

Ibuddan:

I Kateb Yasin d Mḥemmed Isyaxem; i Muḥya d Ɛellula; I Mebruk At Ḥami d dda Akli n At Lḥaǧ Muḥ; I Ɛmer Mezdad d Racid Ɛellic; I Akli Qbayli d Sɛid At Mɛemmer; I umeddakel-inu n wugar n 35 iseggasen aya “Saɛid Ẓamuc”; I wid yakk yuklalen... Seg wul.

Rumpelstilzchen s teqbaylit. (Arezqi n Seεdi) by arezqi n se3di

Rumpelstilzchen d yiwet n tmacahut n Grimm (Lalman),Rumpelstilzchen

Amacahu, awal-iw ad yelhu am tteffaḥ lleḥlu..
 
Yella zik-nni, yiwen ureḥḥay,d aẓawali maca yesεa yelli-s d tahuskayt tugar tasekkurt. Yiwen  wass, yusa-d ureḥḥay ad yemmeslay i ugellid, yennay-as “ sεiγ yiwet n yelli, tzeṭṭ alim tettarra-t d izuraz n wureγ” 
Agellid yenna: "wagi d idles, d idles igerrzen! Ma yella yelli-k am akka tenniḍ, awi-tt-id azekka γer weγrem, xseγ ad waliγ ayen tessen”
"FELFLA" : Tamεayt s teqbaylit sγur Σebdelḥamid Baḥfir by Winna
TAZWART
Timucuha, neγ timεayin, ṭṭuqqtent deg timawit n Tmaziγt. Maca, yal tama n Tmazγa temmal-d tamεayt1-ines akken-nniṭen, yal wa yemmal-itt-id akken i tt-yessen.
       Ger tamawin2-ayi nefren-d yiwet taddart ger tudrin iγef d-nerza, tudrin-ayi d tid n Leqbayel n Berğ bu Σririj, yecban akka Ilmayen, Ijjeεfer, Aεeccabu, Tawrirt, Izzexnin...atg. Ulayγer a tent-id-nsemmi yakk, ṭṭuqqtent tudrin.
       Ad neṭṭef kan yiwet gar-asent, ad nfareṣ tagnit a d-nemmeslay akka fell-as, a d-nemmeslay cwiṭ γef taddart n Σeccabu n tγiwant n Teffreg, imi deg-s i d-nelqeṭ tamεayt-ayi i wumi semman da tamεayt n Felfla. Llan daγen wid i s-yessawalen Σeṣfur u Lehwa, wiyaṭ fkan-as isem-nniṭen.
       Ayen ara d-nini γef taddart-ayi icuba ayen yellan deg tudrin i s-d-yezzin. Ulamma γas, yal taddart tettwassen s kra i tesεa, yella wayen ara tt-iferzen γef tid-nniṭen...
Tamacahutt n tuḥdiqt by

 

Tagi d yiwet n teqcict, tluled tamelsit (innocente) am yal llufan id yeldin allen-is di tmurt n lanjiri. Ay acḥal tecbeḥ, s teksumt taleqqaqt, s tqemmuct tazuggaɣt, d tcebbubt tareqqaqt. Niqal d aqcic i ttraǧun imawlan ad ilal, imi timɣarin akk n taddart (si sstut ar weltma-s) urgant d aqcic ad ilalen. Di leɛwayeḍ nnsent, uqbel ad lal teqcict ttargunt "timeḥremt", ma d taqcict agi atan tluled s userwal, a lɛar i cuban wa !!! I tura amek ara xedmen imawlan-is ? Heggand ikerri, ɛerḍen-d medden, yuzzel wawal d aqcic ad ilalen, finalma daɛwessu agi txedmasen "ptipu"...

 
spacer
Tamenzut
TIƔWIST TANEGGARUT...

 “ TIƔWIST TANEGGARUT...”

(Tamezgunt)

Ibuddan:

I Kateb Yasin d Mḥemmed Isyaxem; i Muḥya d Ɛellula; I Mebruk At Ḥami d dda Akli n At Lḥaǧ Muḥ; I Ɛmer Mezdad d Racid Ɛellic; I Akli Qbayli d Sɛid At Mɛemmer; I umeddakel-inu n wugar n 35 iseggasen aya “Saɛid Ẓamuc”; I wid yakk yuklalen... Seg wul.

...Aḍris akken ma yella
Asmuḥyet n "Mathilde" - J. Brel - - Sεid At Mεemmer -

Asmuḥyet n "Mathilde" - J. Brel -
- Sεid At Mεemmer -

A yemma d lawan n lmut
Dεu-yi a d-teqqel tefsut
Wa nnaγ tuγal-d Lyaqut
A bu tberna eğğ-iyi tiqit
Ad tt-ssdendneγ tameddit
Tuγal-d Lyaqut, a tawaγit

...Aḍris akken ma yella
Tikti d tmetti taqbaylit

 

Tawenza n tmurt n Yiqbayliyen mačči yiwet n tedyant i yezrin fell-as di semmusan (50) iseggasen-agi ineggur. Yerna, agdud aqbayli ur yelli d win iεezlen iman-is ɣef umaḍal. Timsal-agi ssawḍent tikti d tmetti taqbaylit ad beddlent. Atan ihi amek ttwaliɣ tikti d tmetti taqbaylit...

 


...Aḍris akken ma yella
"Kimi Wa Pet" amanga n "Yayoi Ogawa" s teqbaylit

Kimi Wa Pet"Kimi Wa Pet" d " joseimanga " n Yayoi Ogawa d-yeffɣen di Japon ger 2000 d 2005. D amanga yettwasnen di tmura usamar imixfiw. I tid d wid yerran ad t-ɣren s teqbaylit, nessiẓreg-it deg wesmel n imyura.net ...

...Aḍris akken ma yella
AKRAREN (Rezki Rabia)

AKRAREN 
(J. Brel :les moutons)A tin yeksan deg at meεεuc
Seg zik i ɣuceɣ akraren
Am win yelsan “aṭeṛbuc
Am bu taḍuṭ mellulen
Am win yeččan aqeṛquc
Neɣ win yesεan sin iḍaṛen
D aqejun i ten inehren
Neɣ d aεekkaz n ijadarmiyen
Γur-i rebbi nsen yiwen
Acku ɣuceɣ akraren

...Aḍris akken ma yella
BU TMELƔIƔT D BU TSELƔIƔT

Tadyant n tmezgunt-a tebna ɣef yiwet twacult, ladɣa sin iɛeggalen seg-s. Amenzu deg-sen d Bu tmelɣiɣt. D netta i d aqerruy n twacult, d imḍebber zuni. Maca, d acu ara d-yekken seg wuzlig n wallaɣ, ɣas ma d bu umelɣiɣ i yella? Wis-sin d Bu tselɣiɣt, d mmi-s n gma-s n Bu tmelɣiɣt, yekker-d d agujil.

 

 

...Aḍris akken ma yella
Tafsut Nni

Akken bɣun ilin wawalen d aɣ-izuznen ɣas nettu-ten
akken bɣun ilin wawalen d-yekkan d afrag gar-aneɣ
nefka-ten d asfel mgal tisfi i aɣ-ibernen tiyersi

 

...Aḍris akken ma yella
TIYERSI : ammud n yisefra n umedyaz MESƐUDEN Fahim yeffeɣ-d ass n 1 di maggu 2014

TIYERSI d ammud n yisefra n umedyaz MESƐUDEN Fahim (Messaoudene Fahim).

Yeffeɣ-d ass n 1 di maggu 2014, deg-s 38 n yisefra.

Tazwert-is n Farida At Ucelhab.

...Aḍris akken ma yella
Tamacahut n yitran II

Tamacahut-agi ḥekkun-tt wid yecfan, di tlemmast n wuḍan seddaw yitran.

D tamacahut n yiwen umennay i deg ttasmen ula d wat igenwan, tahuski, tazmert d temẓi.

Imi t-yessufeɣ baba-s agellid si lɛerc, yunnag ar tmura n lewḥuc d izerman wer tugdi, wer unezgum...

 

...Aḍris akken ma yella
Creḍ ulawen qeblen

Creḍ ulawen qeblen

Asmuḥyet n tezlit "Hymne à L'amour" n Édith Piaf.

Sγur Sεid At Mεemmer

 

...Aḍris akken ma yella

 

"Max und Moritz", yekcem Sεid gar-asen, yerra-ten d Warek d Wasin, yewwi-ten-id s wesmuḥyet, uγalen am akken seg zik gar-aneγ i d-kkren, nekkni nekkr-d gar-asen, ssnen-aγ nessen-iten.

Isalen
TIYERSI : ammud n yisefra n umedyaz MESƐUDEN Fahim yeffeɣ-d ass n 1 di maggu 2014
TIYERSI d ammud n yisefra n umedyaz MESƐUDEN Fahim (Messaoudene Fahim). Yeffeɣ-d ass n 1 di maggu 2014, deg-s 38 n yisefra. Tazwert-is n Farida At Ucelhab.
(i t-id-yesẓergen d admin)

  Asefru:*1976*  

 

 

 

Asefru yura Smaεil Mejbeṛ deg useggas 1976

 

"Ini-yas i yemma"!
 
"Fkiγ tudert-iw d asfel, rran fell-i tibbura.
Ur ẓerreγ iṭij d wedfel, tilelli-w di tsura.
Ini-yas ! Ini-yas i yemma!
 
Ssugten fell-i tisluqbatin, am yiḍan sseglafen.
Di rregmat d tkerkas ur ğğin, di « creε » s tmettant i d iyi-yeṭṭfen.
Ini-yas ! Ini-yas i yemma!
 
Xas di lḥebs nnuγniγ, ayen zerεeγ yessegm-d.
Tennerna tutlayt-nneγ, tarwa umaziγ tbedd.
Ini-yas ! Ini-yas i yemma!
 
- Akken tamaziγt ad tili.
-Akken Tamazγa ad tili.
                                   -Akken Amaziγ ad yili.
Fkiγ tudert-iw d asfel.
Ini-yas ! Ini-yas i yemma"!!!

 

Copyright 2006 imyura.net
Just how well will this year�s Air Jordan gamma blue 11s retro do give that it�s a colorway we�ve never seen before? We can�t exactly imagine an Air Jordan XI sitting on shelves for too terribly long, but we have a feeling they won�t fly off shelves as quick as previous years� �Concord� and �Bred� releases. The sneakers will land a bit earlier than we�re used to seeing them-December 21st is the due date. Stay with us after the break for extra images on the �Gamma Blue� Jordan 11 gamma blue 11s and watch for them soon at shops like Nohble.Gamma Blue 11s}Jordan 11 Gamma Blue}Jordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan gamma blue 11jordan 11 gamma blueJordan 11 Gamma BlueJordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan 11 Gamma BlueGamma 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11 gamma blueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma 11sJordan Retro 11Jordan Retro 11 gamma blueJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11Gamma 11sGamma Blue 11sJordan 11 Gamma Bluegamma blue 11sgamma blue 11gamma blue 11s for saleJordan 11 ChristmasJordan 11 ChristmasGamma Blue 11sJordan Retro 11Retro 11 2013Retro 11 Gamma BlueJordan Retro 11Jordan 11 2013Jordan Retro 11Gamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sjordan retro 11jordan 11 gamma bluejordan 11gamma blue 11sGamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11s